Rechercher un proche

St Denis

 1. 1 N. GOURDON n°6025 SAM 12:17:13
 2. 2 S. RÉTHORET n°5529 SAM 12:28:32
 3. 3 M. DESSERPRIT n°5521 SAM 12:50:35
 4. 4 V. GUERDIN n°5642 SAM 12:53:08
 5. 5 F. DUCROCQ n°5980 SAM 12:55:49
 6. 6 G. MOUTIAPOULLE n°5853 SAM 13:25:50
 7. 7 E. CONCÉ n°5428 SAM 13:59:29
 8. 8 M. OLIVER n°6245 SAM 14:09:52
 9. 9 A. SAUREL n°6248 SAM 14:13:46
 10. 10 J. LUKEA n°5664 SAM 14:27:18
 11. 11 J. BOYER n°5209 SAM 14:41:56
 12. 12 M. CLAIN n°6203 SAM 14:51:25
 13. 13 C. SAUTRON n°6170 SAM 14:59:44
 14. 14 T. MAINVILLE n°5579 SAM 15:04:43
 15. 15 G. FILAIN n°5037 SAM 15:10:17
 16. 16 B. ALBANY n°6556 SAM 15:15:18
 17. 17 F. AGÉNOR n°6498 SAM 15:23:42
 18. 18 A. LOPEO n°6540 SAM 15:23:43
 19. 19 V. DIJOUX n°5249 SAM 15:30:11
 20. 20 R. BOBATE n°5912 SAM 15:32:03
 21. 21 F. BRUNETEAU n°6493 SAM 15:43:38
 22. 22 T. THIERY n°5657 SAM 15:48:23
 23. 23 F. PERIANAYAGOM n°6559 SAM 15:49:23
 24. 24 A. LESPORT n°6210 SAM 15:55:04
 25. 25 M. IDRAC n°5723 SAM 16:01:16
 26. 26 P. MASSOU n°5289 SAM 16:06:29
 27. 27 J. BOUL n°5788 SAM 16:08:16
 28. 28 J. BRULIN n°6592 SAM 16:14:06
 29. 29 E. ZURFLUH n°5126 SAM 16:22:42
 30. 30 O. GONZALEZ RODRIGUEZ n°6439 SAM 16:23:54
 31. 31 T. MAHO n°6261 SAM 16:30:16
 32. 32 C. PLAIRE n°5945 SAM 16:32:26
 33. 33 A. HUCHET n°5673 SAM 16:38:32
 34. 34 J. VIDOT n°5954 SAM 16:45:23
 35. 35 M. GRUBER n°5601 SAM 16:51:07
 36. 36 C. LANTENOIS n°6375 SAM 16:51:39
 37. 37 P. CHAN SEEM n°5024 SAM 16:55:07
 38. 38 J. VILLAIN n°5185 SAM 17:00:07
 39. 39 P. JEZEQUEL n°6037 SAM 17:00:24
 40. 40 G. LASSAUX n°6335 SAM 17:00:24
 41. 41 J. ETHEVE n°6143 SAM 17:00:39
 42. 42 E. HOARAU n°5653 SAM 17:01:34
 43. 43 A. LEBOEUF n°6303 SAM 17:01:43
 44. 44 C. HUBERT n°6456 SAM 17:03:05
 45. 45 R. CHESY n°5910 SAM 17:05:27
 46. 46 J. MAGNIN n°5818 SAM 17:16:31
 47. 47 L. ROBLIN n°6376 SAM 17:25:21
 48. 48 W. OULEDI n°6407 SAM 17:26:09
 49. 49 J. BOUC n°6297 SAM 17:26:23
 50. 50 J. RIVIÈRE n°5899 SAM 17:31:55
 51. 51 L. JOURDAN n°6471 SAM 17:41:33
 52. 52 A. CALIGUIRIMODELY n°5475 SAM 17:42:49
 53. 53 F. BOYER n°5581 SAM 17:49:28
 54. 54 A. GAZE n°5535 SAM 17:50:12
 55. 55 M. BILLON n°5960 SAM 17:50:27
 56. 56 T. SANDRON n°5590 SAM 17:51:14
 57. 57 S. PAYET n°5994 SAM 17:51:37
 58. 58 T. REVONGE n°5004 SAM 17:52:37
 59. 59 T. PAYET n°6039 SAM 17:53:03
 60. 60 E. KAPIKIAN n°5946 SAM 17:59:43
 61. 61 H. LEPERLIER n°5388 SAM 18:02:49
 62. 62 J. GRAVINA n°5689 SAM 18:07:10
 63. 63 T. SCHOTT n°6002 SAM 18:09:19
 64. 64 J. ROBERT n°6507 SAM 18:13:14
 65. 65 A. LABROSSE n°6382 SAM 18:17:47
 66. 66 T. SANTOS n°6236 SAM 18:17:54
 67. 67 S. NOURRY n°6095 SAM 18:25:56
 68. 68 G. BEUZELIN n°5795 SAM 18:31:52
 69. 69 F. LAURET n°6512 SAM 18:34:17
 70. 70 M. GUITTARD n°5627 SAM 18:36:00
 71. 71 E. MITHRIDATE n°6169 SAM 18:38:44
 72. 72 R. ZITTE n°6071 SAM 18:40:51
 73. 73 X. METTEFEU n°6529 SAM 18:56:41
 74. 74 A. DEVAUX n°6516 SAM 18:56:56
 75. 75 K. RANDRIAMAMPIONONA n°5805 SAM 18:58:49
 76. 76 R. PAYET n°6460 SAM 18:59:20
 77. 77 P. BRIAND n°5215 SAM 19:00:15
 78. 78 F. LLAHI n°5813 SAM 19:00:49
 79. 79 J. LAURET n°5299 SAM 19:06:29
 80. 80 E. PAYET n°5406 SAM 19:12:31
 81. 81 N. MONNEY n°5643 SAM 19:14:06
 82. 82 K. FUCHS n°6488 SAM 19:14:06
 83. 83 K. BEGUE n°6422 SAM 19:19:08
 84. 84 G. RUYSSEN n°6282 SAM 19:19:13
 85. 85 R. BALLU n°5385 SAM 19:19:14
 86. 86 J. PINK n°6021 SAM 19:21:31
 87. 87 M. ROUSSET n°5707 SAM 19:21:37
 88. 88 N. VANDAMME n°5292 SAM 19:23:19
 89. 89 M. MANIERE n°5572 SAM 19:24:00
 90. 90 R. VERDIER n°5821 SAM 19:24:23
 91. 91 E. LÉONARD n°5845 SAM 19:27:18
 92. 92 J. YAMBA-GUIMBI n°5883 SAM 19:27:41
 93. 93 F. DARID n°6424 SAM 19:31:30
 94. 94 P. HOARAU n°6362 SAM 19:36:24
 95. 95 H. FLOUCAUD n°5241 SAM 19:38:16
 96. 96 N. BOURON n°5936 SAM 19:42:58
 97. 97 M. BESNARDEAU n°5998 SAM 19:43:38
 98. 98 R. MATA n°6369 SAM 19:43:38
 99. 99 J. PARIS n°6447 SAM 19:51:08
 100. 100 T. PRETRE n°6229 SAM 19:52:45
 101. 101 L. SACRE n°5219 SAM 19:56:01
 102. 102 T. BERTOLOTTI n°5269 SAM 19:57:26
 103. 103 W. SOLENTE n°6224 SAM 19:58:25
 104. 104 L. AUBRY n°5543 SAM 20:01:04
 105. 105 T. GAUDIN n°5490 SAM 20:12:11
 106. 106 G. MAILLOT n°6266 SAM 20:16:17
 107. 107 S. MARECHAL n°6473 SAM 20:19:56
 108. 108 J. THAZAR n°5761 SAM 20:23:23
 109. 109 C. GOUROUAYA n°6278 SAM 20:25:24
 110. 110 T. DAGUET n°5027 SAM 20:36:06
 111. 111 C. JULLIAN n°5558 SAM 20:37:34
 112. 112 J. LAPIERRE n°6055 SAM 20:40:38
 113. 113 P. GAMBLIN n°6525 SAM 20:45:26
 114. 114 I. GHANTY n°5718 SAM 20:48:45
 115. 115 W. DROMART n°5230 SAM 20:51:50
 116. 116 J. LEBOUCHER n°5096 SAM 20:52:38
 117. 117 S. DI GUILIAN n°5486 SAM 20:53:14
 118. 118 D. AUCLAIR n°5973 SAM 20:53:28
 119. 119 P. GUILLET n°5197 SAM 20:54:50
 120. 120 L. BOURDENET n°6527 SAM 20:54:58
 121. 121 M. JONARD n°6225 SAM 20:57:10
 122. 122 L. NARANIN n°6184 SAM 20:57:46
 123. 123 Y. PRIGENT n°5061 SAM 20:57:48
 124. 124 P. CATHERINE n°6561 SAM 20:58:14
 125. 125 S. KIM n°5830 SAM 20:58:14
 126. 126 O. KARM n°6090 SAM 20:59:47
 127. 127 C. DODANE n°6157 SAM 21:01:22
 128. 128 D. ROCHE n°5343 SAM 21:02:08
 129. 129 P. MEIGNAN n°5708 SAM 21:03:18
 130. 130 C. LIBELLE n°6575 SAM 21:03:19
 131. 131 E. GIACOMETTI n°5379 SAM 21:05:04
 132. 132 J. TECHER n°5361 SAM 21:05:10
 133. 133 M. OZDEMIR n°5644 SAM 21:15:15
 134. 134 J. LEBON n°5538 SAM 21:18:46
 135. 135 S. MOUNIAMA n°6457 SAM 21:19:19
 136. 136 P. JACQUES n°5722 SAM 21:20:41
 137. 137 J. COGNET n°5130 SAM 21:20:57
 138. 138 B. TURBAN n°5473 SAM 21:22:54
 139. 139 F. GALLIAGUET n°5256 SAM 21:24:46
 140. 140 T. FESSARD n°5349 SAM 21:26:16
 141. 141 P. BOULET n°6480 SAM 21:27:50
 142. 142 S. LEROY-THERVILLE n°6113 SAM 21:29:00
 143. 143 F. VIOLLET n°5255 SAM 21:29:48
 144. 144 J. HOAREAU n°6182 SAM 21:29:51
 145. 145 G. LEMOINE n°5992 SAM 21:38:48
 146. 146 C. ROBBE n°5120 SAM 21:41:50
 147. 147 A. GOBÉ n°6299 SAM 21:46:02
 148. 148 G. BELLOEIL n°6295 SAM 21:47:11
 149. 149 P. DROUIN n°5970 SAM 21:51:03
 150. 150 F. HENON n°6461 SAM 21:51:03
 151. 151 S. PERRAULT n°6463 SAM 21:52:45
 152. 152 P. ROUSSEL n°5961 SAM 21:52:56
 153. 153 R. COTELLE n°5824 SAM 21:52:59
 154. 154 S. MYRTHE n°5762 SAM 21:54:56
 155. 155 B. PAULME n°5066 SAM 21:55:18
 156. 156 J. GUILLOU n°6384 SAM 21:57:06
 157. 157 G. REMOND n°5023 SAM 22:01:54
 158. 158 L. CONTE n°5187 SAM 22:03:06
 159. 159 R. HOULET n°5528 SAM 22:08:05
 160. 160 S. LORICOURT n°6226 SAM 22:08:09
 161. 161 V. NEUMANN n°5506 SAM 22:08:10
 162. 162 L. SAUVAL n°5439 SAM 22:09:59
 163. 163 V. PRESCHOUX n°5134 SAM 22:10:00
 164. 164 D. POTHIN n°5386 SAM 22:12:09
 165. 165 R. PLANESSE n°5391 SAM 22:13:21
 166. 166 M. JARD n°5427 SAM 22:13:33
 167. 167 A. CORNILLON n°5461 SAM 22:15:01
 168. 168 G. LE DU n°6397 SAM 22:22:03
 169. 169 G. CHEVALIER n°5125 SAM 22:24:14
 170. 170 G. GIPIER n°5684 SAM 22:24:47
 171. 171 B. KAUFMANN n°6031 SAM 22:25:09
 172. 172 E. FRONTEAU n°5848 SAM 22:27:16
 173. 173 F. HEMARD n°5621 SAM 22:29:29
 174. 174 X. CLUSAN n°5090 SAM 22:32:14
 175. 175 R. GIDON n°5783 SAM 22:33:11
 176. 176 D. LEVENEUR n°5100 SAM 22:34:05
 177. 177 A. CHRISTIEN n°6449 SAM 22:37:42
 178. 178 I. NORDEZ n°5905 SAM 22:40:17
 179. 179 D. PAYET n°5731 SAM 22:47:46
 180. 180 R. RAGGOO n°6127 SAM 22:49:33
 181. 181 V. ITTOO n°6549 SAM 22:49:33
 182. 182 S. DAVIDSON n°5128 SAM 22:53:36
 183. 183 T. LEFLAMENT n°5921 SAM 22:53:37
 184. 184 D. ZIMOUCHE n°5006 SAM 22:54:14
 185. 185 G. AQUILA n°6190 SAM 22:54:35
 186. 186 T. MIGLIOLI n°6426 SAM 22:58:11
 187. 187 M. EDMOND n°6180 SAM 22:59:46
 188. 188 I. NERINA n°6429 SAM 23:00:12
 189. 189 L. FILIPPI n°5404 SAM 23:00:53
 190. 190 G. OGER n°6294 SAM 23:03:48
 191. 191 A. FERNANDEZ n°5546 SAM 23:03:56
 192. 192 M. BARDEUR n°6032 SAM 23:04:29
 193. 193 T. SEITE n°6472 SAM 23:06:36
 194. 194 P. CHARPENTIER n°5103 SAM 23:09:57
 195. 195 Y. DOLOU n°5863 SAM 23:12:26
 196. 196 N. LEVENEUR n°5063 SAM 23:12:28
 197. 197 K. ADRIEN n°5833 SAM 23:16:08
 198. 198 R. THOMAS n°5624 SAM 23:17:33
 199. 199 L. BONNEFOY n°5303 SAM 23:18:17
 200. 200 G. GUILLO n°5532 SAM 23:22:30
 201. 201 A. DUZAN n°5605 SAM 23:25:25
 202. 202 L. LEBRETON n°5137 SAM 23:27:04
 203. 203 D. RIVIERE n°6566 SAM 23:27:41
 204. 204 C. NIVOLIES n°5295 SAM 23:27:41
 205. 205 S. LEBON n°5026 SAM 23:28:07
 206. 206 C. BALAGUER n°6149 SAM 23:28:08
 207. 207 N. THIERCELIN-PANAIS n°6148 SAM 23:28:11
 208. 208 F. PAIROT n°5335 SAM 23:28:34
 209. 209 A. GLATRE n°5908 SAM 23:28:44
 210. 210 Y. SIGGEN n°6324 SAM 23:29:25
 211. 211 C. LESCUREUX n°6020 SAM 23:33:41
 212. 212 B. CARO n°5258 SAM 23:34:59
 213. 213 P. BLANCHET n°5317 SAM 23:37:22
 214. 214 E. SOUBOU n°6144 SAM 23:41:23
 215. 215 C. JOUVENOD n°5156 SAM 23:45:50
 216. 216 G. LAURENT n°5548 SAM 23:45:50
 217. 217 A. LAPLAIGE n°6049 SAM 23:46:01
 218. 218 S. GIBERT n°6077 SAM 23:47:15
 219. 219 G. ANDRE n°5512 SAM 23:47:29
 220. 220 G. TALVY n°5760 SAM 23:48:26
 221. 221 V. PRIOU n°5352 SAM 23:48:30
 222. 222 D. ERIMA n°6521 SAM 23:49:50
 223. 223 C. WADOUX n°5668 SAM 23:50:50
 224. 224 M. FITTE n°5662 SAM 23:51:05
 225. 225 N. MERCK n°6409 SAM 23:51:09
 226. 226 J. PAUL n°6298 SAM 23:51:18
 227. 227 P. RENAULT n°5421 SAM 23:51:56
 228. 228 K. FAUVE n°5520 SAM 23:52:11
 229. 229 A. LANDUCCI n°6098 SAM 23:54:16
 230. 230 L. MOSCHINI n°6357 SAM 23:55:41
 231. 231 A. BRUCE n°6014 SAM 23:56:52
 232. 232 N. GIRAUDO n°6108 SAM 23:58:38
 233. 233 M. NEIGE n°5020 SAM 23:58:38
 234. 234 A. FRANCOIS n°5671 SAM 23:58:38
 235. 235 H. NOURRY n°6351 SAM 23:59:19
 236. 236 D. CUESTA n°6394 DIM 00:01:45
 237. 237 N. TALERIEN n°5655 DIM 00:04:03
 238. 238 W. GEREONE n°5694 DIM 00:07:05
 239. 239 M. GEOFFRAY n°6334 DIM 00:07:39
 240. 240 C. ROUX n°5881 DIM 00:07:41
 241. 241 C. GRANDEMANGE n°5009 DIM 00:07:44
 242. 242 P. ESSOB n°6104 DIM 00:09:23
 243. 243 D. DIJOUX n°6269 DIM 00:09:40
 244. 244 Y. TAILLANDIER n°5418 DIM 00:09:42
 245. 245 A. ROCHEFEUILLE n°5834 DIM 00:09:44
 246. 246 L. REVEL n°5758 DIM 00:14:02
 247. 247 J. PINEAU n°5934 DIM 00:15:05
 248. 248 J. GADENNE n°6383 DIM 00:15:22
 249. 249 P. ETHEVE n°5949 DIM 00:18:26
 250. 250 F. LUCAS n°5592 DIM 00:19:24
 251. 251 J. KERMEUR n°6379 DIM 00:20:24
 252. 252 M. GOULAIN n°5965 DIM 00:20:28
 253. 253 C. LEOBOLD n°5290 DIM 00:20:53
 254. 254 N. ROBERT n°5447 DIM 00:20:56
 255. 255 D. HOAREAU n°5550 DIM 00:21:01
 256. 256 R. LE COUR GRANDMAISON n°5400 DIM 00:22:07
 257. 257 J. TURQUET n°5695 DIM 00:25:04
 258. 258 D. DAUNOU n°5377 DIM 00:25:13
 259. 259 D. LALLEMAND n°5702 DIM 00:25:24
 260. 260 J. BASQUAISE n°5663 DIM 00:26:57
 261. 261 F. HASSEN n°5028 DIM 00:27:34
 262. 262 B. SERY n°5632 DIM 00:31:58
 263. 263 M. BARRET n°6454 DIM 00:31:58
 264. 264 W. PAYET n°5067 DIM 00:32:10
 265. 265 P. MICHEL n°5288 DIM 00:34:38
 266. 266 L. MORSOMME n°6111 DIM 00:39:26
 267. 267 G. VILDEMAN n°5835 DIM 00:40:34
 268. 268 A. TOUPLAIN n°5545 DIM 00:41:04
 269. 269 A. COLLE n°6174 DIM 00:41:48
 270. 270 T. SAMUEL n°6546 DIM 00:41:54
 271. 271 M. SCHAEFFER n°5239 DIM 00:42:01
 272. 272 S. SECHET n°5790 DIM 00:42:48
 273. 273 P. PORTOLES n°5328 DIM 00:45:18
 274. 274 S. VITEL n°5068 DIM 00:48:57
 275. 275 C. TESSON n°5329 DIM 00:53:16
 276. 276 M. BRAIBANT n°5268 DIM 00:54:23
 277. 277 Q. AURIOL n°6538 DIM 00:55:37
 278. 278 B. DELOCHE n°5005 DIM 00:56:34
 279. 279 J. IP n°5051 DIM 00:59:36
 280. 280 A. HÉNOUX n°6332 DIM 00:59:55
 281. 281 P. POTEL n°5799 DIM 01:00:00
 282. 282 J. LACOSTE n°5902 DIM 01:03:01
 283. 283 J. ROMEAS n°5753 DIM 01:03:20
 284. 284 D. CORNUAU n°5692 DIM 01:03:59
 285. 285 P. CAVIGNAC n°5138 DIM 01:05:19
 286. 286 L. HOAREAU n°5237 DIM 01:11:37
 287. 287 N. SAREM n°5264 DIM 01:11:47
 288. 288 L. WEINLING GAZE n°6119 DIM 01:16:42
 289. 289 F. BARENCOURT n°6012 DIM 01:17:33
 290. 290 J. PAYET n°5955 DIM 01:18:12
 291. 291 N. HESS n°5508 DIM 01:19:18
 292. 292 K. FRANCOIS n°5344 DIM 01:24:19
 293. 293 E. MONDON n°6211 DIM 01:25:41
 294. 294 V. LAGOURGUE n°5617 DIM 01:25:55
 295. 295 A. DUHAMEL n°5419 DIM 01:26:06
 296. 296 L. AMPLE n°5213 DIM 01:26:14
 297. 297 P. DELORT n°5053 DIM 01:26:22
 298. 298 M. MERLO n°5817 DIM 01:26:28
 299. 299 T. BECQUET n°5351 DIM 01:26:46
 300. 300 E. HINRY n°5733 DIM 01:26:47
 301. 301 M. DESIRAND n°5571 DIM 01:26:47
 302. 302 P. CITTI n°5985 DIM 01:27:15
 303. 303 G. WEISS n°6082 DIM 01:33:14
 304. 304 K. BONNABEAU n°6403 DIM 01:39:48
 305. 305 L. DE GRAEVE n°6084 DIM 01:39:48
 306. 306 E. HARDY n°6489 DIM 01:43:56
 307. 307 D. HATIER n°6465 DIM 01:45:34
 308. 308 A. LEPINAY n°5211 DIM 01:50:12
 309. 309 D. TROTEL n°5537 DIM 01:50:15
 310. 310 C. PERRIN n°5693 DIM 01:50:18
 311. 311 A. PAYO n°6281 DIM 01:50:34
 312. 312 S. LAMANDÉ n°5308 DIM 01:50:34
 313. 313 M. PEYRAS n°6086 DIM 01:50:35
 314. 314 F. AH-SON n°5666 DIM 01:51:15
 315. 315 C. ROSSI n°5724 DIM 01:51:25
 316. 316 E. MARALY n°5871 DIM 01:55:10
 317. 317 F. DESRUISSEAUX n°6427 DIM 01:56:43
 318. 318 E. MONDIA n°5648 DIM 01:58:30
 319. 319 M. LEROUX n°5956 DIM 01:58:32
 320. 320 C. UTARD n°5613 DIM 01:59:10
 321. 321 P. DUPERRON n°5307 DIM 01:59:27
 322. 322 L. VENDOMELE n°5416 DIM 01:59:31
 323. 323 O. DE FONDAUMIERE n°5505 DIM 01:59:32
 324. 324 J. WAGNER n°6139 DIM 01:59:32
 325. 325 M. GONTHIER n°5301 DIM 01:59:35
 326. 326 M. LÉAUTÉ n°5703 DIM 02:01:57
 327. 327 S. HASLOUIN n°5266 DIM 02:03:29
 328. 328 L. BERTRAND n°5616 DIM 02:06:10
 329. 329 T. LUGUY n°5399 DIM 02:11:24
 330. 330 J. PERRINE n°5964 DIM 02:11:29
 331. 331 J. ALGOT n°6214 DIM 02:11:38
 332. 332 A. LE PORS n°5909 DIM 02:13:44
 333. 333 Y. CERVEAUX n°6365 DIM 02:13:48
 334. 334 A. BLESIN n°6593 DIM 02:14:11
 335. 335 C. VALETTE n°5411 DIM 02:14:15
 336. 336 J. NOEL n°6307 DIM 02:16:32
 337. 337 J. GAZE n°5233 DIM 02:19:30
 338. 338 S. NICOLLET n°5208 DIM 02:21:40
 339. 339 F. PAU n°6027 DIM 02:23:47
 340. 340 R. ADDALA n°6570 DIM 02:24:57
 341. 341 R. CROUE n°5641 DIM 02:26:52
 342. 342 D. VAGNER n°5939 DIM 02:27:34
 343. 343 J. LASKY n°5113 DIM 02:28:05
 344. 344 F. LEBON n°5522 DIM 02:28:12
 345. 345 F. VITRY n°6372 DIM 02:28:13
 346. 346 D. BUISSON n°5958 DIM 02:28:15
 347. 347 A. MOUGET n°5039 DIM 02:29:25
 348. 348 C. FORT n°6317 DIM 02:29:47
 349. 349 Y. LIENAFA n°5106 DIM 02:31:38
 350. 350 T. SAINT-BLANCAT n°5715 DIM 02:31:40
 351. 351 D. SPECHT n°5321 DIM 02:36:05
 352. 352 D. MORILLE n°6250 DIM 02:36:08
 353. 353 M. BENABDELLAZIZ n°6079 DIM 02:36:10
 354. 354 G. GREIVELDINGER n°6562 DIM 02:36:10
 355. 355 L. THIRY n°5656 DIM 02:36:24
 356. 356 M. VERA n°6121 DIM 02:37:02
 357. 357 G. RACINNE n°6573 DIM 02:38:27
 358. 358 C. BEGUE n°5194 DIM 02:44:50
 359. 359 D. BRIAND n°5876 DIM 02:45:35
 360. 360 A. DUBOIS n°5875 DIM 02:45:36
 361. 361 F. MURGUE n°5525 DIM 02:46:18
 362. 362 A. MARTIN n°5705 DIM 02:47:02
 363. 363 O. MICHEL n°6083 DIM 02:47:04
 364. 364 J. TESTAN n°5267 DIM 02:50:06
 365. 365 A. GOME n°6288 DIM 02:52:36
 366. 366 M. GOME n°6118 DIM 02:52:37
 367. 367 J. MYRTHE n°5293 DIM 02:56:56
 368. 368 J. FOLIO n°6478 DIM 03:00:32
 369. 369 S. CARTELLA n°6574 DIM 03:00:40
 370. 370 J. NASSIBOU n°6051 DIM 03:00:50
 371. 371 C. MASSE n°5564 DIM 03:02:21
 372. 372 M. DEBLAUW n°6191 DIM 03:02:24
 373. 373 S. LE BARON n°6330 DIM 03:02:33
 374. 374 F. TERRASSE n°6355 DIM 03:02:33
 375. 375 A. VIVENZIO n°5984 DIM 03:03:17
 376. 376 J. CAPELOTAR n°6005 DIM 03:05:47
 377. 377 J. MEURICE n°5987 DIM 03:08:39
 378. 378 F. GOURDON n°6441 DIM 03:08:39
 379. 379 M. ORBOIN n°6276 DIM 03:09:35
 380. 380 M. POTIER n°6000 DIM 03:10:30
 381. 381 S. DOURAGUIA n°6436 DIM 03:24:40
 382. 382 L. MOREL n°5918 DIM 03:26:06
 383. 383 A. LANGEVILLIER n°6018 DIM 03:26:53
 384. 384 M. LESPINAS n°6462 DIM 03:27:07
 385. 385 P. MAILLARD n°6474 DIM 03:31:33
 386. 386 J. HERVIO n°6167 DIM 03:32:22
 387. 387 M. LAFABLE n°5746 DIM 03:37:30
 388. 388 J. ROUX n°5373 DIM 03:38:14
 389. 389 E. DEMAS n°5995 DIM 03:38:14
 390. 390 M. EDME n°5309 DIM 03:38:42
 391. 391 A. ETIENNE n°5302 DIM 03:38:43
 392. 392 F. BAUDY n°6033 DIM 03:41:30
 393. 393 F. LEPINAY n°6339 DIM 03:42:08
 394. 394 L. GUILLORÉ n°5440 DIM 03:42:34
 395. 395 S. DURR n°5450 DIM 03:42:54
 396. 396 C. MERCIER n°5690 DIM 03:44:06
 397. 397 A. SAELENS n°6074 DIM 03:45:36
 398. 398 E. BRET n°5551 DIM 03:46:01
 399. 399 T. COULON n°5346 DIM 03:46:39
 400. 400 A. MAILLOT n°5983 DIM 03:47:19
 401. 401 J. AW n°5796 DIM 03:47:41
 402. 402 D. FLACONEL n°6057 DIM 03:49:04
 403. 403 Y. MAILLY n°5305 DIM 03:51:37
 404. 404 B. MORON n°5107 DIM 03:51:38
 405. 405 S. BONAMI n°5479 DIM 03:51:49
 406. 406 M. FAIN n°5341 DIM 03:51:51
 407. 407 C. JACQUES n°5129 DIM 03:52:09
 408. 408 F. TECHER n°5536 DIM 03:52:36
 409. 409 F. LABAUDINIERE n°5015 DIM 03:52:39
 410. 410 L. DERVILLE n°6198 DIM 03:53:05
 411. 411 V. LEBROUC n°5449 DIM 03:55:13
 412. 412 O. WILLAUMEZ n°5333 DIM 03:56:45
 413. 413 C. DOUAUD n°6312 DIM 04:02:37
 414. 414 A. SCHNEIDER n°6291 DIM 04:04:54
 415. 415 T. BOUCHER n°5900 DIM 04:04:54
 416. 416 M. DURET n°5672 DIM 04:05:25
 417. 417 D. ROY n°5631 DIM 04:05:25
 418. 418 J. BARET n°6058 DIM 04:06:05
 419. 419 E. LE GALL n°5056 DIM 04:08:22
 420. 420 M. PAYET n°6164 DIM 04:08:24
 421. 421 A. KHARITONOFF n°6533 DIM 04:08:45
 422. 422 M. LOCQUENEUX n°6445 DIM 04:09:13
 423. 423 A. RAE n°5507 DIM 04:15:13
 424. 424 G. COURTEAUD n°5174 DIM 04:15:13
 425. 425 M. TORRES n°5978 DIM 04:16:40
 426. 426 L. RAMIN n°5738 DIM 04:16:46
 427. 427 G. REMY n°6060 DIM 04:20:32
 428. 428 V. VAHA n°5806 DIM 04:21:09
 429. 429 R. JEAN MARIE n°5872 DIM 04:21:38
 430. 430 N. LE GUYADER n°5041 DIM 04:21:58
 431. 431 Y. DUCARME n°5362 DIM 04:22:09
 432. 432 D. PARMANUM n°5025 DIM 04:23:22
 433. 433 A. LE DALL n°5069 DIM 04:23:42
 434. 434 P. MALET n°5455 DIM 04:24:40
 435. 435 T. FÊTU n°5437 DIM 04:25:44
 436. 436 G. BONIZEC n°6327 DIM 04:29:42
 437. 437 F. GUÉHENNEUX n°6193 DIM 04:30:57
 438. 438 L. PAYET n°5829 DIM 04:31:00
 439. 439 B. OUSSENI COMBO n°5469 DIM 04:32:12
 440. 440 A. GOUBERT n°5894 DIM 04:32:23
 441. 441 J. LAUNAY n°6347 DIM 04:32:56
 442. 442 V. GOBALE n°5557 DIM 04:34:57
 443. 443 J. HOAREAU n°5742 DIM 04:36:03
 444. 444 J. PRIANON n°5650 DIM 04:38:46
 445. 445 M. ALLE n°5485 DIM 04:39:22
 446. 446 S. LEFEUVRE n°5441 DIM 04:40:12
 447. 447 G. RIVIERE n°5797 DIM 04:42:29
 448. 448 N. ANDROGE n°5452 DIM 04:42:37
 449. 449 F. FOLIO n°5982 DIM 04:44:44
 450. 450 T. HOARAU n°5646 DIM 04:46:22
 451. 451 V. AUDAP n°5844 DIM 04:47:05
 452. 452 D. PRIANON n°6238 DIM 04:48:02
 453. 453 A. COLLET n°5165 DIM 04:48:53
 454. 454 L. OLIVEREAU n°5316 DIM 04:48:53
 455. 455 M. VANDENDRIESSCHE n°6564 DIM 04:49:26
 456. 456 R. COUTIER n°5019 DIM 04:49:35
 457. 457 R. FRANCLET n°6475 DIM 04:52:30
 458. 458 F. ROUSSEL n°6197 DIM 04:53:38
 459. 459 P. JOURDAN n°5697 DIM 04:56:25
 460. 460 R. LE ROUX n°5387 DIM 04:59:02
 461. 461 T. LEGAL n°5065 DIM 04:59:03
 462. 462 M. JÉGO n°5820 DIM 05:01:09
 463. 463 M. VALIN n°5498 DIM 05:02:46
 464. 464 A. PONTIAC n°5484 DIM 05:03:42
 465. 465 D. DÉMOULIN n°5686 DIM 05:04:08
 466. 466 H. DEBENOIT n°6386 DIM 05:04:08
 467. 467 J. ROSSI n°6320 DIM 05:04:38
 468. 468 D. HASCOET n°5030 DIM 05:05:59
 469. 469 J. LAURET n°6237 DIM 05:07:15
 470. 470 G. COGNET-FANTE n°5974 DIM 05:07:22
 471. 471 P. GRIMOUX n°5792 DIM 05:07:37
 472. 472 S. FERREIRA n°5433 DIM 05:07:50
 473. 473 N. PRETET n°5073 DIM 05:08:51
 474. 474 J. RIVIERE n°5719 DIM 05:12:19
 475. 475 S. BARON PELOSSIER n°6579 DIM 05:12:33
 476. 476 A. DAMOUR n°5691 DIM 05:13:33
 477. 477 Y. LALIRON n°5591 DIM 05:13:33
 478. 478 D. EDMOND n°6022 DIM 05:14:56
 479. 479 C. CAUMON n°5054 DIM 05:18:12
 480. 480 A. LEBON n°6048 DIM 05:19:16
 481. 481 S. JORGE n°5164 DIM 05:19:48
 482. 482 S. PERRUCHET n°6329 DIM 05:19:49
 483. 483 A. RAMANASE n°6504 DIM 05:20:34
 484. 484 C. MARCOUYOUX n°6019 DIM 05:23:22
 485. 485 M. VAUGEOIS n°5338 DIM 05:26:35
 486. 486 M. MOURA DE OLIVEIRA n°5325 DIM 05:26:36
 487. 487 P. NOËL n°6205 DIM 05:26:38
 488. 488 L. SIMON n°5819 DIM 05:27:20
 489. 489 C. ESTIEZ n°5526 DIM 05:27:22
 490. 490 R. COLINEAUX n°6201 DIM 05:27:25
 491. 491 J. ESTIEZ n°5911 DIM 05:27:26
 492. 492 T. ROBERT n°5435 DIM 05:28:08
 493. 493 B. MOTAIS DE NARBONNE n°6036 DIM 05:28:44
 494. 494 A. FELZINES n°5832 DIM 05:29:56
 495. 495 M. VAR n°6322 DIM 05:30:43
 496. 496 J. BADOR n°6246 DIM 05:33:33
 497. 497 J. ARNAUD n°5180 DIM 05:33:55
 498. 498 J. PERRET n°5638 DIM 05:34:35
 499. 499 P. JEANNOT n°6093 DIM 05:34:42
 500. 500 J. ALLAS n°5133 DIM 05:39:02
 501. 501 T. FICHORA n°6387 DIM 05:39:24
 502. 502 B. DORSEUIL n°5273 DIM 05:45:25
 503. 503 G. CARO n°5713 DIM 05:45:34
 504. 504 P. MAILLOT n°6458 DIM 05:47:28
 505. 505 D. ETHEVE n°6560 DIM 05:49:40
 506. 506 S. LIM SU KWAI n°6268 DIM 05:50:20
 507. 507 E. MARC n°5297 DIM 05:50:37
 508. 508 G. PEILLEX n°5357 DIM 05:50:59
 509. 509 E. DUMAS JOLLIVET n°6371 DIM 05:51:10
 510. 510 E. FILOMAR n°5109 DIM 05:51:49
 511. 511 G. SUZANNE n°6361 DIM 05:51:54
 512. 512 T. WILQUIN n°5979 DIM 05:52:01
 513. 513 C. TOUSSAINT n°6404 DIM 05:52:57
 514. 514 T. MOUTOUNAICK n°5736 DIM 05:53:20
 515. 515 H. MOUTIAPOULÉ n°5429 DIM 05:53:26
 516. 516 M. TANGUY n°5177 DIM 05:56:12
 517. 517 T. ROUSSELET n°6016 DIM 05:57:05
 518. 518 A. LE RAY n°5698 DIM 05:58:13
 519. 519 M. FARDEAU n°5456 DIM 05:59:29
 520. 520 J. MONTAMAT n°5706 DIM 06:02:51
 521. 521 M. TUFFEREAU n°6105 DIM 06:06:40
 522. 522 C. WOODS n°5615 DIM 06:06:52
 523. 523 L. LE FRAPPER n°6135 DIM 06:15:30
 524. 524 M. NAPPEY n°5749 DIM 06:18:08
 525. 525 B. COQUART n°6125 DIM 06:18:11
 526. 526 J. BARRET n°5042 DIM 06:18:16
 527. 527 M. AZÉMAR n°6244 DIM 06:18:37
 528. 528 E. POQUET n°6273 DIM 06:19:59
 529. 529 J. SALAMBRON n°5968 DIM 06:20:00
 530. 530 R. BLOC’H n°5784 DIM 06:20:10
 531. 531 M. MARIN n°6392 DIM 06:23:42
 532. 532 P. PAYET n°5554 DIM 06:24:59
 533. 533 J. SAINT-ALME n°5858 DIM 06:24:59
 534. 534 X. TORINIERE n°5356 DIM 06:28:23
 535. 535 J. HOARAU n°5198 DIM 06:29:06
 536. 536 G. TOARD n°5248 DIM 06:29:07
 537. 537 P. GALAOR n°5099 DIM 06:31:35
 538. 538 B. MAREE n°6428 DIM 06:32:03
 539. 539 G. LINCOLN n°5369 DIM 06:32:15
 540. 540 J. DURR n°5462 DIM 06:33:02
 541. 541 A. ROSSETTO n°6435 DIM 06:34:15
 542. 542 V. ACELDY n°5021 DIM 06:35:26
 543. 543 M. MAUGÈRE n°5626 DIM 06:35:52
 544. 544 N. VYPLASIL n°5045 DIM 06:36:11
 545. 545 J. ARAGOT n°6486 DIM 06:36:38
 546. 546 J. DUBOIS n°5092 DIM 06:37:08
 547. 547 L. DUBOIS n°5093 DIM 06:37:08
 548. 548 C. ALLIBE n°5123 DIM 06:38:00
 549. 549 J. LAURENT n°5059 DIM 06:38:27
 550. 550 S. SINACANI n°5374 DIM 06:39:21
 551. 551 F. TREIL n°5089 DIM 06:40:07
 552. 552 R. SAVREUX n°6373 DIM 06:40:58
 553. 553 M. BROUÉ n°6400 DIM 06:41:41
 554. 554 A. PIGE n°6064 DIM 06:41:54
 555. 555 D. ARNAL-BREZUN n°5786 DIM 06:42:48
 556. 556 B. LARRONDE n°6501 DIM 06:43:26
 557. 557 P. MAZUIR n°5097 DIM 06:43:34
 558. 558 A. CARTRON n°5831 DIM 06:43:37
 559. 559 C. JANDOT n°6348 DIM 06:45:13
 560. 560 G. BOSC n°5669 DIM 06:47:56
 561. 561 G. FRAISSE n°6216 DIM 06:48:02
 562. 562 J. LECHAT-FRAISSE n°6215 DIM 06:48:03
 563. 563 S. BIJOUX n°6337 DIM 06:48:50
 564. 564 D. CALLEWAERT n°6146 DIM 06:49:37
 565. 565 J. PICTEUR n°5822 DIM 06:51:12
 566. 566 A. GARCIA n°5157 DIM 06:51:23
 567. 567 E. GRONDIN n°5685 DIM 06:53:08
 568. 568 H. BERRICHON n°5431 DIM 06:53:09
 569. 569 M. LE STRAT n°5057 DIM 06:53:14
 570. 570 E. DUPUIS n°5527 DIM 06:53:36
 571. 571 T. COYARD n°5451 DIM 06:56:11
 572. 572 T. HEEKENG n°5271 DIM 06:57:24
 573. 573 J. COTTERET n°6416 DIM 06:58:00
 574. 574 E. LOUIS-JEAN n°6186 DIM 06:58:32
 575. 575 S. IBATTA n°6092 DIM 06:58:32
 576. 576 X. FORTENBACH n°5395 DIM 06:58:50
 577. 577 D. LEJUS n°5225 DIM 06:59:15
 578. 578 S. ALLARI n°5877 DIM 06:59:20
 579. 579 E. FERAL n°5516 DIM 06:59:30
 580. 580 E. LASSEQUIN n°5680 DIM 06:59:36
 581. 581 A. BECARD n°6252 DIM 07:00:37
 582. 582 N. SIMONTE n°6044 DIM 07:00:52
 583. 583 M. MOUGEL n°5034 DIM 07:01:30
 584. 584 E. MOUNIAMA n°5487 DIM 07:03:12
 585. 585 M. BERTIN n°5634 DIM 07:03:28
 586. 586 N. RICAUD n°6542 DIM 07:03:34
 587. 587 M. ORTIZ TORRES n°5145 DIM 07:03:51
 588. 588 F. DEL CORSO n°5260 DIM 07:03:52
 589. 589 S. POULAIN n°6075 DIM 07:04:51
 590. 590 C. LEMAS n°5714 DIM 07:10:37
 591. 591 O. DE VILLECOURT n°5080 DIM 07:13:20
 592. 592 J. DAFFARA n°6123 DIM 07:14:12
 593. 593 Y. BRIANTAIS n°5228 DIM 07:14:17
 594. 594 S. JACQUET n°5583 DIM 07:15:47
 595. 595 E. COCHENNEC n°5924 DIM 07:15:51
 596. 596 P. BAUDOIN n°6545 DIM 07:17:03
 597. 597 J. MARCHAND n°6285 DIM 07:18:12
 598. 598 W. RIVIERE n°5747 DIM 07:18:57
 599. 599 D. WISCHNEWSKI n°6240 DIM 07:21:49
 600. 600 Y. GIRAL DEBOISVILLIERS n°5372 DIM 07:22:31
 601. 601 B. LEBOIS n°6061 DIM 07:22:36
 602. 602 O. SUPLY n°5589 DIM 07:23:28
 603. 603 J. CABEU n°5217 DIM 07:24:40
 604. 604 C. VIALA n°5084 DIM 07:24:54
 605. 605 L. MANGLOU n°5207 DIM 07:26:50
 606. 606 N. BENKEBIL n°5925 DIM 07:27:25
 607. 607 S. TOISON n°5847 DIM 07:28:05
 608. 608 A. SICARD n°5110 DIM 07:28:13
 609. 609 M. PICAVET n°6418 DIM 07:28:23
 610. 610 K. FURIA n°5432 DIM 07:31:23
 611. 611 L. VENUS n°6547 DIM 07:32:02
 612. 612 P. PARASSOURAMIN n°5531 DIM 07:32:10
 613. 613 M. MINIER n°5519 DIM 07:32:39
 614. 614 F. GUILLEMARD n°5114 DIM 07:32:48
 615. 615 S. CONTERIO n°6274 DIM 07:33:09
 616. 616 B. MARTIN n°6393 DIM 07:33:16
 617. 617 A. FROMENTIN n°5040 DIM 07:34:07
 618. 618 M. MORAND n°5798 DIM 07:35:51
 619. 619 S. MAMODE n°5952 DIM 07:41:39
 620. 620 L. SIBELLE n°5999 DIM 07:41:53
 621. 621 C. BERGIER n°6494 DIM 07:42:36
 622. 622 P. THIERS n°6050 DIM 07:43:45
 623. 623 A. FELDMANN n°6217 DIM 07:44:51
 624. 624 S. RODRIGUEZ n°5661 DIM 07:44:51
 625. 625 B. FELDMANN n°5977 DIM 07:44:58
 626. 626 J. VENDOMELE n°6591 DIM 07:45:14
 627. 627 M. IZIDDINE n°5223 DIM 07:49:08
 628. 628 E. BRUYERE n°5930 DIM 07:49:29
 629. 629 C. MARIE-LOUISE n°5754 DIM 07:51:00
 630. 630 J. GRAPIN n°5226 DIM 07:51:34
 631. 631 R. DIJOUX n°6290 DIM 07:51:40
 632. 632 T. PERRAU n°5959 DIM 07:51:44
 633. 633 F. FOUILLAT n°5496 DIM 07:51:44
 634. 634 J. ETHEVE n°5425 DIM 07:56:40
 635. 635 J. MERLEN n°6195 DIM 07:56:51
 636. 636 L. ROCROU n°5216 DIM 07:58:35
 637. 637 C. LALLART n°5122 DIM 07:59:14
 638. 638 A. BOUZIDI n°6344 DIM 07:59:27
 639. 639 L. SOUPLY n°5637 DIM 08:00:03
 640. 640 J. SABABADY n°5855 DIM 08:00:21
 641. 641 M. BEGUE n°6286 DIM 08:04:28
 642. 642 D. BREANT n°5050 DIM 08:04:29
 643. 643 N. COCHON n°6253 DIM 08:04:44
 644. 644 C. JARNOT n°5482 DIM 08:04:50
 645. 645 R. VITRY n°5785 DIM 08:05:22
 646. 646 M. RANDRIANAIVO n°5896 DIM 08:05:28
 647. 647 A. BANULS n°5993 DIM 08:05:29
 648. 648 M. VERMEERSCH n°6338 DIM 08:05:35
 649. 649 E. BES n°5445 DIM 08:06:02
 650. 650 S. VINCENT n°6131 DIM 08:06:08
 651. 651 M. SEGHROUCHNI n°5802 DIM 08:07:08
 652. 652 J. DIJOUX n°5091 DIM 08:07:24
 653. 653 G. PEBAY n°5390 DIM 08:07:40
 654. 654 T. MALDONADO n°6124 DIM 08:10:03
 655. 655 W. HOAREAU n°5914 DIM 08:10:19
 656. 656 L. PORTERE n°6385 DIM 08:11:20
 657. 657 M. ROUVELET n°6509 DIM 08:11:59
 658. 658 J. BROYON n°6243 DIM 08:11:59
 659. 659 T. PINOT n°5772 DIM 08:12:02
 660. 660 M. POIRIER n°5748 DIM 08:12:05
 661. 661 J. HOCQUARD n°5347 DIM 08:12:06
 662. 662 F. JONQUILLE n°5737 DIM 08:13:26
 663. 663 A. MEYER n°5112 DIM 08:13:52
 664. 664 T. BENAIS n°5553 DIM 08:15:05
 665. 665 L. LEBEAU n°5778 DIM 08:20:17
 666. 666 K. COSTIL n°5962 DIM 08:20:20
 667. 667 J. LEFEBVRE n°5602 DIM 08:20:36
 668. 668 M. DE SACCO n°5008 DIM 08:20:52
 669. 669 J. JARDIN n°6590 DIM 08:21:19
 670. 670 F. DACOSSE n°6405 DIM 08:21:32
 671. 671 Y. LAROSE n°6165 DIM 08:21:51
 672. 672 I. HALOCHE n°5010 DIM 08:22:12
 673. 673 F. NEWTON n°5367 DIM 08:22:45
 674. 674 Y. CHANE-KANE n°5201 DIM 08:25:40
 675. 675 G. LE BLEIS n°5196 DIM 08:25:58
 676. 676 A. KAMAL n°6258 DIM 08:29:09
 677. 677 M. MARIOT n°6421 DIM 08:29:09
 678. 678 C. LEROY n°5704 DIM 08:31:33
 679. 679 P. AGNOLA n°5104 DIM 08:32:03
 680. 680 L. PETRIZZELLI n°5078 DIM 08:32:03
 681. 681 M. TABART n°6572 DIM 08:32:09
 682. 682 D. CADERBY n°6081 DIM 08:32:28
 683. 683 C. LENNE n°5801 DIM 08:32:34
 684. 684 G. PAYET n°5509 DIM 08:32:58
 685. 685 K. DOMERGUE n°6522 DIM 08:34:49
 686. 686 M. REMENANT n°5274 DIM 08:35:33
 687. 687 J. VALENTIM n°6583 DIM 08:35:43
 688. 688 F. LEBON n°6145 DIM 08:35:56
 689. 689 L. BODARD n°6028 DIM 08:36:26
 690. 690 J. SORET n°6443 DIM 08:36:55
 691. 691 Y. COCHARD n°5857 DIM 08:36:59
 692. 692 S. RANGGEH n°5604 DIM 08:38:27
 693. 693 Q. MELY n°6126 DIM 08:39:52
 694. 694 B. BOULANGER n°5892 DIM 08:43:04
 695. 695 L. LAURET n°6309 DIM 08:44:25
 696. 696 G. RASPAIL n°5294 DIM 08:44:26
 697. 697 J. LEICHNIG n°6085 DIM 08:44:34
 698. 698 A. FRICK n°5193 DIM 08:44:40
 699. 699 B. MICHELON n°6239 DIM 08:46:32
 700. 700 A. PAYET n°6152 DIM 08:48:15
 701. 701 K. BARDINOT n°5696 DIM 08:50:18
 702. 702 D. CLAIN n°5031 DIM 08:50:19
 703. 703 F. BERANGER n°5659 DIM 08:51:17
 704. 704 J. GALANT n°5159 DIM 08:51:56
 705. 705 R. FOLIO n°5240 DIM 08:52:07
 706. 706 M. AVINASH n°5232 DIM 08:53:16
 707. 707 P. SAVOURAT n°5403 DIM 08:53:39
 708. 708 R. LAURENT n°5981 DIM 08:56:10
 709. 709 A. GUINOT n°5179 DIM 09:01:14
 710. 710 T. WAJDA n°6391 DIM 09:02:12
 711. 711 S. MYRTHE n°5759 DIM 09:04:22
 712. 712 B. BARON n°5573 DIM 09:05:20
 713. 713 M. EL OKEILY n°5283 DIM 09:05:53
 714. 714 V. JUNG n°5610 DIM 09:08:10
 715. 715 V. CARPENTIER n°5614 DIM 09:09:02
 716. 716 A. CEJALVO n°5935 DIM 09:09:04
 717. 717 T. RIVIÈRE n°5868 DIM 09:10:19
 718. 718 J. PAYET n°5966 DIM 09:10:46
 719. 719 A. CELESTIN n°5745 DIM 09:11:08
 720. 720 C. NEGOUAI n°5334 DIM 09:11:12
 721. 721 J. VIRAMA ELLAMA n°6138 DIM 09:12:09
 722. 722 C. GRONDIN n°5897 DIM 09:13:02
 723. 723 L. CASARIN n°6481 DIM 09:13:03
 724. 724 L. LOMBARDO n°6260 DIM 09:14:12
 725. 725 W. GRAVIER n°6368 DIM 09:16:17
 726. 726 G. TABURET n°5393 DIM 09:17:19
 727. 727 J. LAMOLY n°6440 DIM 09:18:20
 728. 728 L. VANDERPERRE n°6094 DIM 09:18:21
 729. 729 M. GRONDIN n°5115 DIM 09:24:10
 730. 730 C. LAROCHETTE n°5570 DIM 09:24:14
 731. 731 H. PERROUAULT n°5359 DIM 09:24:42
 732. 732 S. BES-HOUTMANN n°6091 DIM 09:24:42
 733. 733 O. KRIER n°5127 DIM 09:25:01
 734. 734 L. RACINE n°6046 DIM 09:25:40
 735. 735 N. ROUSSILLON n°5793 DIM 09:27:18
 736. 736 L. BADIN n°6319 DIM 09:29:56
 737. 737 J. PRAYA n°5517 DIM 09:30:28
 738. 738 J. MARGUERITE n°5809 DIM 09:30:43
 739. 739 L. MARGUERITE n°5743 DIM 09:30:44
 740. 740 C. PIRSON n°6459 DIM 09:32:04
 741. 741 C. FONTAINE n°5394 DIM 09:33:18
 742. 742 J. POCHAT n°6455 DIM 09:34:52
 743. 743 S. HUE n°5576 DIM 09:34:52
 744. 744 C. HORNERO n°6219 DIM 09:34:58
 745. 745 S. COLLOT n°6594 DIM 09:36:58
 746. 746 C. FONTAINE n°5677 DIM 09:38:00
 747. 747 Y. LEVASSEUR n°5342 DIM 09:38:03
 748. 748 D. LANCEREAUX n°6259 DIM 09:38:03
 749. 749 N. PATON n°5603 DIM 09:39:36
 750. 750 A. GARD n°6176 DIM 09:40:52
 751. 751 B. GAUTIER n°5841 DIM 09:40:55
 752. 752 F. CHAMBRY n°5907 DIM 09:41:58
 753. 753 H. TROUCHE n°5938 DIM 09:42:16
 754. 754 C. TROUCHE n°5296 DIM 09:42:17
 755. 755 V. RUELLAND n°5116 DIM 09:43:00
 756. 756 M. GOMEZ n°6517 DIM 09:43:11
 757. 757 L. LAVIGNAC n°6109 DIM 09:44:12
 758. 758 D. LE FLOCH n°6133 DIM 09:44:17
 759. 759 G. SANSÉAU n°6154 DIM 09:44:47
 760. 760 F. AMPLE MOUNIAMA n°6185 DIM 09:45:39
 761. 761 D. FILLON n°5794 DIM 09:48:19
 762. 762 J. JALLAT n°5607 DIM 09:48:19
 763. 763 L. FILLEUL n°5734 DIM 09:49:15
 764. 764 Q. FOUBERT n°6497 DIM 09:49:59
 765. 765 B. PEDRE n°5948 DIM 09:50:50
 766. 766 S. GRONDIN n°6096 DIM 09:51:37
 767. 767 C. MASSON n°6353 DIM 09:52:14
 768. 768 M. ROBERT n°6026 DIM 09:52:29
 769. 769 W. CAYET n°6395 DIM 09:53:15
 770. 770 M. JACALAS n°5850 DIM 09:53:55
 771. 771 F. KEMOUCHE n°5227 DIM 09:54:58
 772. 772 B. SABABADY n°5306 DIM 09:56:35
 773. 773 C. GUINET n°6067 DIM 09:56:36
 774. 774 J. HOAREAU n°6106 DIM 09:58:44
 775. 775 J. DIJOUX n°5154 DIM 09:58:45
 776. 776 G. HUCHET n°5247 DIM 09:58:48
 777. 777 N. BOCQUET n°5071 DIM 10:01:16
 778. 778 G. BONNOT n°5893 DIM 10:02:08
 779. 779 M. FRANCOISE n°6209 DIM 10:02:14
 780. 780 G. DE L’ESPINAY n°5442 DIM 10:05:53
 781. 781 F. TODESCO n°5800 DIM 10:06:03
 782. 782 B. PRIAT n°5257 DIM 10:06:04
 783. 783 M. PRIAT n°5265 DIM 10:06:08
 784. 784 J. COURTOIS n°5119 DIM 10:06:25
 785. 785 P. BOUDOC n°5598 DIM 10:07:26
 786. 786 T. FLOCH n°6518 DIM 10:07:31
 787. 787 M. AUBRY n°6500 DIM 10:09:30
 788. 788 P. BERTIL n°5454 DIM 10:09:51
 789. 789 J. POUCHARD n°5151 DIM 10:09:59
 790. 790 P. GUITTON n°5771 DIM 10:13:10
 791. 791 Y. RIVIERE n°5345 DIM 10:15:30
 792. 792 G. ANTIER n°6103 DIM 10:15:53
 793. 793 H. GONCALVES n°6271 DIM 10:18:05
 794. 794 C. GILLES n°5055 DIM 10:19:42
 795. 795 R. FENOUILLET n°6241 DIM 10:20:07
 796. 796 E. PAUSE n°5082 DIM 10:20:10
 797. 797 R. PETITGENET n°5467 DIM 10:20:50
 798. 798 C. FURIA n°6221 DIM 10:21:12
 799. 799 F. LAI-PUN n°5398 DIM 10:21:14
 800. 800 G. ROLLANDO n°6537 DIM 10:21:50
 801. 801 T. LEVENEUR n°6370 DIM 10:22:41
 802. 802 S. BOUTET n°6576 DIM 10:23:12
 803. 803 G. LEFEUVRE n°6128 DIM 10:23:12
 804. 804 S. GRASSET n°6066 DIM 10:23:24
 805. 805 D. PERRAUDEAU n°5903 DIM 10:23:35
 806. 806 S. MELZA n°5446 DIM 10:23:49
 807. 807 J. IBOUTH n°5170 DIM 10:24:00
 808. 808 A. THOMAS n°6567 DIM 10:24:39
 809. 809 D. DIEZ n°6552 DIM 10:24:54
 810. 810 J. ALEF n°5172 DIM 10:25:13
 811. 811 L. JANEL n°6487 DIM 10:26:50
 812. 812 J. SCHOENHENTZ n°5460 DIM 10:28:38
 813. 813 A. POULET n°5236 DIM 10:28:54
 814. 814 R. LE CAMUS n°5298 DIM 10:30:34
 815. 815 L. LARTIN n°5729 DIM 10:30:48
 816. 816 S. NOEL n°5780 DIM 10:32:02
 817. 817 N. CESARI n°5730 DIM 10:32:20
 818. 818 C. LOUACHENI n°6505 DIM 10:32:47
 819. 819 J. MAHAFE KARIBY n°5688 DIM 10:32:56
 820. 820 J. BONNIN n°5337 DIM 10:34:23
 821. 821 B. SADEYEN n°6087 DIM 10:36:00
 822. 822 S. BASQUAISE n°6374 DIM 10:37:09
 823. 823 C. ABRAHAM n°5497 DIM 10:37:09
 824. 824 Y. CAREL n°5251 DIM 10:38:14
 825. 825 A. TADJIDINI n°5741 DIM 10:38:16
 826. 826 B. GRONDIN n°5046 DIM 10:40:35
 827. 827 C. YVERNAULT n°6080 DIM 10:41:12
 828. 828 J. PONS n°5011 DIM 10:41:14
 829. 829 T. BERTHOUD n°5261 DIM 10:41:27
 830. 830 D. ALBERT n°6314 DIM 10:41:28
 831. 831 I. BARRET n°5728 DIM 10:42:48
 832. 832 R. AKHOUN n°5171 DIM 10:43:37
 833. 833 J. LABBE n°5070 DIM 10:43:37
 834. 834 C. BECUE n°6308 DIM 10:44:38
 835. 835 R. JULIAN n°5364 DIM 10:45:24
 836. 836 M. RABINEAU n°5242 DIM 10:45:24
 837. 837 C. AUPY n°5397 DIM 10:45:24
 838. 838 A. FOURGNAUD n°5396 DIM 10:45:25
 839. 839 C. SAMY n°5916 DIM 10:45:30
 840. 840 E. PAYET n°5515 DIM 10:45:41
 841. 841 M. CANTE n°6068 DIM 10:47:07
 842. 842 M. CRESPIN n°6065 DIM 10:47:07
 843. 843 E. ALIX n°5413 DIM 10:49:43
 844. 844 C. TOQUET n°5410 DIM 10:49:52
 845. 845 F. BACHELIER n°6132 DIM 10:50:26
 846. 846 S. SAUZEAU n°5503 DIM 10:51:37
 847. 847 C. PASQUET NOUALHAGUET n°5254 DIM 10:52:23
 848. 848 I. INGAR n°5001 DIM 10:53:41
 849. 849 J. VILLEGAS n°6410 DIM 10:54:55
 850. 850 S. GALTIER n°6233 DIM 10:55:04
 851. 851 E. CLAIN n°5079 DIM 10:55:19
 852. 852 J. LEBON n°5022 DIM 10:59:41
 853. 853 P. FRANCK n°5245 DIM 11:02:36
 854. 854 V. BELVISEE n°5253 DIM 11:02:42
 855. 855 A. REB - MOUSSEAUX n°5502 DIM 11:04:03
 856. 856 M. GONZALEZ n°5807 DIM 11:04:31
 857. 857 M. BLAS n°5075 DIM 11:06:35
 858. 858 M. DUQUENNE n°5791 DIM 11:07:19
 859. 859 M. RONZIER n°5787 DIM 11:08:06
 860. 860 J. NOURRY n°5727 DIM 11:08:17
 861. 861 D. DELEURME n°5530 DIM 11:08:18
 862. 862 N. NOURRY n°6399 DIM 11:08:20
 863. 863 G. ALLAIN n°6162 DIM 11:08:27
 864. 864 R. QUEGUINER n°5524 DIM 11:10:04
 865. 865 F. RACINE n°5599 DIM 11:10:07
 866. 866 V. BÉGUE n°5340 DIM 11:10:31
 867. 867 J. SERY n°6453 DIM 11:11:35
 868. 868 K. COADOU n°5717 DIM 11:12:04
 869. 869 M. TRABATTONI n°5826 DIM 11:12:05
 870. 870 J. CHAUDIER n°5851 DIM 11:12:08
 871. 871 O. FINN n°5202 DIM 11:12:31
 872. 872 D. PORTOLES n°5630 DIM 11:13:11
 873. 873 V. YUDISHTEER n°5951 DIM 11:13:30
 874. 874 B. NAYAGOM n°5383 DIM 11:13:36
 875. 875 C. LENTINI n°6377 DIM 11:13:56
 876. 876 M. ROCROU n°5578 DIM 11:15:24
 877. 877 A. ANMELLA n°5562 DIM 11:19:54
 878. 878 P. HOAREAU n°5492 DIM 11:22:32
 879. 879 Y. LAURET n°5860 DIM 11:23:08
 880. 880 C. IRIS n°5018 DIM 11:23:51
 881. 881 E. FERNANDES n°5477 DIM 11:23:52
 882. 882 I. MAURISSE n°5944 DIM 11:26:19
 883. 883 L. HALLAIS n°6006 DIM 11:26:35
 884. 884 D. CHAMAND n°6283 DIM 11:26:38
 885. 885 K. GRONDIN n°5102 DIM 11:27:17
 886. 886 Y. NICOLLE n°5167 DIM 11:27:18
 887. 887 K. PUYLAURENT n°6202 DIM 11:27:21
 888. 888 A. CALDARA n°5162 DIM 11:27:33
 889. 889 C. REMPHAN n°5424 DIM 11:27:45
 890. 890 V. RAFFRAY n°5518 DIM 11:27:47
 891. 891 S. HUET n°5700 DIM 11:28:40
 892. 892 S. DELHAY n°5153 DIM 11:29:39
 893. 893 J. CHANE THIME n°6419 DIM 11:29:56
 894. 894 J. GRAVIER n°5514 DIM 11:29:57
 895. 895 M. AMONY n°5865 DIM 11:33:58
 896. 896 N. FEUGIER n°5885 DIM 11:33:58
 897. 897 L. CANN n°5963 DIM 11:34:02
 898. 898 I. NIRLO n°6230 DIM 11:34:05
 899. 899 E. BOUTIN n°5996 DIM 11:34:07
 900. 900 M. MIRAVOUTIN n°5628 DIM 11:34:20
 901. 901 H. MADAULE n°5846 DIM 11:34:31
 902. 902 B. JOUHANNET n°5612 DIM 11:35:25
 903. 903 A. COLIN n°5890 DIM 11:35:36
 904. 904 F. SAVIGNY n°5124 DIM 11:35:42
 905. 905 M. CHARLIER n°5957 DIM 11:36:08
 906. 906 J. GROUFFAUD n°5048 DIM 11:36:17
 907. 907 T. PERROD n°5991 DIM 11:36:17
 908. 908 C. LENNE n°6541 DIM 11:37:10
 909. 909 J. BOULEVART n°5969 DIM 11:37:55
 910. 910 O. GIRARD n°5725 DIM 11:38:10
 911. 911 S. LE BOLLOCH n°5181 DIM 11:38:17
 912. 912 M. CHEMIN n°6227 DIM 11:38:26
 913. 913 P. TROUDE n°5221 DIM 11:39:06
 914. 914 L. PIERRE n°6263 DIM 11:39:40
 915. 915 P. CLEMENT n°5726 DIM 11:39:40
 916. 916 T. ASSANDRIPA n°6177 DIM 11:39:49
 917. 917 E. LABARUSSIAS n°6013 DIM 11:40:15
 918. 918 L. MONTEIL n°5043 DIM 11:41:06
 919. 919 R. SHARIFI MILANI n°5286 DIM 11:41:08
 920. 920 P. JANVIER n°6035 DIM 11:41:18
 921. 921 F. FONTAINE n°6207 DIM 11:41:18
 922. 922 A. ROBERT n°6183 DIM 11:41:30
 923. 923 M. PIAUD n°6485 DIM 11:41:31
 924. 924 M. RODRIGUES n°6444 DIM 11:43:47
 925. 925 S. MUIRAS n°6554 DIM 11:46:48
 926. 926 A. POULVELARIE n°5580 DIM 11:48:29
 927. 927 K. BARRET n°5915 DIM 11:48:57
 928. 928 R. SERRES n°5203 DIM 11:56:17
 929. 929 B. GORE n°6140 DIM 11:57:26
 930. 930 C. GORE n°6204 DIM 11:57:27
 931. 931 J. POININ-COULIN n°5639 DIM 11:57:35
 932. 932 L. CALPETARD n°5500 DIM 11:57:36
 933. 933 J. CLAIN n°5919 DIM 11:59:11
 934. 934 R. LEHEUTRE n°6189 DIM 11:59:27
 935. 935 P. DRASIN n°6301 DIM 12:03:41
 936. 936 J. LABIE n°5370 DIM 12:04:34
 937. 937 U. GIBRALTA n°6534 DIM 12:04:50
 938. 938 S. KWAN CHUNG n°5701 DIM 12:04:54
 939. 939 D. LACEY n°6425 DIM 12:04:57
 940. 940 L. GOY n°6232 DIM 12:04:57
 941. 941 E. SAMARIA n°5556 DIM 12:04:57
 942. 942 E. VOLDERS n°6508 DIM 12:04:59
 943. 943 F. MOUFFE n°5412 DIM 12:04:59
 944. 944 H. PIRON n°5975 DIM 12:05:28
 945. 945 Y. PELTANCHE n°5229 DIM 12:05:30
 946. 946 C. OULBI n°6544 DIM 12:05:47
 947. 947 M. VIEL n°6336 DIM 12:06:01
 948. 948 J. PITOU n°5044 DIM 12:06:10
 949. 949 J. DOURDIN n°5625 DIM 12:06:47
 950. 950 W. MKADARA n°5036 DIM 12:07:05
 951. 951 C. CLAIR n°5775 DIM 12:09:08
 952. 952 N. MILLESCAMPS n°6099 DIM 12:09:15
 953. 953 J. DROZE n°6247 DIM 12:12:05
 954. 954 C. FERRERE n°6251 DIM 12:12:07
 955. 955 F. IVOULE MOUSSA n°6565 DIM 12:12:37
 956. 956 N. HOARAU n°6163 DIM 12:13:26
 957. 957 R. GIGANDET n°5405 DIM 12:13:26
 958. 958 M. HOARAU n°6220 DIM 12:13:26
 959. 959 M. CARIAN n°5767 DIM 12:14:54
 960. 960 M. CHARRUEAU n°6520 DIM 12:16:25
 961. 961 O. BOYER n°5189 DIM 12:18:40
 962. 962 M. ANGOT n°5466 DIM 12:20:31
 963. 963 M. CAVILLOT n°6047 DIM 12:21:00
 964. 964 T. MARDAMA-NAYAGOM n°6153 DIM 12:21:19
 965. 965 P. JAMAULT n°5645 DIM 12:21:43
 966. 966 S. CORNET n°6023 DIM 12:21:58
 967. 967 M. ANCE n°5770 DIM 12:21:59
 968. 968 C. BOYER n°6313 DIM 12:24:09
 969. 969 J. PAYET n°5660 DIM 12:24:18
 970. 970 J. HOAREAU n°5856 DIM 12:24:31
 971. 971 C. BOUDET n°5766 DIM 12:24:36
 972. 972 V. BEAUDROIT n°5314 DIM 12:24:40
 973. 973 D. LEGUAY n°5667 DIM 12:25:13
 974. 974 G. PIRON n°5173 DIM 12:25:20
 975. 975 M. BEGUE n°6222 DIM 12:25:28
 976. 976 O. BEGUE n°6279 DIM 12:25:28
 977. 977 L. PAQUIRY n°6310 DIM 12:25:31
 978. 978 J. BLANCHARD n°5779 DIM 12:25:38
 979. 979 C. SOUPAPOULLE n°5381 DIM 12:25:54
 980. 980 V. MOREL n°5246 DIM 12:29:06
 981. 981 O. ORIENT n°5029 DIM 12:29:20
 982. 982 D. BLANC-DOUGADOS n°6343 DIM 12:29:30
 983. 983 K. DOMINGUE n°5083 DIM 12:30:55
 984. 984 I. MIRANVILLE n°5757 DIM 12:33:53
 985. 985 C. LAMPLE OPERE n°5074 DIM 12:33:57
 986. 986 J. BOUSSEL n°5481 DIM 12:33:58
 987. 987 J. GUENOUN n°5214 DIM 12:34:02
 988. 988 V. POUCHAIN n°5224 DIM 12:35:00
 989. 989 M. POUCHAIN n°5768 DIM 12:35:00
 990. 990 J. GARA n°5577 DIM 12:36:47
 991. 991 M. MAURER n°6141 DIM 12:37:08
 992. 992 C. TAVERNIER n°5942 DIM 12:37:11
 993. 993 D. VARGA n°5087 DIM 12:39:08
 994. 994 P. BENOIST n°6523 DIM 12:39:11
 995. 995 M. DAILLOUX n°6464 DIM 12:41:40
 996. 996 V. AMALRIC n°5609 DIM 12:43:02
 997. 997 F. LEGROS n°5972 DIM 12:43:22
 998. 998 C. MOUROUVIN n°6420 DIM 12:44:04
 999. 999 W. RAFFRAY n°5146 DIM 12:44:21
 1000. 1000 P. SUTTER n°5278 DIM 12:45:46
 1001. 1001 L. NARIA n°5561 DIM 12:46:01
 1002. 1002 G. BOURRELLY n°6342 DIM 12:46:43
 1003. 1003 N. FAYE n°5887 DIM 12:47:37
 1004. 1004 S. THOMAS n°5143 DIM 12:48:06
 1005. 1005 H. ALLAIRE n°5588 DIM 12:50:16
 1006. 1006 J. KESLER n°5756 DIM 12:51:15
 1007. 1007 P. TORRES n°5415 DIM 12:51:29
 1008. 1008 F. HADJADJI n°5414 DIM 12:51:29
 1009. 1009 E. CASTELLS n°6161 DIM 12:55:05
 1010. 1010 H. CHATARD n°5238 DIM 12:59:32
 1011. 1011 C. MAUDET n°5117 DIM 12:59:32
 1012. 1012 J. CHAN TIM n°6254 DIM 13:00:01
 1013. 1013 E. GEORGES n°5212 DIM 13:00:38
 1014. 1014 G. CADET n°6255 DIM 13:02:39
 1015. 1015 J. TURPIN n°5683 DIM 13:03:13
 1016. 1016 G. DUFOUR n°6151 DIM 13:04:17
 1017. 1017 N. LEBOT n°6423 DIM 13:04:44
 1018. 1018 C. RENAULT n°5986 DIM 13:05:19
 1019. 1019 R. PARVEDY n°6187 DIM 13:05:44
 1020. 1020 A. BIREN n°5243 DIM 13:07:58
 1021. 1021 F. LATURE n°5862 DIM 13:10:04
 1022. 1022 E. DILIS n°6582 DIM 13:10:29
 1023. 1023 D. JULIENNE n°6003 DIM 13:10:42
 1024. 1024 X. LASNE n°5866 DIM 13:10:47
 1025. 1025 G. RIVIERE n°5932 DIM 13:12:38
 1026. 1026 S. LEBON n°5438 DIM 13:12:43
 1027. 1027 C. BAUER n°5275 DIM 13:12:43
 1028. 1028 L. MARIANNE n°5976 DIM 13:13:05
 1029. 1029 J. JAM n°5003 DIM 13:13:15
 1030. 1030 R. PAYET n°5077 DIM 13:13:15
 1031. 1031 N. MAURE n°5682 DIM 13:15:19
 1032. 1032 S. KASSIMOU BAKARI n°5808 DIM 13:17:49
 1033. 1033 M. DIEDHIOU n°5823 DIM 13:18:15
 1034. 1034 B. GRONDIN n°5687 DIM 13:19:34
 1035. 1035 V. EGLI n°5563 DIM 13:19:38
 1036. 1036 T. MANTA n°5166 DIM 13:19:38
 1037. 1037 C. EGLI n°5200 DIM 13:19:38
 1038. 1038 L. LE BRAS n°6194 DIM 13:19:55
 1039. 1039 T. MALLET n°6503 DIM 13:21:18
 1040. 1040 D. EDMOND n°6408 DIM 13:29:10
 1041. 1041 J. EDMOND n°6406 DIM 13:29:11
 1042. 1042 M. TERGEMINA n°6450 DIM 13:30:23
 1043. 1043 V. DEUNINCK n°5141 DIM 13:30:28
 1044. 1044 M. FILAIN n°5336 DIM 13:31:04
 1045. 1045 A. PETON n°6315 DIM 13:39:43
 1046. 1046 C. CHARLEVILLE n°5752 DIM 13:45:59
 1047. 1047 R. MESSMER n°5739 DIM 13:53:00
 1048. 1048 G. DE GÉRY n°6431 DIM 13:54:46
 1049. 1049 M. MONG MING LANG n°5176 DIM 13:54:55
 1050. 1050 M. GAREL n°6265 DIM 14:05:44
 1051. 1051 P. BOUÉ n°5060 DIM 14:19:04
 1052. 1052 J. MICHEL n°6482 DIM 14:19:31
 1053. 1053 M. LAURET n°5649 DIM 14:19:41
 1054. 1054 C. BERTHILLOT n°5534 DIM 14:31:05
 1055. 1055 F. BOUCHER n°6029 DIM 14:34:25
 1056. 1056 T. BOYER n°5755 DIM 14:38:09

Deux Bras

 1. 1151 N. GIORDANO n°6415 SAM 06:51:13
 2. 1152 L. DUHET n°6513 SAM 10:29:05
 3. 1153 J. ROCHE n°6430 SAM 10:41:53
 4. 1154 I. CHERNOUSOV n°5623 SAM 11:07:55
 5. 1155 L. JUGUANT n°5300 SAM 11:45:06
 6. 1156 J. CARRASCO n°5470 SAM 11:59:59
 7. 1157 R. DUMONT n°6052 SAM 13:09:06
 8. 1158 J. DURAND n°6506 SAM 13:09:06
 9. 1159 J. LEVENEUR n°6089 SAM 13:18:40
 10. 1160 X. LEGER n°6333 SAM 14:04:38
 11. 1161 F. MUNCK n°5941 SAM 14:05:38
 12. 1162 Y. BECUWE n°6041 SAM 14:19:48
 13. 1163 R. GUEHO n°5199 SAM 14:25:05
 14. 1164 B. RANNOU n°5953 SAM 14:38:31
 15. 1165 M. DANIEL n°5606 SAM 14:39:13
 16. 1166 W. BUCHMANN n°5815 SAM 14:40:12
 17. 1167 E. MARIANNE n°5710 SAM 14:42:22
 18. 1168 M. JONZO n°6417 SAM 14:52:48
 19. 1169 C. SIOC’HAN DE KERSABIEC n°5647 SAM 14:58:50
 20. 1170 S. LE ROUX n°6466 SAM 16:01:19
 21. 1171 H. MAILLOT n°6158 SAM 16:01:26
 22. 1172 Y. BANNIER n°5310 SAM 16:15:04
 23. 1173 S. MAREE n°6414 SAM 16:16:06
 24. 1174 G. BARENCOURT n°6010 SAM 16:20:47
 25. 1175 H. HEEKENG n°6116 SAM 16:23:53
 26. 1176 A. BOYER n°6150 SAM 16:36:04
 27. 1177 C. SITALAPRESAD n°5810 SAM 16:36:13
 28. 1178 N. SERY n°6311 SAM 16:36:22
 29. 1179 J. HOARAU n°6172 SAM 16:42:35
 30. 1180 V. AUTALE n°6072 SAM 16:54:21
 31. 1181 Z. MOULIN n°6267 SAM 17:17:59
 32. 1182 P. DELGARD n°6296 SAM 17:25:06
 33. 1183 L. DE COL n°5007 SAM 17:31:00
 34. 1184 S. MOMEUX n°5366 SAM 17:49:03
 35. 1185 P. BARENCOURT n°6011 SAM 17:51:57
 36. 1186 S. MARIQUE n°6468 SAM 17:52:31
 37. 1187 M. ROBIN n°5458 SAM 18:14:58
 38. 1188 G. VADAMOOTOO n°6530 SAM 18:22:33
 39. 1189 M. FAYS n°5389 SAM 18:25:00
 40. 1190 T. FONNARD n°5681 SAM 18:25:17
 41. 1191 S. MENDEZ n°5923 SAM 18:37:31
 42. 1192 J. CHABARLIN n°6326 SAM 18:39:11
 43. 1193 P. LOYOLA n°6120 SAM 18:44:21
 44. 1194 T. LANCEY n°6359 SAM 18:46:31
 45. 1195 F. ROBIN n°5457 SAM 18:49:20
 46. 1196 A. BONNARDEAU n°6341 SAM 18:49:34
 47. 1197 J. PERES n°5285 SAM 19:07:34
 48. 1198 V. GAUTHIER n°6007 SAM 19:31:02
 49. 1199 J. DALLEAU n°5175 SAM 19:36:17
 50. 1200 S. PRADET n°5322 SAM 19:43:18
 51. 1201 H. MARTIN n°5355 SAM 19:47:39
 52. 1202 L. POSE n°5618 SAM 19:53:49
 53. 1203 C. LE GOUAREGUER n°6097 SAM 20:00:34
 54. 1204 N. RACINE n°5842 SAM 20:03:21
 55. 1205 J. HUET n°5884 SAM 20:03:53
 56. 1206 M. REPUSSARD n°6389 SAM 20:27:39
 57. 1207 A. DEMILE n°6256 SAM 20:30:02
 58. 1208 M. LEPRÊTRE n°5430 SAM 20:35:31
 59. 1209 S. LEBARBIER n°5033 SAM 20:46:18
 60. 1210 G. PAYET n°5420 SAM 20:46:41
 61. 1211 J. MAURAS n°6078 SAM 20:47:12
 62. 1212 J. BENINI n°6228 SAM 20:55:05
 63. 1213 B. VIGNERON n°5327 SAM 20:56:28
 64. 1214 L. LEFEVRE n°5859 SAM 20:57:17
 65. 1215 J. LALANNE n°5574 SAM 20:58:59
 66. 1216 A. IMBERT n°5136 SAM 21:06:37
 67. 1217 T. TAJCNAR n°6059 SAM 21:14:47
 68. 1218 J. MARTIN n°5324 SAM 21:19:37
 69. 1219 R. LATREMOLIERE n°5434 SAM 21:25:30
 70. 1220 A. NIRLOT n°5365 SAM 21:31:35
 71. 1221 V. BARRET n°5764 SAM 21:36:55
 72. 1222 J. LABBE n°5765 SAM 21:46:23
 73. 1223 A. TERRIER n°5086 SAM 21:48:57
 74. 1224 F. HOULLIER n°5675 SAM 21:52:18
 75. 1225 M. MAILLOT n°6038 SAM 21:55:01
 76. 1226 L. GEERAERT n°6581 SAM 21:56:32
 77. 1227 B. LE TENO n°5880 SAM 22:01:25
 78. 1228 O. THOMAS n°6451 SAM 22:02:53
 79. 1229 A. USCIATI n°5160 SAM 22:05:13
 80. 1230 S. BOUILLET n°5670 SAM 22:06:44
 81. 1231 J. LEBIAN n°5565 SAM 22:07:14
 82. 1232 M. COCHARD n°5378 SAM 22:09:03
 83. 1233 R. GILTINAN n°5218 SAM 22:11:03
 84. 1234 E. GILTINAN n°5131 SAM 22:11:05
 85. 1235 C. MICAUD n°5330 SAM 22:17:02
 86. 1236 C. LECERF n°5651 SAM 22:21:36
 87. 1237 L. DESVERNE n°5582 SAM 22:27:49
 88. 1238 J. JULIE n°5679 SAM 22:31:39
 89. 1239 C. MARCOURT n°5971 SAM 22:48:02
 90. 1240 M. ANDRE n°5513 SAM 22:48:41
 91. 1241 M. LEMIUS n°6009 SAM 22:48:42
 92. 1242 P. ENFREIN n°5231 SAM 22:50:17
 93. 1243 L. JEGOU n°6306 SAM 22:53:18
 94. 1244 A. JEANROY n°5499 SAM 23:02:07
 95. 1245 A. ROUGIER n°6510 SAM 23:02:11
 96. 1246 V. CAZAUBON n°6470 SAM 23:07:44
 97. 1247 M. FONTAINE n°5016 SAM 23:07:46
 98. 1248 C. CHOMBART n°5544 SAM 23:07:53
 99. 1249 N. CHANE-PINE n°5235 SAM 23:10:31
 100. 1250 P. RIANI n°5444 SAM 23:11:05
 101. 1251 T. LAN YIN SAN n°6398 SAM 23:13:55
 102. 1252 J. ALLYN n°6469 SAM 23:16:21
 103. 1253 A. MOISDON n°5094 SAM 23:17:19
 104. 1254 T. BERTHOUD n°5191 SAM 23:17:29
 105. 1255 A. HERMANN n°6316 SAM 23:21:08
 106. 1256 J. COTTREAU n°5320 SAM 23:28:26
 107. 1257 L. CALENGE n°6181 SAM 23:28:53
 108. 1258 A. VIRAMA n°6378 SAM 23:32:26
 109. 1259 H. BOURAOUI n°5168 SAM 23:35:37
 110. 1260 D. MACKOWIAK n°6122 SAM 23:43:40
 111. 1261 S. GOURCEAUX n°6100 SAM 23:43:44
 112. 1262 A. GARNIER n°6199 SAM 23:49:10
 113. 1263 R. PITOU n°6539 DIM 00:06:37
 114. 1264 F. CALIMOUTOU n°6262 DIM 00:12:43
 115. 1265 P. DROZE n°5263 DIM 00:12:46
 116. 1266 Y. REBOUL n°5843 DIM 00:15:27
 117. 1267 N. RAULT n°6331 DIM 00:15:54
 118. 1268 C. MOULIN n°6114 DIM 00:16:02
 119. 1269 J. HEURTEBISE n°5279 DIM 00:19:35
 120. 1270 G. CAUMES FONTAINE n°6483 DIM 00:20:22
 121. 1271 Y. BOIREAU n°5426 DIM 00:45:16
 122. 1272 V. MONTANDON n°6577 DIM 00:45:21
 123. 1273 J. MINATCHY n°5654 DIM 00:52:52
 124. 1274 B. CHAMPAGNAT n°5541 DIM 01:12:33
 125. 1275 P. MORAWSKI n°5081 DIM 01:38:58
 126. 1276 C. GOLD-DALG n°5195 DIM 01:46:38

Merles

 1. 1349 R. BARDEUR n°5158 SAM 02:54:20
 2. 1350 E. BOTHEREL n°6284 SAM 03:06:05
 3. 1351 E. BOYER n°6364 SAM 03:26:29
 4. 1352 V. JOUNY n°5744 SAM 04:03:48
 5. 1353 J. ROSSIGNOL n°5375 SAM 04:32:07
 6. 1354 Y. GARDES n°5917 SAM 04:34:19
 7. 1355 D. CAZET n°5489 SAM 04:36:29
 8. 1356 G. ROBERT n°5674 SAM 04:43:21
 9. 1357 D. TURPIN n°6305 SAM 04:54:44
 10. 1358 E. LAVISSE n°5348 SAM 04:55:10
 11. 1359 J. CONAC n°6434 SAM 05:16:46
 12. 1360 P. FOUCAT n°5720 SAM 05:25:33
 13. 1361 Q. MARIE n°6076 SAM 05:46:21
 14. 1362 T. DREINAZA n°6363 SAM 06:00:42
 15. 1363 S. GUEZILLE n°5878 SAM 06:21:52
 16. 1364 D. GUEDJ n°5471 SAM 06:26:24
 17. 1365 V. KENKLE n°5988 SAM 06:52:52
 18. 1366 K. GUILLOTTE n°5989 SAM 06:54:32
 19. 1367 V. DEPINAY n°5282 SAM 07:19:53
 20. 1368 J. ROBERT n°5186 SAM 07:31:51
 21. 1369 B. COULON n°5013 SAM 08:07:19
 22. 1370 S. BOYER n°5997 SAM 08:14:22
 23. 1371 P. FOSTINELLI n°6117 SAM 08:25:02
 24. 1372 S. BONNEVIN n°5947 SAM 08:26:40
 25. 1373 J. LIVENAIS n°5287 SAM 08:27:41
 26. 1374 S. CALVANI n°5608 SAM 08:35:52
 27. 1375 R. LUTZKANOFF n°5804 SAM 08:58:53
 28. 1376 J. BAILLIF n°6323 SAM 09:13:21
 29. 1377 C. REGNAULT n°5184 SAM 09:13:35
 30. 1378 L. BAILLIF n°6280 SAM 09:19:47
 31. 1379 N. MONTANDON n°6578 SAM 09:35:25
 32. 1380 K. BOULLIAT n°5270 SAM 09:42:24
 33. 1381 F. BOULLIAT n°5076 SAM 09:42:26
 34. 1382 L. BOINIER n°5105 SAM 09:43:55
 35. 1383 A. BUQUET n°5549 SAM 09:45:37
 36. 1384 S. PILLENIÈRE n°5716 SAM 10:04:02
 37. 1385 N. CALOGINE n°6571 SAM 10:17:05
 38. 1386 P. RIVIERE n°6586 SAM 10:27:36
 39. 1387 D. ANCELIN n°6129 SAM 10:43:55
 40. 1388 V. ANNEQUIN n°5376 SAM 10:44:25
 41. 1389 M. ALI DJAE n°5244 SAM 10:53:51
 42. 1390 S. MEDEVIELLE n°6223 SAM 10:54:45
 43. 1391 W. GALANT n°6175 SAM 10:57:54
 44. 1392 M. BOINA n°6588 SAM 10:59:45
 45. 1393 M. LAURET n°5922 SAM 11:02:43
 46. 1394 G. LE CARDIEC n°5495 SAM 11:19:01
 47. 1395 H. JOUAULT n°5276 SAM 11:22:12
 48. 1396 O. BECKER n°5584 SAM 11:22:21
 49. 1397 J. PHILEAS n°6584 SAM 11:32:35
 50. 1398 A. DOLPHIN n°6102 SAM 11:52:49
 51. 1399 M. SUZANNE n°5837 SAM 12:23:44
 52. 1400 L. HOAREAU n°5709 SAM 12:28:47
 53. 1401 P. SAUTRON n°6354 SAM 12:29:01
 54. 1402 O. BOYER n°5929 SAM 13:05:59
 55. 1403 C. BIARD n°6264 SAM 14:51:44
 56. 1404 E. HOARAU n°6535 SAM 14:51:44
 57. 1405 R. FONTAINE n°6543 SAM 14:51:44
 58. 1406 C. DELAUNAY n°6531 SAM 14:51:44
 59. 1407 M. GERMAIN n°5384 SAM 14:51:45

Hell-Bourg

 1. 1419 M. LE BARBIER n°6137 SAM 01:04:11
 2. 1420 T. VAN NIEKERK n°5436 SAM 01:10:28
 3. 1421 P. TURPIN n°5676 SAM 01:14:51
 4. 1422 N. KLEIN n°5619 SAM 01:17:42
 5. 1423 L. BARREAU n°6390 SAM 01:28:59
 6. 1424 E. MAILLOT n°6352 SAM 01:35:25
 7. 1425 A. LAFRAGETTE n°5465 SAM 01:36:25
 8. 1426 S. LAYEMAR n°6062 SAM 01:36:33
 9. 1427 M. JACQUIN n°5206 SAM 01:49:47
 10. 1428 S. NICOL n°5291 SAM 02:01:49
 11. 1429 J. LEBON n°5652 SAM 02:02:42
 12. 1430 V. HOARAU n°6277 SAM 02:11:51
 13. 1431 P. MICHEL n°6356 SAM 02:12:52
 14. 1432 D. MUSSARD n°6213 SAM 02:28:16
 15. 1433 S. DAMOUR n°6257 SAM 02:29:05
 16. 1434 V. POULAIN n°6179 SAM 02:36:09
 17. 1435 G. JORDAN n°5533 SAM 02:43:18
 18. 1436 J. ALLYN n°5990 SAM 02:57:12
 19. 1437 C. LEBRETON n°6206 SAM 03:14:07
 20. 1438 A. FIERS n°5555 SAM 03:17:17
 21. 1439 S. GARBAL n°5633 SAM 03:22:41
 22. 1440 V. RASPAIL n°5560 SAM 03:27:02
 23. 1441 R. LAMIRAND n°6017 SAM 03:34:28
 24. 1442 B. MACÉ n°5483 SAM 03:34:33
 25. 1443 N. KERENEUR n°5148 SAM 03:35:55
 26. 1444 N. BOUNIN n°5611 SAM 03:36:39
 27. 1445 F. THOMAS n°6008 SAM 03:37:53
 28. 1446 D. BRABANT n°5459 SAM 03:48:41
 29. 1447 B. LEDOYEN n°5319 SAM 03:49:06
 30. 1448 J. TEURTRIE n°6381 SAM 04:12:21
 31. 1449 C. TANSKI n°6380 SAM 04:14:32
 32. 1450 D. FURBEYRE n°5740 SAM 04:17:57
 33. 1451 A. BAJAUD n°5144 SAM 04:20:45
 34. 1452 O. DIJOUX n°5188 SAM 04:21:00
 35. 1453 P. CHERDOT n°6349 SAM 04:33:01
 36. 1454 A. TELLAL n°6555 SAM 04:33:13
 37. 1455 L. EUPHRASIE n°5781 SAM 04:33:28
 38. 1456 A. MARTEEL n°5252 SAM 04:34:23
 39. 1457 J. CHELMI n°6160 SAM 04:41:52
 40. 1458 M. THAO THION n°5967 SAM 04:42:47
 41. 1459 A. PAULA n°5891 SAM 04:53:57
 42. 1460 A. BERNARD n°5658 SAM 04:56:44
 43. 1461 T. MONGENDRE n°5593 SAM 05:04:59
 44. 1462 F. BOUTARD n°6166 SAM 05:05:27
 45. 1463 E. MASSELO n°5732 SAM 05:08:14
 46. 1464 G. LAN YIN SAN n°6159 SAM 05:16:44
 47. 1465 T. HANTZEN n°5699 SAM 05:20:48
 48. 1466 R. LEBON n°6553 SAM 05:22:59
 49. 1467 E. HOARAU-ANTIER n°5468 SAM 05:34:43
 50. 1468 J. PION n°5575 SAM 05:42:54
 51. 1469 J. BIGAS n°5277 SAM 05:47:38
 52. 1470 P. BOISSIMON n°6358 SAM 05:49:02
 53. 1471 H. ABRILLET n°6112 SAM 05:50:53
 54. 1472 M. MORCILLO n°5474 SAM 05:55:38
 55. 1473 D. SMITH n°6088 SAM 06:06:01
 56. 1474 V. ODDOZ n°5098 SAM 06:40:00
 57. 1475 A. TOUCOULA n°6235 SAM 06:53:28