Rechercher un proche

Redoute

 1. 1 G. CURMER n°32 VEN 21:34:45
 2. 2 N. RIVIERE n°2613 VEN 22:27:00
 3. 3 L. POMMERET n°2688 VEN 22:27:00
 4. 4 M. CAZAJOUS n°2594 VEN 22:53:16
 5. 5 M. KERN n°2697 VEN 22:54:32
 6. 6 D. HAUSS n°2447 VEN 23:28:36
 7. 7 J. CAUCHON n°1190 VEN 23:47:36
 8. 8 G. PORCHE n°2899 SAM 00:28:22
 9. 9 J. SAUTRON n°2116 SAM 01:08:46
 10. 10 K. YAMAMOTO n°2359 SAM 01:30:33
 11. 11 P. LE TORTOREC n°1366 SAM 01:34:49
 12. 12 S. PHILIPPE n°1307 SAM 01:38:41
 13. 13 M. BOSQUET n°1518 SAM 01:40:28
 14. 14 A. ESCOLANO n°10 SAM 01:41:16
 15. 15 G. RAGUET n°1457 SAM 02:04:18
 16. 16 U. LARRANAGA n°2574 SAM 02:04:55
 17. 17 J. TRIMAILLE n°2893 SAM 02:45:49
 18. 18 D. TELMAR n°980 SAM 02:58:53
 19. 19 D. PAZOS n°2417 SAM 02:59:36
 20. 20 H. NEMORIN n°2427 SAM 03:06:00
 21. 21 F. BARRAU n°1494 SAM 03:16:30
 22. 22 T. LACOMBE n°445 SAM 03:16:30
 23. 23 R. CASANOVAS n°2021 SAM 03:27:50
 24. 24 J. LUCAS n°1623 SAM 03:31:04
 25. 25 M. CLAIN n°1593 SAM 03:31:14
 26. 26 S. PARMENTIER n°2913 SAM 03:31:15
 27. 27 B. POSTAIRE n°2385 SAM 03:34:28
 28. 28 A. GUILLON n°3 SAM 03:40:50
 29. 29 F. CAHEZ n°986 SAM 04:02:43
 30. 30 N. CERISIER n°1933 SAM 04:09:01
 31. 31 T. OVERNEY n°2229 SAM 04:29:40
 32. 32 C. DIGUET n°1990 SAM 04:29:42
 33. 33 J. LABY n°2252 SAM 04:29:44
 34. 34 J. GERMAIN n°2911 SAM 04:42:06
 35. 36 B. GRAS n°1811 SAM 04:51:02
 36. 37 N. FRUCHART n°1033 SAM 04:57:09
 37. 38 J. LAVING n°619 SAM 05:36:37
 38. 39 Y. DOURNEL n°1017 SAM 05:43:05
 39. 40 G. VIVIEN n°1897 SAM 05:43:51
 40. 41 T. LUBIN n°298 SAM 05:54:58
 41. 42 E. BOTHEREL n°1963 SAM 05:54:58
 42. 43 R. COINUS n°2643 SAM 05:54:59
 43. 44 A. BIARD n°77 SAM 05:55:35
 44. 46 F. D’ALETTO n°80 SAM 06:09:09
 45. 47 S. BOUSQUET n°2337 SAM 06:09:10
 46. 49 F. CODRON n°1883 SAM 06:11:33
 47. 50 S. ROUX n°1287 SAM 06:22:51
 48. 51 W. GRAVINA n°975 SAM 06:52:09
 49. 52 Y. THEODIN n°2306 SAM 06:52:42
 50. 53 J. COURBET n°2077 SAM 06:54:52
 51. 54 F. LARRONDE n°1789 SAM 07:00:18
 52. 55 B. OURTHIAGUE n°1291 SAM 07:00:23
 53. 56 P. GUIGNARD n°2756 SAM 07:03:40
 54. 57 E. LE BRONNEC n°392 SAM 07:09:34
 55. 58 L. MOREL n°699 SAM 07:13:01
 56. 59 S. EYCHENNE n°243 SAM 07:15:08
 57. 60 J. LIBELLE n°492 SAM 07:15:40
 58. 61 O. BREUIL n°693 SAM 07:23:22
 59. 62 D. CORNUAU n°2025 SAM 07:23:22
 60. 63 T. BREUIL n°467 SAM 07:23:23
 61. 64 A. GROHEUX n°1825 SAM 07:24:14
 62. 65 D. JEAN n°830 SAM 07:27:03
 63. 66 T. BARBEREAU n°1784 SAM 07:30:16
 64. 67 E. PAYET n°59 SAM 07:36:10
 65. 68 F. AVICE n°627 SAM 07:37:57
 66. 69 A. SCHWEIZER n°1079 SAM 07:37:57
 67. 70 G. GIROUARD n°1596 SAM 07:45:01
 68. 71 A. DEQUEUDRE n°2803 SAM 07:48:22
 69. 72 T. PAYET n°2325 SAM 07:56:49
 70. 73 Y. MORISSE n°1463 SAM 07:58:59
 71. 75 Y. GILBART n°2749 SAM 08:05:09
 72. 76 F. TACK n°1854 SAM 08:05:52
 73. 77 L. SORIN n°273 SAM 08:07:57
 74. 78 G. TABARLY n°1715 SAM 08:10:43
 75. 79 P. NALET n°1201 SAM 08:12:57
 76. 80 L. MUGNIER n°2467 SAM 08:12:57
 77. 81 W. SCHNEIDER n°1456 SAM 08:12:58
 78. 82 F. OLIVIER n°801 SAM 08:13:39
 79. 83 R. LE LAMER n°2041 SAM 08:15:00
 80. 84 P. GUITTON n°1918 SAM 08:17:41
 81. 85 V. LAVY n°1197 SAM 08:19:10
 82. 86 C. DUMONT n°314 SAM 08:22:52
 83. 87 B. LE COZ n°52 SAM 08:27:10
 84. 88 Y. DURIN n°177 SAM 08:30:16
 85. 89 O. CHASLES n°1998 SAM 08:31:25
 86. 90 F. GILBERT n°2197 SAM 08:31:55
 87. 91 N. VRAUNAT n°141 SAM 08:33:02
 88. 92 T. LABOYRIE n°2916 SAM 08:33:40
 89. 93 C. TISNE n°1724 SAM 08:33:45
 90. 94 G. TIREL n°1235 SAM 08:33:49
 91. 95 F. WADIER n°1313 SAM 08:38:35
 92. 96 Q. GLORIEUX n°2128 SAM 08:41:38
 93. 97 J. CHAMPIGNY n°414 SAM 08:42:57
 94. 99 C. DIEVAL n°2005 SAM 08:56:50
 95. 100 J. HYACINTHE n°2036 SAM 08:57:27
 96. 101 M. ETIEMBLE n°242 SAM 09:06:50
 97. 102 A. AUMONNIER n°396 SAM 09:15:56
 98. 103 S. GUILLOUZY n°2202 SAM 09:18:33
 99. 104 N. PEUREUX n°2007 SAM 09:21:00
 100. 105 D. MALVEZIN n°1176 SAM 09:21:09
 101. 106 L. MOUSSELET n°2102 SAM 09:26:00
 102. 107 G. DESVAUX n°2788 SAM 09:26:35
 103. 108 Y. BOYER n°1522 SAM 09:27:37
 104. 109 F. GARA n°125 SAM 09:34:35
 105. 110 A. VAN ZYL n°2308 SAM 09:34:53
 106. 111 F. AURE n°2250 SAM 09:37:06
 107. 112 J. CROS n°2169 SAM 09:37:12
 108. 113 P. CHEVALIER n°1269 SAM 09:37:45
 109. 114 R. MARIE-ANGELIQUE n°427 SAM 09:38:08
 110. 116 T. DUHAMEL n°1557 SAM 09:42:14
 111. 117 W. DALLEAU n°721 SAM 09:45:38
 112. 118 A. ADAM n°30 SAM 09:48:51
 113. 119 A. DE LAMBERT n°826 SAM 09:56:16
 114. 120 C. BERTHEL n°1506 SAM 10:04:43
 115. 121 J. SIMONOT n°1710 SAM 10:06:11
 116. 122 C. BOURBAO n°1281 SAM 10:06:30
 117. 123 D. COCHET n°24 SAM 10:07:02
 118. 125 Y. LE DORZE n°2810 SAM 10:09:30
 119. 126 Q. STEPHAN n°581 SAM 10:12:27
 120. 127 C. POTTIER n°865 SAM 10:13:03
 121. 128 T. GALLOU n°2553 SAM 10:13:33
 122. 129 P. BIONDO n°2381 SAM 10:16:02
 123. 130 J. LEBON n°1832 SAM 10:16:32
 124. 131 P. ROBIN n°277 SAM 10:16:49
 125. 132 V. GUICHARDOT n°92 SAM 10:19:52
 126. 133 P. TRAMONI n°1348 SAM 10:20:00
 127. 134 F. GHIRARD n°2500 SAM 10:20:09
 128. 135 T. KURODA n°1603 SAM 10:22:30
 129. 136 M. LION n°2664 SAM 10:23:20
 130. 137 N. OGER n°1424 SAM 10:23:50
 131. 138 V. BEAUCOURT n°2864 SAM 10:27:53
 132. 139 J. VILLAIN n°509 SAM 10:30:54
 133. 140 J. JUCHEREAU n°2243 SAM 10:32:35
 134. 141 W. OULEDI n°2422 SAM 10:32:42
 135. 142 R. VAN GAVER n°1948 SAM 10:33:44
 136. 143 S. BROVARNIK n°1746 SAM 10:34:00
 137. 144 M. ROSAZ n°1242 SAM 10:34:36
 138. 145 L. SENARDIERE n°2636 SAM 10:34:59
 139. 146 L. TOUTAIN n°81 SAM 10:35:19
 140. 147 C. BRIELLES n°716 SAM 10:37:06
 141. 148 A. COMPAROT n°413 SAM 10:37:16
 142. 149 P. DUMONT n°828 SAM 10:38:48
 143. 150 J. MOREAU n°1794 SAM 10:39:10
 144. 151 M. LAMBLIN n°1901 SAM 10:40:32
 145. 152 L. PERRON n°622 SAM 10:42:10
 146. 153 G. VARONA n°2225 SAM 10:42:20
 147. 154 G. DE VEVEY n°2003 SAM 10:43:06
 148. 155 J. GUITON n°2459 SAM 10:44:59
 149. 157 M. SAAR n°636 SAM 10:51:06
 150. 158 J. MIRANVILLE n°2000 SAM 10:52:19
 151. 159 E. MAILLOT n°1449 SAM 10:53:07
 152. 160 F. NOWICKI n°2597 SAM 11:07:21
 153. 161 J. FONTAINE n°1792 SAM 11:13:22
 154. 162 C. LEVILAIN n°2378 SAM 11:15:09
 155. 163 L. BAZIN n°543 SAM 11:17:15
 156. 164 D. LEGROS n°2724 SAM 11:19:52
 157. 165 P. CLEMENT n°1082 SAM 11:22:09
 158. 166 A. HOAREAU n°2523 SAM 11:23:47
 159. 167 N. GOFFE n°195 SAM 11:24:13
 160. 168 P. PITTET n°2470 SAM 11:24:15
 161. 169 J. GRIMAL n°287 SAM 11:28:01
 162. 170 W. SOLENTE n°1711 SAM 11:38:13
 163. 171 P. CHALMEL n°938 SAM 11:39:54
 164. 172 J. THIRE n°226 SAM 11:40:00
 165. 173 S. LESAGE n°555 SAM 11:43:03
 166. 174 Y. LUCAS n°2750 SAM 11:49:21
 167. 175 H. FERBLANTIER n°229 SAM 11:51:46
 168. 176 V. GUERDIN n°1305 SAM 11:52:11
 169. 177 R. PARIS n°1182 SAM 11:52:21
 170. 178 H. SAURET n°275 SAM 11:54:16
 171. 179 C. LAYRE n°1880 SAM 11:54:20
 172. 180 B. ROUSSELET n°807 SAM 11:54:23
 173. 181 O. CHARPENTIER n°1011 SAM 11:58:00
 174. 182 S. ROBERT n°2780 SAM 11:59:36
 175. 183 F. LEMAITRE n°1635 SAM 11:59:38
 176. 184 B. CHARREAU n°133 SAM 12:00:28
 177. 185 W. DROMART n°223 SAM 12:04:44
 178. 186 D. PAYET n°970 SAM 12:07:07
 179. 187 J. ROMILY n°1410 SAM 12:12:24
 180. 188 S. BIGOT n°78 SAM 12:12:26
 181. 189 M. PERDRIAU n°309 SAM 12:12:39
 182. 190 O. CHULLIAT n°482 SAM 12:15:45
 183. 191 G. MAZEAU n°2101 SAM 12:15:45
 184. 192 G. SETHOS n°1853 SAM 12:18:32
 185. 194 D. FIEVET n°777 SAM 12:20:57
 186. 195 M. LUCE n°794 SAM 12:27:06
 187. 196 D. HUCHETTE n°2361 SAM 12:32:01
 188. 197 F. DELAIRE n°1417 SAM 12:34:36
 189. 198 P. DEYMIE n°38 SAM 12:39:10
 190. 199 C. POUX n°248 SAM 12:40:26
 191. 200 J. NOEL n°2293 SAM 12:41:39
 192. 201 J. FOLIO n°1441 SAM 12:42:22
 193. 202 A. PAYET n°2604 SAM 12:46:50
 194. 203 M. VONAU n°930 SAM 12:47:07
 195. 204 G. MELOBOSIS n°1056 SAM 12:49:22
 196. 205 J. ORLIAC n°2131 SAM 12:49:25
 197. 206 G. FILAIN n°225 SAM 12:53:59
 198. 207 A. BROYER n°169 SAM 12:54:36
 199. 208 V. SEZNEC n°50 SAM 12:56:12
 200. 209 D. DELPLANQUE n°773 SAM 12:56:22
 201. 210 S. ROALETY n°548 SAM 12:56:29
 202. 211 J. ORDONNEAU n°310 SAM 12:59:06
 203. 212 L. PAYET n°2508 SAM 12:59:10
 204. 213 V. NOCALOU n°2440 SAM 13:03:28
 205. 214 B. BAGREAUX n°961 SAM 13:03:34
 206. 215 X. TEYCHENNE n°1208 SAM 13:03:40
 207. 216 M. PIERARD n°494 SAM 13:04:15
 208. 217 S. MAILLOT n°1338 SAM 13:07:42
 209. 218 S. JAUGEAS n°1830 SAM 13:10:07
 210. 219 O. ROUZE n°2063 SAM 13:10:24
 211. 220 J. MORIN n°1843 SAM 13:11:52
 212. 221 D. GREMEAUX n°1260 SAM 13:17:09
 213. 222 T. DEMMERLE n°774 SAM 13:18:04
 214. 223 Y. NORMANDEAU n°1943 SAM 13:18:14
 215. 224 Y. DUFOUR n°499 SAM 13:21:15
 216. 225 S. PIERRE n°2246 SAM 13:22:00
 217. 226 E. FONTAINE n°2351 SAM 13:22:39
 218. 227 G. NIRLO n°2157 SAM 13:24:08
 219. 228 G. ROY n°2890 SAM 13:25:39
 220. 229 N. BOURON n°2670 SAM 13:25:40
 221. 230 S. DESBONNET n°2576 SAM 13:25:55
 222. 231 J. BRAY n°2565 SAM 13:26:02
 223. 232 S. DELUBAC n°1818 SAM 13:26:31
 224. 233 J. BOULANOUAR n°2702 SAM 13:28:05
 225. 234 Y. NAKAJIMA n°1758 SAM 13:28:50
 226. 235 K. KUROSAWA n°2785 SAM 13:29:37
 227. 236 M. FRANCOIS n°2910 SAM 13:29:45
 228. 237 P. ARCIZET n°2266 SAM 13:30:35
 229. 238 J. LEBEAU n°1913 SAM 13:32:44
 230. 239 M. JOBARD n°2037 SAM 13:32:51
 231. 240 M. PAYET n°2341 SAM 13:34:39
 232. 241 E. PICARD n°71 SAM 13:35:53
 233. 242 M. CROS n°452 SAM 13:38:06
 234. 243 K. PSICA n°1772 SAM 13:38:13
 235. 244 F. PAIROT n°101 SAM 13:40:36
 236. 245 N. ALLOU n°1910 SAM 13:40:49
 237. 246 N. TOUNEJI CATOUARIA n°1725 SAM 13:42:26
 238. 247 Y. LAYBROS n°831 SAM 13:42:30
 239. 248 M. ONDARTS n°872 SAM 13:43:14
 240. 249 J. DACHARY n°1164 SAM 13:43:25
 241. 250 M. MIKARIC n°1869 SAM 13:43:34
 242. 251 H. VANIER n°261 SAM 13:44:27
 243. 252 J. GERDIL n°528 SAM 13:45:07
 244. 253 A. LODE n°2254 SAM 13:45:32
 245. 254 J. BESSOU n°672 SAM 13:45:56
 246. 255 F. GILLI n°743 SAM 13:46:51
 247. 256 J. BOILEAU n°232 SAM 13:47:17
 248. 257 F. PICARD n°2283 SAM 13:47:45
 249. 258 C. LAMBERT n°40 SAM 13:47:47
 250. 259 J. PAYET n°1928 SAM 13:49:47
 251. 260 G. BILLON n°885 SAM 13:51:53
 252. 261 C. BEAUCHARD n°1497 SAM 13:54:12
 253. 262 S. PILOTTO n°1757 SAM 13:56:29
 254. 263 R. MATSUI n°2616 SAM 13:58:36
 255. 264 S. TALOTTI n°457 SAM 14:00:43
 256. 265 G. VEYSSEYRE n°1327 SAM 14:03:04
 257. 266 V. CENTRO n°236 SAM 14:03:45
 258. 267 A. MARTIN n°2799 SAM 14:04:50
 259. 268 P. LOCCI n°1617 SAM 14:05:11
 260. 270 R. MARCHAND n°1052 SAM 14:06:28
 261. 271 L. DELNARD n°2192 SAM 14:10:39
 262. 272 F. BERGEON n°1504 SAM 14:10:56
 263. 273 R. LE BRETON n°1779 SAM 14:13:52
 264. 274 T. CAMPAGNE n°480 SAM 14:14:00
 265. 275 P. RAQUIN n°372 SAM 14:14:24
 266. 276 S. LABARTHE n°1605 SAM 14:15:07
 267. 277 D. RODOT n°60 SAM 14:16:24
 268. 278 J. LAVIE n°530 SAM 14:21:02
 269. 279 J. TAVERNIER n°844 SAM 14:22:05
 270. 280 J. RODRIGUES n°1191 SAM 14:25:46
 271. 281 P. BRUN n°2766 SAM 14:27:09
 272. 282 O. BAPTISTE n°2698 SAM 14:27:23
 273. 283 D. HOAREAU n°1770 SAM 14:29:25
 274. 284 D. OFFRE n°664 SAM 14:29:52
 275. 285 J. DIJOUX n°2028 SAM 14:30:37
 276. 286 E. TIERPIED n°1192 SAM 14:30:54
 277. 287 P. BRABANT n°1448 SAM 14:32:04
 278. 288 T. LANGLET n°1610 SAM 14:32:53
 279. 289 G. PETIT n°1753 SAM 14:33:16
 280. 290 G. AH-FAT n°2294 SAM 14:33:25
 281. 291 P. GUEZENNEC n°2921 SAM 14:33:53
 282. 292 C. BOYER n°2802 SAM 14:37:04
 283. 293 C. CRIADO n°485 SAM 14:38:02
 284. 294 M. VALLEE n°916 SAM 14:38:11
 285. 295 M. PAYET n°1896 SAM 14:39:24
 286. 296 V. DE MEULENAERE n°227 SAM 14:42:45
 287. 297 C. BIGOT n°1509 SAM 14:43:24
 288. 298 A. ETCHEVERRY n°290 SAM 14:43:24
 289. 299 S. REGNIER n°545 SAM 14:43:50
 290. 300 B. AYME n°2663 SAM 14:44:24
 291. 301 C. ABARCA n°990 SAM 14:48:55
 292. 302 A. BEAUCAMP n°2850 SAM 14:50:24
 293. 303 T. BARRET n°1380 SAM 14:51:13
 294. 304 D. BATAILLARD n°1496 SAM 14:51:34
 295. 305 M. HALLEPEE n°1748 SAM 14:51:43
 296. 306 C. FELIX n°1083 SAM 14:51:46
 297. 308 M. PERETTI n°2145 SAM 14:52:45
 298. 309 C. MONTAGNE n°717 SAM 14:55:23
 299. 310 V. GUILIANI n°2458 SAM 14:55:57
 300. 311 J. ADAM n°327 SAM 14:56:06
 301. 312 D. RIVIERE n°1356 SAM 14:58:47
 302. 313 S. BERNARD n°2757 SAM 14:58:58
 303. 314 T. HOAREAU n°1806 SAM 15:01:26
 304. 315 G. SAUTRON n°356 SAM 15:02:10
 305. 316 F. SORRES n°1920 SAM 15:02:15
 306. 317 A. REY n°1386 SAM 15:02:55
 307. 318 J. BLUKER n°2483 SAM 15:05:52
 308. 319 G. LE MOUEL n°1615 SAM 15:06:05
 309. 320 E. LERIVAIN n°2879 SAM 15:06:23
 310. 322 A. DESHAYES n°2087 SAM 15:06:51
 311. 323 C. BOULET n°2874 SAM 15:08:11
 312. 324 T. BENAIS n°2452 SAM 15:08:59
 313. 325 A. MEUNIER n°56 SAM 15:09:43
 314. 327 C. LAGOURDE n°2448 SAM 15:11:33
 315. 329 F. THOMAS n°817 SAM 15:13:13
 316. 330 T. DUMAS n°905 SAM 15:14:28
 317. 331 G. FABRE n°272 SAM 15:14:30
 318. 332 S. HEMON n°2746 SAM 15:14:58
 319. 333 D. CHEREL n°1012 SAM 15:16:09
 320. 334 G. FRAISSE n°2438 SAM 15:17:07
 321. 335 J. MOURET n°541 SAM 15:18:00
 322. 336 A. GLATRE n°712 SAM 15:18:37
 323. 337 B. LECHARTIER n°2253 SAM 15:20:13
 324. 338 A. THERINCOURT n°1722 SAM 15:20:42
 325. 339 D. WAMSTER n°2066 SAM 15:21:10
 326. 341 A. BELON n°1116 SAM 15:23:14
 327. 342 B. PHALIPPOU n°1677 SAM 15:24:04
 328. 343 C. BRIER n°956 SAM 15:25:19
 329. 344 P. BERGIER n°944 SAM 15:26:13
 330. 345 V. HAUSMANN n°69 SAM 15:26:52
 331. 346 L. HONORINE n°2649 SAM 15:29:32
 332. 347 J. ABRILLET n°1437 SAM 15:29:33
 333. 348 F. LHEUILLIER n°2166 SAM 15:29:46
 334. 349 C. LEBON n°1629 SAM 15:30:55
 335. 350 S. PHILIPPEAU n°1966 SAM 15:31:55
 336. 351 S. RITONDALE n°103 SAM 15:32:10
 337. 352 S. FOULOU n°932 SAM 15:32:37
 338. 353 R. BERTIAU n°2494 SAM 15:32:53
 339. 354 J. CARTA n°26 SAM 15:33:07
 340. 355 S. LONGEARET n°2143 SAM 15:33:19
 341. 356 B. ALEXANDRE n°2289 SAM 15:33:42
 342. 357 S. RIVIERE n°1323 SAM 15:33:48
 343. 358 W. MAMY n°1320 SAM 15:33:49
 344. 359 L. LEGROS n°1807 SAM 15:34:05
 345. 360 T. BEAUDOU n°1498 SAM 15:34:27
 346. 361 D. QUEMIN n°504 SAM 15:35:19
 347. 362 T. LAGORCE n°1085 SAM 15:35:27
 348. 363 I. RAVATE n°45 SAM 15:37:16
 349. 364 D. TORINIERE n°2673 SAM 15:39:12
 350. 365 X. SAUVAGNAC n°2363 SAM 15:39:33
 351. 366 Y. MULLIER n°2408 SAM 15:39:39
 352. 367 C. MAURICE n°2506 SAM 15:39:39
 353. 368 F. PAVOINE n°159 SAM 15:39:42
 354. 369 L. LORIN n°1834 SAM 15:39:44
 355. 370 H. DUPAS n°1022 SAM 15:40:11
 356. 371 B. AH-CHEUNG n°900 SAM 15:41:08
 357. 372 L. GIRARD n°1434 SAM 15:41:37
 358. 373 M. DESPLAN n°2723 SAM 15:42:27
 359. 374 A. FLAMENT n°1126 SAM 15:42:59
 360. 375 S. CHAMPION n°2434 SAM 15:43:04
 361. 376 E. ZEGHLACHE n°410 SAM 15:43:21
 362. 377 S. MARTINEZ n°1995 SAM 15:43:22
 363. 378 P. BARAY n°1492 SAM 15:45:40
 364. 379 P. LECOURT n°1632 SAM 15:47:37
 365. 380 M. RAMIN n°921 SAM 15:49:35
 366. 381 G. MINARY n°100 SAM 15:50:18
 367. 382 D. CARINI n°1454 SAM 15:51:26
 368. 383 M. HAENER n°1578 SAM 15:52:32
 369. 384 J. LAURET n°2301 SAM 15:52:57
 370. 385 D. VAN DYCK n°1230 SAM 15:54:51
 371. 386 C. REDONNET n°1691 SAM 15:54:58
 372. 387 D. MEDER n°207 SAM 15:55:45
 373. 388 G. STEPHAN n°914 SAM 15:58:06
 374. 389 R. ANGO n°1415 SAM 16:01:09
 375. 390 R. MERMILLOD BLONDIN n°1657 SAM 16:01:17
 376. 391 S. URVOY n°259 SAM 16:02:40
 377. 392 A. BUSNEL n°2354 SAM 16:03:15
 378. 393 O. DORLA n°1222 SAM 16:03:16
 379. 394 F. LACOUDANNE n°2443 SAM 16:08:18
 380. 395 D. ROCHE n°1693 SAM 16:12:09
 381. 396 M. PRETI n°700 SAM 16:12:12
 382. 397 B. MORIN n°2210 SAM 16:12:13
 383. 398 Y. DE GIUSTI n°31 SAM 16:13:43
 384. 399 A. FIANDINO n°1476 SAM 16:14:18
 385. 400 F. CASSARO n°1951 SAM 16:17:25
 386. 401 J. TRECASSE n°1726 SAM 16:18:29
 387. 402 P. SIGAUD n°2404 SAM 16:19:07
 388. 403 B. FIGUERAS n°464 SAM 16:19:08
 389. 404 B. JOURDAIN n°1589 SAM 16:19:20
 390. 405 S. BERKANI n°1221 SAM 16:20:13
 391. 406 F. ROUSSEL n°2154 SAM 16:20:58
 392. 407 Y. DUBOILLE n°1553 SAM 16:22:03
 393. 408 F. REGNIER n°2 SAM 16:22:29
 394. 409 G. NAWROT n°57 SAM 16:24:33
 395. 410 K. KUGA n°1602 SAM 16:24:37
 396. 411 A. TRILLAUD n°1210 SAM 16:25:04
 397. 412 X. DUCHEIX n°1555 SAM 16:26:45
 398. 413 D. GASTON n°2264 SAM 16:26:45
 399. 414 J. LASSARA n°1044 SAM 16:26:46
 400. 415 K. BILLA n°2185 SAM 16:27:31
 401. 416 V. TOLLEC n°1278 SAM 16:27:45
 402. 417 H. PERRINE n°2598 SAM 16:28:30
 403. 418 D. BLIN n°453 SAM 16:28:37
 404. 420 M. BONHOMME n°471 SAM 16:32:04
 405. 421 S. ROULLIER n°190 SAM 16:33:31
 406. 422 N. BOURDON n°1519 SAM 16:33:33
 407. 423 F. COURVOISIER n°1013 SAM 16:33:50
 408. 424 J. LACOMBE n°95 SAM 16:34:02
 409. 425 D. VESSEAU n°540 SAM 16:34:06
 410. 426 J. BERBY n°2433 SAM 16:34:31
 411. 427 R. LE BIHAN n°1613 SAM 16:34:38
 412. 428 B. MOURIER n°663 SAM 16:34:53
 413. 429 J. DUCOMMUN n°1556 SAM 16:35:43
 414. 430 M. TROMMER n°1326 SAM 16:36:10
 415. 431 O. MAVIEL n°1093 SAM 16:36:22
 416. 432 D. LAPALUS n°1888 SAM 16:36:27
 417. 433 A. ISABELLE n°1863 SAM 16:36:45
 418. 434 T. ISABELLE n°1887 SAM 16:36:45
 419. 435 D. POURRAT n°1478 SAM 16:36:58
 420. 436 D. FELSENHARDT n°608 SAM 16:38:41
 421. 437 M. LE BIHAN n°735 SAM 16:39:41
 422. 438 A. LE GOUE n°1614 SAM 16:40:32
 423. 439 N. LIONEL n°2106 SAM 16:40:57
 424. 440 N. PALMIER n°576 SAM 16:41:40
 425. 442 F. PAMPHILE n°852 SAM 16:42:45
 426. 443 G. HANRY n°1579 SAM 16:44:48
 427. 444 F. REY n°2865 SAM 16:46:18
 428. 445 D. ETHEVE n°241 SAM 16:48:49
 429. 446 L. CORMIER n°824 SAM 16:49:04
 430. 447 P. LOURENCO n°1619 SAM 16:49:05
 431. 448 M. BLARD n°312 SAM 16:49:52
 432. 449 L. THIERRY n°450 SAM 16:49:54
 433. 450 E. FRANCK n°2497 SAM 16:51:44
 434. 451 Q. VIARD n°1736 SAM 16:53:41
 435. 452 T. NGUYEN n°2507 SAM 16:54:41
 436. 453 N. MAUGER n°67 SAM 16:57:56
 437. 454 O. DUBOURG n°1019 SAM 16:58:05
 438. 455 C. COMBEMORELLE n°2086 SAM 16:59:59
 439. 456 R. PIERRE n°1678 SAM 17:00:00
 440. 457 P. FONCROSE n°153 SAM 17:00:09
 441. 458 F. LATRE n°2800 SAM 17:00:14
 442. 459 D. DE MELO n°2375 SAM 17:00:22
 443. 460 C. LELEVET n°1046 SAM 17:01:21
 444. 461 J. PITARQUE n°2360 SAM 17:01:33
 445. 462 P. LAURET n°2094 SAM 17:02:04
 446. 463 J. GOBERT n°144 SAM 17:02:10
 447. 464 F. ANDREANI n°760 SAM 17:05:26
 448. 465 S. ARTIAGA n°150 SAM 17:05:34
 449. 467 G. PIERSON n°2469 SAM 17:06:18
 450. 468 J. NERGEL n°1932 SAM 17:06:59
 451. 469 J. CORNEA n°2110 SAM 17:07:12
 452. 470 D. THIBAULT n°379 SAM 17:09:26
 453. 471 J. BURNICHON n°2019 SAM 17:10:13
 454. 472 C. HABASQUE n°2581 SAM 17:13:36
 455. 473 G. EYQUEM-BOTTARD n°1028 SAM 17:13:38
 456. 474 H. BIGOT n°884 SAM 17:15:16
 457. 475 A. BARREIROS n°1956 SAM 17:15:30
 458. 476 G. LHERBIER n°53 SAM 17:15:31
 459. 477 P. SCHWEIZER n°1205 SAM 17:19:04
 460. 478 J. LOUIS n°2043 SAM 17:19:39
 461. 479 C. DOLIN n°952 SAM 17:19:41
 462. 480 C. COLAS n°415 SAM 17:21:29
 463. 481 L. DAUDEL n°2027 SAM 17:21:31
 464. 482 P. DENNEMONT n°252 SAM 17:21:39
 465. 483 S. KIERNAN n°354 SAM 17:21:58
 466. 484 C. DUFEIL n°1143 SAM 17:22:01
 467. 485 A. GROSDIDIER n°2842 SAM 17:22:16
 468. 486 P. JESTIN n°1319 SAM 17:22:47
 469. 487 M. DEFOORT n°2165 SAM 17:22:52
 470. 489 P. DOUCELIN n°1341 SAM 17:24:30
 471. 490 C. STEPHAN n°535 SAM 17:24:39
 472. 491 F. CAUBERE n°1010 SAM 17:24:46
 473. 492 J. LAW HIN CHIN n°2607 SAM 17:24:57
 474. 493 G. RUBIO n°146 SAM 17:24:59
 475. 495 S. MENEGHEL n°799 SAM 17:25:31
 476. 496 N. PARVEDY n°2286 SAM 17:25:38
 477. 497 M. GRASSET n°2090 SAM 17:26:54
 478. 498 C. MAURICHON n°2265 SAM 17:27:08
 479. 499 J. LEMARCHAND n°1636 SAM 17:27:26
 480. 500 M. VILLA n°120 SAM 17:28:33
 481. 501 S. CABRERA n°1429 SAM 17:30:04
 482. 502 J. HUGOT n°1351 SAM 17:30:05
 483. 503 S. TOUCHET n°2831 SAM 17:30:06
 484. 504 O. FAGOT n°1960 SAM 17:30:07
 485. 505 A. MOUNIAMA MOUNICAN n°1059 SAM 17:30:33
 486. 506 M. MARTIN n°2221 SAM 17:30:57
 487. 507 J. K/BIDI n°391 SAM 17:31:07
 488. 508 J. NIGNOL n°1373 SAM 17:31:42
 489. 509 G. PETRIAT n°1676 SAM 17:31:55
 490. 510 C. BONDUT n°854 SAM 17:32:47
 491. 511 C. CHAMOUX n°666 SAM 17:32:56
 492. 512 J. DZIEDZIC n°398 SAM 17:33:23
 493. 513 J. RIVIERE n°1259 SAM 17:34:44
 494. 514 G. BATAILLE n°1382 SAM 17:35:07
 495. 515 M. FOURNIER n°572 SAM 17:35:11
 496. 517 V. PLEVEN n°279 SAM 17:35:22
 497. 518 R. BARONNET n°994 SAM 17:35:58
 498. 519 A. OLIVIER n°2793 SAM 17:38:09
 499. 521 S. LECHOT n°1630 SAM 17:39:01
 500. 522 B. BOYER n°1808 SAM 17:42:23
 501. 523 B. BOULANGER n°1156 SAM 17:43:28
 502. 524 E. COLLOMB n°1161 SAM 17:46:17
 503. 525 M. RUHLMANN n°897 SAM 17:48:07
 504. 526 J. PALAMA n°1343 SAM 17:49:20
 505. 528 J. MAILLOT n°738 SAM 17:50:47
 506. 529 P. BOULAND n°1155 SAM 17:51:24
 507. 530 T. POTER n°1865 SAM 17:52:32
 508. 531 A. ALLANCHE n°1994 SAM 17:55:17
 509. 532 C. AUBRY n°761 SAM 17:56:10
 510. 533 P. VALLAT n°497 SAM 17:57:28
 511. 534 L. HERMAN n°94 SAM 17:57:49
 512. 535 L. GUICHARDOT n°1576 SAM 17:58:35
 513. 536 O. CONEGERO n°402 SAM 17:59:26
 514. 537 H. FLAMAND n°365 SAM 17:59:38
 515. 538 P. GUILLET n°501 SAM 17:59:46
 516. 539 R. MICILLINO n°1842 SAM 17:59:52
 517. 540 J. PAYET n°1871 SAM 18:02:56
 518. 541 H. MAH CHAK n°2635 SAM 18:02:56
 519. 542 G. GOBAT n°2198 SAM 18:05:22
 520. 543 A. DOUTTE n°1899 SAM 18:05:26
 521. 544 R. COTTIN n°1538 SAM 18:05:50
 522. 545 J. LOUMAGNE n°2505 SAM 18:05:54
 523. 546 R. BECK n°2451 SAM 18:06:32
 524. 548 C. GONTHIER n°515 SAM 18:07:37
 525. 549 F. RALAISA n°2365 SAM 18:07:38
 526. 550 A. BELT n°1346 SAM 18:08:21
 527. 551 A. CLAIN n°1970 SAM 18:08:21
 528. 552 J. PICKUP n°803 SAM 18:08:22
 529. 553 E. OLIVIERI n°1668 SAM 18:08:49
 530. 555 J. LAURESTANT n°51 SAM 18:11:26
 531. 556 B. HOARAU n°615 SAM 18:12:05
 532. 557 J. ROCHE n°1729 SAM 18:12:26
 533. 558 J. LEON n°1874 SAM 18:12:35
 534. 559 C. SORRES n°183 SAM 18:12:43
 535. 561 C. BERGER n°820 SAM 18:17:30
 536. 562 G. BEIL n°1949 SAM 18:18:58
 537. 563 J. DESPREAUX n°135 SAM 18:21:32
 538. 564 Y. ROUCHON n°1072 SAM 18:22:37
 539. 565 J. PAYET n°639 SAM 18:23:07
 540. 566 Y. CHARLOPIN n°1533 SAM 18:23:11
 541. 567 P. ZHANG n°1266 SAM 18:23:33
 542. 568 F. FERREIRA n°126 SAM 18:23:41
 543. 569 G. LE GLOANNEC n°2095 SAM 18:25:58
 544. 570 M. DAREY n°2271 SAM 18:29:20
 545. 571 S. MUSTER n°1664 SAM 18:30:14
 546. 572 G. CORRE n°1405 SAM 18:31:40
 547. 573 M. BONHOMME n°1641 SAM 18:31:43
 548. 574 J. TAILLAND n°560 SAM 18:32:11
 549. 575 G. GONNET n°1508 SAM 18:35:04
 550. 576 J. MARIE JEANNE n°2144 SAM 18:35:57
 551. 577 L. MANSE n°567 SAM 18:37:33
 552. 578 O. GUYOT n°675 SAM 18:37:38
 553. 579 T. CHALANDRE n°953 SAM 18:37:39
 554. 580 L. VANKELST n°1755 SAM 18:37:45
 555. 581 J. BEGUE n°996 SAM 18:37:54
 556. 582 B. MESLATI n°268 SAM 18:41:18
 557. 583 M. BERCY n°294 SAM 18:41:18
 558. 584 A. BILCOT n°231 SAM 18:41:19
 559. 585 L. DUCRET n°1020 SAM 18:42:12
 560. 586 D. LAURET n°2407 SAM 18:43:12
 561. 587 A. BOGARD n°1401 SAM 18:45:09
 562. 588 E. DE LAUNAY n°1924 SAM 18:48:43
 563. 589 S. FLEUR CAIZA n°484 SAM 18:51:56
 564. 591 F. DORIS n°1821 SAM 18:55:24
 565. 592 A. KHALI n°2132 SAM 18:58:04
 566. 593 T. RODIER n°971 SAM 18:59:25
 567. 594 C. TOULEMONT n°221 SAM 19:00:38
 568. 595 E. COZIEN n°928 SAM 19:02:30
 569. 596 G. BRETON n°846 SAM 19:02:31
 570. 599 J. MARTENS n°1891 SAM 19:03:36
 571. 600 M. ELOY n°1992 SAM 19:03:36
 572. 601 X. LEBRUN n°394 SAM 19:03:39
 573. 602 Y. MAIRY n°1049 SAM 19:04:07
 574. 603 S. TAULU n°703 SAM 19:04:12
 575. 604 T. HUGON n°2108 SAM 19:04:15
 576. 605 C. AZEMA n°2829 SAM 19:04:20
 577. 606 R. CHANON n°2189 SAM 19:04:25
 578. 608 J. FOUDRIN n°64 SAM 19:05:56
 579. 609 J. HOARAU n°843 SAM 19:05:56
 580. 610 N. GARROTE n°2196 SAM 19:07:49
 581. 611 D. LE ROUX n°2542 SAM 19:08:23
 582. 612 J. MOULINIER n°2740 SAM 19:08:34
 583. 613 J. ANNEX n°408 SAM 19:09:01
 584. 614 J. MAURY n°55 SAM 19:09:32
 585. 617 A. HENRI n°93 SAM 19:10:58
 586. 618 P. MOMPONTET n°66 SAM 19:11:29
 587. 619 J. DESBETS n°935 SAM 19:11:35
 588. 620 M. PELUCHONNEAU n°1304 SAM 19:17:27
 589. 621 J. GOURVILLE n°1458 SAM 19:18:33
 590. 622 E. DAMBRINE n°483 SAM 19:20:14
 591. 623 A. BECK n°1129 SAM 19:22:02
 592. 624 D. PEREZ n°2049 SAM 19:24:04
 593. 625 R. SILVESTRE n°255 SAM 19:24:15
 594. 626 J. CORMERAIS n°1247 SAM 19:25:13
 595. 627 T. BITROU n°2371 SAM 19:26:02
 596. 628 G. MELCHIOR n°798 SAM 19:27:21
 597. 629 P. MORAIS n°282 SAM 19:28:09
 598. 630 V. BEAUCAMP n°409 SAM 19:28:14
 599. 631 J. HOARAU n°785 SAM 19:28:50
 600. 632 S. MAREE n°1967 SAM 19:28:51
 601. 633 M. MUSSARD n°2540 SAM 19:28:58
 602. 634 S. CLOPON n°1194 SAM 19:29:13
 603. 635 J. BOYER n°2545 SAM 19:29:38
 604. 636 E. LEVENEUR n°604 SAM 19:29:51
 605. 637 F. LASCOURS n°107 SAM 19:32:03
 606. 638 D. BLASIUS n°1640 SAM 19:32:11
 607. 639 A. ALVAREZ n°2135 SAM 19:34:41
 608. 640 B. BERTHOUD n°1452 SAM 19:35:13
 609. 642 J. ARNE n°2403 SAM 19:36:15
 610. 643 L. CRAMBADE n°516 SAM 19:37:17
 611. 645 J. PONCEAU n°1979 SAM 19:39:06
 612. 646 A. FRANZESE n°154 SAM 19:39:13
 613. 647 D. CAVALIERE n°292 SAM 19:39:13
 614. 648 E. FENOLL n°917 SAM 19:39:14
 615. 650 E. POUCHOT n°468 SAM 19:40:02
 616. 651 G. DANJOU n°1462 SAM 19:40:05
 617. 652 J. MOUNIEN n°519 SAM 19:40:16
 618. 653 J. DANJOUX n°459 SAM 19:42:08
 619. 654 A. PAULMIER n°802 SAM 19:42:43
 620. 655 F. TOUNY n°167 SAM 19:43:31
 621. 656 D. LELUARD n°1175 SAM 19:44:21
 622. 657 N. LECOURT n°199 SAM 19:44:40
 623. 658 Y. PRIGENT n°2411 SAM 19:44:45
 624. 660 G. SAUBADE n°1289 SAM 19:44:54
 625. 661 R. LAMARQUE n°2240 SAM 19:45:02
 626. 662 R. POMMIES n°1684 SAM 19:45:04
 627. 663 C. DAUSSIN CHARPANTIER n°512 SAM 19:45:07
 628. 664 S. LEDUC n°2927 SAM 19:45:59
 629. 665 G. GIMARD n°637 SAM 19:46:13
 630. 666 A. NIANG n°551 SAM 19:46:31
 631. 667 L. VITIERE n°1857 SAM 19:46:42
 632. 668 A. BENAISSA n°1501 SAM 19:47:06
 633. 669 C. PLICHARD n°1184 SAM 19:47:06
 634. 670 T. LOUE n°65 SAM 19:48:06
 635. 671 M. BALLANT n°1134 SAM 19:50:48
 636. 672 M. ADAM n°950 SAM 19:51:12
 637. 673 D. AGNELOT n°130 SAM 19:52:44
 638. 674 J. PAYET n°2490 SAM 19:53:18
 639. 675 P. POUDROUX n°1403 SAM 19:55:05
 640. 676 L. PEREZ n°304 SAM 19:55:44
 641. 677 M. DASSE n°526 SAM 19:55:55
 642. 678 C. MEHAT n°1654 SAM 19:56:54
 643. 679 J. CHAMPION n°1392 SAM 19:56:57
 644. 680 J. FONTAINE n°1974 SAM 19:57:21
 645. 681 A. MAXIMO n°1840 SAM 19:59:02
 646. 682 W. THOMAS n°1277 SAM 19:59:33
 647. 683 Z. CHEN n°2288 SAM 19:59:34
 648. 684 S. ANGO n°2312 SAM 19:59:54
 649. 685 A. IDMOND n°2060 SAM 20:00:07
 650. 686 T. GASNIER n°1911 SAM 20:00:16
 651. 687 C. QUEIROS DE OLIVEIRA n°680 SAM 20:02:42
 652. 688 J. ZUGER n°684 SAM 20:03:50
 653. 689 G. BOSC n°590 SAM 20:07:36
 654. 690 M. OZDEMIR n°1447 SAM 20:09:10
 655. 691 Y. BOUFFORT n°178 SAM 20:09:11
 656. 692 V. BOURGEOIS n°1001 SAM 20:09:14
 657. 693 T. GANIVET n°305 SAM 20:10:02
 658. 694 T. QUIRK n°2782 SAM 20:10:03
 659. 695 A. CHERIFI n°25 SAM 20:10:45
 660. 696 B. DAMOUR n°1014 SAM 20:11:01
 661. 697 D. FELGUEIRAS n°1244 SAM 20:11:02
 662. 698 M. POIXBLANC n°1275 SAM 20:11:20
 663. 699 A. DEMOND n°527 SAM 20:11:29
 664. 700 L. WIERZBINSKI n°1086 SAM 20:11:30
 665. 701 G. LINE n°1111 SAM 20:11:39
 666. 702 J. GAYRAUD n°1302 SAM 20:11:48
 667. 703 G. ALBRIZIO n°2775 SAM 20:11:49
 668. 704 T. DE QUATREBARBES n°2444 SAM 20:11:50
 669. 705 G. LAMY n°189 SAM 20:11:51
 670. 706 S. MANTZ n°1904 SAM 20:12:25
 671. 707 G. CLERVAL n°602 SAM 20:12:33
 672. 708 S. VIN n°814 SAM 20:12:55
 673. 709 A. DEJACE n°544 SAM 20:13:08
 674. 710 F. BAUDET n°1124 SAM 20:13:09
 675. 711 S. ROSSETTO n°1699 SAM 20:13:40
 676. 712 O. BONNIN n°887 SAM 20:13:50
 677. 713 J. FONTAINE n°1929 SAM 20:14:48
 678. 714 P. SAUVE n°2590 SAM 20:16:00
 679. 715 J. CRESSENT n°2662 SAM 20:16:51
 680. 716 P. ANTONIOTTI n°755 SAM 20:17:40
 681. 717 S. LE BOUDOUIL n°368 SAM 20:19:05
 682. 718 D. POULIQUEN n°1185 SAM 20:19:05
 683. 719 B. PAYET n°2316 SAM 20:19:26
 684. 720 V. SICARD n°870 SAM 20:19:57
 685. 721 J. FEUNTEUN n°892 SAM 20:20:01
 686. 722 D. ESNAULT n°329 SAM 20:21:14
 687. 723 M. LAM-KAM n°2735 SAM 20:21:42
 688. 724 B. SUPPLISSON n°377 SAM 20:21:49
 689. 725 J. AMOUNY n°1482 SAM 20:21:49
 690. 726 O. LOFFICIAL n°2042 SAM 20:21:54
 691. 727 D. GUYOT n°318 SAM 20:23:05
 692. 728 C. POUSSARDIN n°2061 SAM 20:23:48
 693. 730 J. LEVEQUE n°202 SAM 20:23:54
 694. 731 C. GARDET n°1035 SAM 20:23:56
 695. 732 D. LE BON n°1809 SAM 20:24:50
 696. 733 G. ROUSSEAUX n°2699 SAM 20:25:18
 697. 734 J. BETOUS n°730 SAM 20:25:57
 698. 735 M. BELANGER n°29 SAM 20:26:13
 699. 736 M. VAURIS n°1224 SAM 20:26:41
 700. 737 S. ROLAND n°1696 SAM 20:27:04
 701. 738 R. GENTAIS n°893 SAM 20:27:38
 702. 739 P. NEVOUX n°2482 SAM 20:27:38
 703. 740 P. PARANT n°2468 SAM 20:27:54
 704. 741 L. RENAULT n°1069 SAM 20:28:54
 705. 742 D. LELEVET n°1112 SAM 20:29:20
 706. 743 T. CAILLIAU n°234 SAM 20:29:41
 707. 744 S. SAUTET n°1077 SAM 20:31:08
 708. 745 L. GOUSSE n°500 SAM 20:31:54
 709. 746 N. AMEUR n°2776 SAM 20:32:16
 710. 747 G. FLAMMIA n°2822 SAM 20:32:19
 711. 748 A. RODIER n°866 SAM 20:33:37
 712. 750 T. DUTRAIVE n°362 SAM 20:39:23
 713. 751 C. GUINEHEUX n°933 SAM 20:39:36
 714. 752 L. PONCEAU n°173 SAM 20:40:07
 715. 753 S. CHARRIEAU n°1132 SAM 20:41:15
 716. 754 P. PICTON n°685 SAM 20:41:31
 717. 755 C. HOARAU n°2476 SAM 20:42:31
 718. 756 F. BOYER n°86 SAM 20:42:56
 719. 757 G. CORGIOLU n°2138 SAM 20:44:33
 720. 758 L. LAFFITTE n°617 SAM 20:44:46
 721. 759 U. LENCLUME n°2302 SAM 20:46:31
 722. 760 F. DARID n°1816 SAM 20:46:45
 723. 761 L. CHORGNON n°426 SAM 20:46:50
 724. 762 R. JOUFFROY n°186 SAM 20:46:58
 725. 763 F. FONTAINE n°2429 SAM 20:47:23
 726. 764 M. MONIER n°370 SAM 20:47:44
 727. 765 R. MATERINSKY n°1651 SAM 20:49:59
 728. 767 V. GUILLEMAIN n°458 SAM 20:51:41
 729. 768 J. QUINTILLA LOPEZ n°250 SAM 20:51:56
 730. 769 D. RIVIERE n°121 SAM 20:52:52
 731. 770 M. BACHELIER n°1972 SAM 20:53:54
 732. 771 T. LEONARD n°1646 SAM 20:56:08
 733. 772 P. MEYER n°869 SAM 20:56:17
 734. 773 S. FERNANDES n°288 SAM 20:56:33
 735. 774 D. LAURENT n°877 SAM 20:57:01
 736. 775 Y. SOL n°405 SAM 20:57:57
 737. 776 A. LENOIR n°2462 SAM 20:59:29
 738. 777 T. FAUVARQUE n°245 SAM 21:00:52
 739. 778 G. FAUVARQUE n°654 SAM 21:00:54
 740. 779 J. GRANGE n°224 SAM 21:02:25
 741. 780 E. DOMALAIN n°2183 SAM 21:02:35
 742. 781 C. JADEAU n°444 SAM 21:08:32
 743. 783 Y. BLAIN n°998 SAM 21:08:48
 744. 784 R. SULPICE n°2065 SAM 21:08:49
 745. 785 F. MEZINO n°2844 SAM 21:09:34
 746. 786 D. CAMPIGNA n°1009 SAM 21:09:52
 747. 787 J. FARGEOT n°2029 SAM 21:11:31
 748. 788 M. PORTELA n°2050 SAM 21:11:42
 749. 789 C. ZULLO n°58 SAM 21:11:55
 750. 790 R. PAIGNE n°1669 SAM 21:12:30
 751. 791 G. LEVENEUR n°2322 SAM 21:13:44
 752. 792 F. AZOR n°974 SAM 21:13:55
 753. 793 M. CARENOU n°1526 SAM 21:14:03
 754. 794 C. THOMAS n°1855 SAM 21:14:03
 755. 795 S. CHAHBAZIAN n°770 SAM 21:16:24
 756. 796 V. GABORIEAU n°21 SAM 21:17:04
 757. 798 M. RAYAPIN n°1690 SAM 21:17:20
 758. 799 N. NURY n°837 SAM 21:17:36
 759. 800 B. COURET n°151 SAM 21:17:59
 760. 801 G. DAUTIGNY n°116 SAM 21:18:25
 761. 802 T. TETOHU n°546 SAM 21:18:55
 762. 803 A. DENOU n°1490 SAM 21:19:28
 763. 804 G. MICHEL n°324 SAM 21:20:47
 764. 805 J. DRACON n°606 SAM 21:24:03
 765. 806 X. DESPRINGRE n°1547 SAM 21:24:09
 766. 807 T. SINAZIE n°315 SAM 21:24:23
 767. 808 L. MAILLOT n°2114 SAM 21:24:25
 768. 809 L. MOUTAMA n°731 SAM 21:24:28
 769. 810 M. EDMOND n°1820 SAM 21:24:53
 770. 811 Y. ALICALAPA n°143 SAM 21:24:56
 771. 812 F. TESTAN n°1276 SAM 21:25:03
 772. 813 M. SOARES n°495 SAM 21:25:04
 773. 814 Y. PAYET n°1135 SAM 21:25:21
 774. 815 F. DECAMPS n°723 SAM 21:25:50
 775. 817 A. PROCHAZKA n°561 SAM 21:26:47
 776. 818 G. GRONDIN n°2091 SAM 21:28:20
 777. 819 F. DALY-ERRAYA n°977 SAM 21:28:59
 778. 820 R. DIEHL n°2520 SAM 21:29:22
 779. 821 C. BRESIL n°400 SAM 21:30:06
 780. 822 Y. LEROSEY n°1626 SAM 21:30:54
 781. 824 J. AUGUSTINE n°1983 SAM 21:31:27
 782. 825 T. TIOUIRA n°1430 SAM 21:32:20
 783. 826 F. CHARLES n°632 SAM 21:33:12
 784. 828 D. ROTGE n°2052 SAM 21:34:51
 785. 829 F. GERSDORFF n°2625 SAM 21:37:36
 786. 830 F. FIOLLET n°1029 SAM 21:38:10
 787. 831 B. CORDONNIER n°878 SAM 21:38:58
 788. 832 C. GUIBERT n°847 SAM 21:39:23
 789. 833 J. TAXI n°1325 SAM 21:41:25
 790. 834 J. MARTINEZ n°1893 SAM 21:41:27
 791. 835 F. MALHOMME n°811 SAM 21:41:32
 792. 836 Q. COTONNEC n°460 SAM 21:41:33
 793. 838 B. ROUAULT n°913 SAM 21:43:25
 794. 839 E. LOUVEL n°266 SAM 21:44:06
 795. 840 F. CEMERY n°132 SAM 21:46:34
 796. 841 J. EUZIERE n°584 SAM 21:47:24
 797. 842 J. GIRAULT n°1984 SAM 21:47:24
 798. 844 S. SAUVRY n°2259 SAM 21:47:30
 799. 845 S. HAUG n°1335 SAM 21:48:06
 800. 846 R. HERBILLON n°1862 SAM 21:49:18
 801. 847 L. MAROT n°1942 SAM 21:49:19
 802. 848 N. GRIMAUD n°1428 SAM 21:49:20
 803. 850 G. POBREZO n°1067 SAM 21:49:28
 804. 851 H. SAINT ANGE n°1150 SAM 21:49:50
 805. 852 F. MERLO n°1180 SAM 21:50:07
 806. 853 M. LE MERCIER n°984 SAM 21:50:14
 807. 854 L. LAMY n°2633 SAM 21:50:25
 808. 856 R. ERUDEL n°73 SAM 21:50:55
 809. 857 C. EGIPPA n°1025 SAM 21:50:58
 810. 858 F. SERY n°1708 SAM 21:52:13
 811. 859 R. MANZI n°393 SAM 21:52:19
 812. 860 M. RICHARD n°985 SAM 21:53:00
 813. 861 G. VECCHIE n°1991 SAM 21:53:39
 814. 862 M. GATINEAU n°1570 SAM 21:53:43
 815. 863 A. FELZINES n°688 SAM 21:54:04
 816. 864 T. RENAUT n°2256 SAM 21:54:38
 817. 865 H. BOYER n°2083 SAM 21:54:54
 818. 866 J. LAVERGNE n°790 SAM 21:54:57
 819. 867 R. BLOC’H n°1968 SAM 21:55:04
 820. 869 C. DOMINGET n°239 SAM 21:56:00
 821. 870 P. CATHERINE n°2251 SAM 21:56:19
 822. 871 A. RIVERA n°149 SAM 21:56:57
 823. 872 W. SANY n°753 SAM 21:57:28
 824. 873 T. MARCOTTE n°1981 SAM 21:57:36
 825. 874 A. LESOIN n°2909 SAM 21:58:09
 826. 875 C. REYNARD n°123 SAM 22:00:45
 827. 876 F. SERVEAUX n°2148 SAM 22:00:46
 828. 877 C. LE NAOUR n°1616 SAM 22:01:47
 829. 878 J. CONSTANTE n°340 SAM 22:03:06
 830. 879 S. LOPEZ n°2489 SAM 22:04:50
 831. 880 C. AGATHE n°2564 SAM 22:05:02
 832. 881 F. CHANE KAYE BONE n°1123 SAM 22:06:48
 833. 882 C. BONIN n°62 SAM 22:12:06
 834. 883 S. FACONNIER n°1916 SAM 22:13:34
 835. 884 C. PLET n°1136 SAM 22:15:48
 836. 885 C. PAPAYA n°2645 SAM 22:16:24
 837. 886 D. MARIE LOUISE n°2465 SAM 22:17:39
 838. 887 V. HUBERT n°1886 SAM 22:18:33
 839. 888 V. CASTANO n°1159 SAM 22:19:14
 840. 889 F. HORENT n°1829 SAM 22:19:14
 841. 890 C. PROUTEAU n°1906 SAM 22:19:56
 842. 891 R. DESLANDRES n°88 SAM 22:20:25
 843. 893 V. BASSARD n°2804 SAM 22:22:55
 844. 894 D. TENCE n°2260 SAM 22:22:56
 845. 896 J. MAHAVE n°1381 SAM 22:23:34
 846. 897 R. ADAM n°759 SAM 22:23:49
 847. 898 F. LEBETTRE n°1628 SAM 22:25:00
 848. 899 C. GAZAUBE n°655 SAM 22:25:16
 849. 900 R. LEVEQUE n°350 SAM 22:26:02
 850. 901 E. WOZNIAK n°1745 SAM 22:27:46
 851. 902 G. MILA n°2548 SAM 22:28:02
 852. 903 B. REVAUD n°124 SAM 22:29:36
 853. 904 J. LABAILLE n°2160 SAM 22:29:43
 854. 905 T. GUILLEMOT n°1246 SAM 22:30:21
 855. 906 B. VAITY n°1209 SAM 22:30:50
 856. 907 C. JICQUIEAU n°1597 SAM 22:31:02
 857. 909 J. MARTIN n°54 SAM 22:33:51
 858. 910 P. HOARAU n°1582 SAM 22:35:25
 859. 911 J. MOIDINA n°1799 SAM 22:35:41
 860. 912 G. DUJARDIN n°2866 SAM 22:35:55
 861. 913 A. JUMELIN n°2206 SAM 22:36:07
 862. 914 F. LE GUIRRIEC n°1138 SAM 22:36:10
 863. 916 J. ROBERT n°1311 SAM 22:36:28
 864. 917 A. PETIOT-ROUZET n°678 SAM 22:36:29
 865. 918 A. GRONDIN n°907 SAM 22:36:41
 866. 919 F. GRONDIN n°613 SAM 22:36:42
 867. 920 G. MOTTES n°1146 SAM 22:36:43
 868. 921 B. MONTENDRE n°491 SAM 22:36:50
 869. 922 C. COUMES n°291 SAM 22:37:07
 870. 923 A. ALVAREZ NAVARRO n°2892 SAM 22:37:10
 871. 924 L. GAGNON n°2730 SAM 22:37:20
 872. 925 M. ROUILLIER n°2258 SAM 22:37:22
 873. 926 H. SATO n°1339 SAM 22:37:32
 874. 927 E. PIERRE n°2817 SAM 22:39:34
 875. 929 T. LEBREC n°351 SAM 22:40:07
 876. 930 B. MARY n°1650 SAM 22:40:16
 877. 931 C. UBERTO n°750 SAM 22:40:52
 878. 932 S. LAUNAY n°686 SAM 22:41:25
 879. 933 D. CLOAREC n°1952 SAM 22:41:35
 880. 934 J. RICHARD n°376 SAM 22:42:24
 881. 935 F. GAMBRELLE n°1215 SAM 22:43:23
 882. 936 C. VINCENT n°2768 SAM 22:43:32
 883. 937 C. MAHON DE MONAGHAN n°1978 SAM 22:50:20
 884. 938 O. COCHET n°170 SAM 22:50:28
 885. 939 I. ARRIZABALAGA n°992 SAM 22:50:42
 886. 940 B. HIBON n°920 SAM 22:50:49
 887. 941 H. MENANTEAU n°1655 SAM 22:51:19
 888. 944 P. TANNE n°1324 SAM 22:52:04
 889. 945 J. BIGO n°1507 SAM 22:52:40
 890. 946 J. VINCEROT n°2055 SAM 22:53:16
 891. 947 Y. SEKI n°1707 SAM 22:53:26
 892. 948 T. LANGLOIS n°2460 SAM 22:54:08
 893. 949 M. LEBOT n°423 SAM 22:54:18
 894. 950 M. JAHAN n°2812 SAM 22:54:37
 895. 951 F. SLOBODZIAN n°256 SAM 22:54:41
 896. 952 S. LORIANT n°987 SAM 22:55:07
 897. 953 X. COURMONT n°1539 SAM 22:55:33
 898. 954 J. BRASSIER n°1521 SAM 22:58:32
 899. 955 N. JACOB n°1043 SAM 22:58:36
 900. 956 C. LE GALL n°171 SAM 22:59:45
 901. 957 K. HERVAGAULT n°1828 SAM 23:01:49
 902. 958 T. BIGOTTO-THOUVENIN n°1332 SAM 23:02:26
 903. 959 R. BIGOT n°2481 SAM 23:02:31
 904. 960 F. BLIN n°1153 SAM 23:03:02
 905. 961 J. DAMOUR n°1357 SAM 23:03:48
 906. 962 L. LEOCADIE n°1379 SAM 23:04:16
 907. 963 G. BUCCO n°1006 SAM 23:04:44
 908. 966 J. MORIN n°646 SAM 23:06:00
 909. 967 S. DUCANGE n°1554 SAM 23:06:34
 910. 968 P. SINCERE n°2059 SAM 23:07:35
 911. 969 J. FASTRE n°1562 SAM 23:07:45
 912. 970 L. ROHMER n°117 SAM 23:08:26
 913. 971 D. ROGES n°2051 SAM 23:09:01
 914. 972 Y. GODET n°2200 SAM 23:09:01
 915. 973 V. NORE n°1179 SAM 23:09:43
 916. 975 N. PERDIUS n°2841 SAM 23:10:27
 917. 976 R. POTDVIN n°1686 SAM 23:10:49
 918. 977 R. DARNIEAUD n°1099 SAM 23:12:36
 919. 978 S. NICOLAS n°2917 SAM 23:15:43
 920. 979 A. CABOCEL n°649 SAM 23:16:09
 921. 980 F. BERTRAND n°360 SAM 23:17:01
 922. 981 P. HAGEN n°1731 SAM 23:17:04
 923. 983 C. BARDON n°1493 SAM 23:17:15
 924. 984 L. PAIRAIN n°113 SAM 23:17:17
 925. 985 M. COUSIN n°732 SAM 23:19:57
 926. 986 L. DACHAUD n°772 SAM 23:20:07
 927. 987 H. DE DUCLA n°23 SAM 23:20:18
 928. 988 A. DE SAINT PALAIS n°1165 SAM 23:20:19
 929. 989 A. PERIE n°1756 SAM 23:20:21
 930. 990 L. GOUT n°612 SAM 23:20:53
 931. 991 G. BULIN n°1524 SAM 23:21:55
 932. 992 B. ARZAC n°850 SAM 23:22:58
 933. 993 L. PAYET n°549 SAM 23:23:08
 934. 994 W. SAINT-ALME n°588 SAM 23:23:54
 935. 995 G. CAILLOUET n°1007 SAM 23:24:43
 936. 996 M. BOURGET n°1002 SAM 23:26:16
 937. 997 C. GOUX n°1102 SAM 23:26:19
 938. 998 S. LARUE n°2609 SAM 23:26:21
 939. 999 A. LANDRODIE n°2805 SAM 23:26:21
 940. 1000 L. OLIVAR n°704 SAM 23:26:57
 941. 1001 J. MURAT n°2555 SAM 23:27:31
 942. 1002 F. GERMAIN n°2425 SAM 23:27:35
 943. 1005 C. BAGAGE n°883 SAM 23:28:44
 944. 1006 F. IGNACE n°573 SAM 23:28:48
 945. 1007 F. FIRENZULA n°1822 SAM 23:29:59
 946. 1008 S. CORBEL n°1125 SAM 23:30:46
 947. 1009 G. PANGRANI n°2226 SAM 23:31:18
 948. 1010 F. VANDENESSE n°1419 SAM 23:31:48
 949. 1011 M. HUET n°2124 SAM 23:33:09
 950. 1012 J. MOREL n°2123 SAM 23:33:14
 951. 1013 N. PREAUX n°2368 SAM 23:33:21
 952. 1014 L. COURBON n°1248 SAM 23:33:22
 953. 1015 D. DUBOIS n°1390 SAM 23:34:39
 954. 1016 I. SABILI n°2538 SAM 23:35:47
 955. 1017 C. CREANGE n°1162 SAM 23:35:58
 956. 1018 T. DEQUIDT n°2152 SAM 23:36:00
 957. 1019 F. BARRES n°589 SAM 23:36:19
 958. 1021 E. VANPEPERSTRAETE n°879 SAM 23:36:32
 959. 1022 G. BOURGAILH n°1000 SAM 23:36:35
 960. 1023 I. RAHIM KHAN n°2568 SAM 23:36:56
 961. 1024 A. RYCKEWAERT n°1073 SAM 23:37:21
 962. 1025 J. COSTA n°890 SAM 23:37:38
 963. 1026 D. AUBIN n°819 SAM 23:38:45
 964. 1027 C. NOZAY n°39 SAM 23:39:23
 965. 1028 M. LOPEZ n°2570 SAM 23:41:44
 966. 1029 W. PAYET n°1426 SAM 23:42:07
 967. 1030 S. DATAS n°972 SAM 23:43:38
 968. 1031 H. GAILLOT n°1308 SAM 23:43:40
 969. 1033 J. FRAUDIN n°1567 SAM 23:45:23
 970. 1034 M. PEIGNE n°2880 SAM 23:47:06
 971. 1035 E. ABRISKA n°2074 SAM 23:47:28
 972. 1036 B. BOYE n°2374 SAM 23:47:39
 973. 1037 F. LAURET n°2220 SAM 23:49:04
 974. 1038 D. LOQUET n°1048 SAM 23:49:27
 975. 1039 G. PORZUCEK n°1685 SAM 23:51:38
 976. 1040 M. CARIOU n°128 SAM 23:52:08
 977. 1041 M. DESBONNET n°2194 SAM 23:52:12
 978. 1042 M. PACAUD n°371 SAM 23:53:33
 979. 1043 F. TENEGI SANGINÉS n°2326 SAM 23:53:36
 980. 1044 L. LAURENS n°1912 SAM 23:54:23
 981. 1045 H. GOBIN n°337 SAM 23:55:14
 982. 1046 Y. BENARD n°46 SAM 23:55:41
 983. 1047 F. FOLIO n°556 SAM 23:58:30
 984. 1048 G. TATIBOUET n°940 SAM 23:59:04
 985. 1049 A. ROGEZ n°1286 DIM 00:02:27
 986. 1050 T. GASPARINI n°2492 DIM 00:02:42
 987. 1051 M. NIVINOU n°1751 DIM 00:03:36
 988. 1052 G. SILLE n°623 DIM 00:04:00
 989. 1053 T. JOUSSET n°1599 DIM 00:04:50
 990. 1054 S. AH-KOI n°1145 DIM 00:08:39
 991. 1055 V. MICHEL n°562 DIM 00:11:04
 992. 1056 N. JANIN n°319 DIM 00:11:07
 993. 1057 K. LE FUR n°1218 DIM 00:11:20
 994. 1058 J. THOMAS n°539 DIM 00:12:05
 995. 1059 F. CARRET n°1527 DIM 00:12:40
 996. 1060 J. PELLET n°1433 DIM 00:12:43
 997. 1061 C. AUBERT n°1488 DIM 00:16:33
 998. 1062 Y. MAILLOT n°742 DIM 00:16:56
 999. 1063 F. BEUCHER n°934 DIM 00:17:11
 1000. 1064 C. TILLON n°2277 DIM 00:18:22
 1001. 1065 B. LEGRAND n°1833 DIM 00:19:40
 1002. 1066 C. DOHOGNE n°633 DIM 00:21:45
 1003. 1067 V. BIALDYGA n°361 DIM 00:22:35
 1004. 1068 Y. DE BALMANN n°74 DIM 00:23:35
 1005. 1069 E. PARDON n°911 DIM 00:23:39
 1006. 1071 H. LEROY n°2480 DIM 00:23:41
 1007. 1072 A. LE GOFF n°308 DIM 00:23:51
 1008. 1073 V. BALISTE n°1312 DIM 00:24:09
 1009. 1074 S. CABON n°1399 DIM 00:24:36
 1010. 1075 G. MOREL n°281 DIM 00:25:44
 1011. 1076 A. HERVE n°2668 DIM 00:26:17
 1012. 1077 F. LARRAUS n°1173 DIM 00:26:28
 1013. 1079 A. CHATELAIN n°570 DIM 00:27:19
 1014. 1080 P. MIGUEL n°181 DIM 00:27:57
 1015. 1081 C. ROBERT n°1872 DIM 00:28:28
 1016. 1082 E. RICHAUVET n°1922 DIM 00:28:31
 1017. 1083 J. MEYER n°448 DIM 00:32:06
 1018. 1084 E. SCHOENDORF n°332 DIM 00:32:44
 1019. 1085 R. BALME n°2721 DIM 00:33:42
 1020. 1086 R. ROYANEZ n°2214 DIM 00:33:44
 1021. 1087 J. CASIMIR n°2085 DIM 00:34:13
 1022. 1088 S. COUSIN n°1299 DIM 00:35:01
 1023. 1089 G. PETRISSANS n°271 DIM 00:35:26
 1024. 1090 R. FERTILLET n°674 DIM 00:41:04
 1025. 1091 P. ESTELLE n°1231 DIM 00:42:42
 1026. 1092 D. SARRAZIN-CAILLET n°1288 DIM 00:43:05
 1027. 1093 J. DIJOUX n°818 DIM 00:44:05
 1028. 1094 D. HATEAU n°1040 DIM 00:44:41
 1029. 1096 A. ROUYER n°1204 DIM 00:46:29
 1030. 1097 T. LE PLAIN n°1045 DIM 00:46:57
 1031. 1098 S. POTHIN n°2073 DIM 00:48:37
 1032. 1099 Y. FRANCHET n°559 DIM 00:50:16
 1033. 1100 G. DUCHEMANN n°2117 DIM 00:50:54
 1034. 1101 L. HELLEMANS n°1387 DIM 00:51:18
 1035. 1102 T. VERQUIN n°2309 DIM 00:51:26
 1036. 1103 P. BEAUD n°476 DIM 00:51:49
 1037. 1104 J. CLERC n°592 DIM 00:53:05
 1038. 1105 F. OHANIAN n°2278 DIM 00:54:09
 1039. 1106 J. ABAR n°2352 DIM 00:54:46
 1040. 1107 T. CORNUAULT n°2026 DIM 00:56:39
 1041. 1109 T. MOUNET n°2854 DIM 00:57:55
 1042. 1110 C. ROLAND n°1229 DIM 00:58:58
 1043. 1111 G. DEGOULET n°1352 DIM 01:00:57
 1044. 1112 E. COSSON n°1537 DIM 01:01:50
 1045. 1113 L. PICAROUGNE n°1066 DIM 01:01:52
 1046. 1114 S. TERRUSSE n°1955 DIM 01:04:12
 1047. 1115 G. PEIRONE n°2898 DIM 01:05:24
 1048. 1116 S. MOREL n°2563 DIM 01:06:53
 1049. 1117 S. TERROU n°378 DIM 01:07:39
 1050. 1118 D. VIVIER n°1741 DIM 01:08:49
 1051. 1119 P. MISMETTI n°208 DIM 01:10:22
 1052. 1120 N. ROUSSEL n°1700 DIM 01:10:22
 1053. 1121 F. PASSEMARD n°1988 DIM 01:10:25
 1054. 1122 C. LANSADE n°1611 DIM 01:10:27
 1055. 1123 T. MAGNANT n°677 DIM 01:10:36
 1056. 1124 R. DROUILLET n°2696 DIM 01:12:11
 1057. 1125 F. SAQUET n°316 DIM 01:13:09
 1058. 1126 F. ESPERANCE n°1360 DIM 01:14:38
 1059. 1127 E. CHAMAND n°2163 DIM 01:14:43
 1060. 1128 J. BARET n°2127 DIM 01:15:51
 1061. 1129 C. SANCHEZ n°1905 DIM 01:20:12
 1062. 1130 C. ANDRE n°1483 DIM 01:20:30
 1063. 1131 F. MOISE n°836 DIM 01:21:12
 1064. 1132 R. LORMANT n°834 DIM 01:24:08
 1065. 1133 S. ROUSSEAU n°882 DIM 01:24:27
 1066. 1136 M. LAURET n°2928 DIM 01:29:52
 1067. 1137 L. LEBRETON n°727 DIM 01:31:01
 1068. 1138 R. GORLIER n°656 DIM 01:31:58
 1069. 1139 D. TISSEYRE n°2098 DIM 01:32:08
 1070. 1140 J. SEVERIN n°1263 DIM 01:32:13
 1071. 1141 J. HOARAU n°2176 DIM 01:33:38
 1072. 1142 C. JAMET n°733 DIM 01:33:40
 1073. 1143 R. BRUAS n°1131 DIM 01:34:01
 1074. 1144 O. BRERO n°982 DIM 01:34:58
 1075. 1145 J. TRABAREL n°683 DIM 01:35:18
 1076. 1146 J. ESPARON n°775 DIM 01:35:36
 1077. 1148 F. LATEULADE n°247 DIM 01:36:21
 1078. 1149 D. MOMESSO n°397 DIM 01:36:21
 1079. 1150 L. FABRICE n°421 DIM 01:36:22
 1080. 1151 J. MAILLOT n°1285 DIM 01:36:22
 1081. 1152 F. MARGES n°896 DIM 01:36:33
 1082. 1154 O. PALAMA n°325 DIM 01:36:47
 1083. 1155 M. PAUSE n°1303 DIM 01:36:49
 1084. 1156 C. LE BOURSICAUD n°873 DIM 01:37:42
 1085. 1157 V. LECLERC n°792 DIM 01:38:30
 1086. 1159 G. ZITTE n°2057 DIM 01:39:38
 1087. 1161 A. FAIVRE n°776 DIM 01:42:36
 1088. 1162 F. GARE n°1398 DIM 01:42:37
 1089. 1163 R. COMBAL n°1900 DIM 01:43:28
 1090. 1164 S. KABICEK n°2300 DIM 01:43:29
 1091. 1165 J. TSCHENG n°2307 DIM 01:43:38
 1092. 1166 J. PIGNOLET n°2622 DIM 01:43:44
 1093. 1167 F. JOUSSE n°1598 DIM 01:44:41
 1094. 1168 F. JOLIVET-HOSTE n°2177 DIM 01:46:36
 1095. 1169 S. ROONEY n°1698 DIM 01:47:47
 1096. 1170 F. WURTZ n°1279 DIM 01:49:45
 1097. 1171 T. TISSERAND n°2479 DIM 01:49:51
 1098. 1172 Y. GRONDIN n°1389 DIM 01:50:13
 1099. 1173 J. BENARD n°1384 DIM 01:51:22
 1100. 1174 L. SIMON n°344 DIM 01:51:47
 1101. 1175 J. HOAREAU n°2900 DIM 01:54:10
 1102. 1176 P. ZIRAH n°257 DIM 01:54:16
 1103. 1177 C. PELATAN n°1674 DIM 01:55:29
 1104. 1178 J. MIREL n°689 DIM 01:57:29
 1105. 1180 A. NUBE n°1665 DIM 01:59:30
 1106. 1181 C. PAJANIANDY n°2105 DIM 01:59:40
 1107. 1182 P. GURUNG n°1826 DIM 02:00:04
 1108. 1183 B. RIVIERE n°1783 DIM 02:00:21
 1109. 1184 N. DANDURAND n°1594 DIM 02:01:02
 1110. 1185 S. LEFEBVRE n°1634 DIM 02:01:34
 1111. 1187 T. CHAVAND n°505 DIM 02:03:07
 1112. 1188 P. EFFRANCEY n°399 DIM 02:03:18
 1113. 1189 S. DEMARCHIS n°1257 DIM 02:04:13
 1114. 1190 A. HERVE n°2501 DIM 02:04:48
 1115. 1191 F. ROUMIEU n°1374 DIM 02:06:57
 1116. 1192 A. REICHE n°752 DIM 02:07:02
 1117. 1193 F. ESTIEU n°364 DIM 02:10:22
 1118. 1194 A. MUSSARD n°2161 DIM 02:11:02
 1119. 1195 E. PAYET n°215 DIM 02:11:15
 1120. 1196 T. DOUALLE n°2860 DIM 02:11:42
 1121. 1198 M. SOUNES n°641 DIM 02:12:28
 1122. 1200 J. CHAUSSE n°238 DIM 02:12:43
 1123. 1201 M. MANZARI n°205 DIM 02:12:57
 1124. 1202 F. COSTE n°161 DIM 02:13:24
 1125. 1203 P. GERVILLE n°1572 DIM 02:16:45
 1126. 1204 N. OLLUYN n°563 DIM 02:17:17
 1127. 1206 J. VEE n°1391 DIM 02:20:16
 1128. 1207 S. ROUMEGUERE n°160 DIM 02:23:05
 1129. 1208 E. FRANCOISE n°1824 DIM 02:24:46
 1130. 1209 P. TASSEZ n°2517 DIM 02:25:55
 1131. 1210 C. RATTI n°2861 DIM 02:26:36
 1132. 1211 P. POTHIN n°1850 DIM 02:27:18
 1133. 1212 J. THERINCA n°1762 DIM 02:27:42
 1134. 1213 F. JAOUEN n°15 DIM 02:27:51
 1135. 1214 Q. GINOT n°1993 DIM 02:27:57
 1136. 1215 W. TETIA n°1721 DIM 02:29:36
 1137. 1216 B. MAILLOT n°2355 DIM 02:29:39
 1138. 1217 A. MINDEAU n°1058 DIM 02:34:25
 1139. 1218 P. MESQUITA n°864 DIM 02:35:17
 1140. 1219 M. HOARAU n°1041 DIM 02:35:27
 1141. 1220 J. PHOCION n°988 DIM 02:35:32
 1142. 1221 G. IRIBARREN n°1782 DIM 02:36:28
 1143. 1222 F. BUTSTRAEN n°718 DIM 02:36:53
 1144. 1223 O. GRONDIN n°2330 DIM 02:37:17
 1145. 1224 J. JUAN n°1749 DIM 02:38:49
 1146. 1225 C. BOUQUET n°1950 DIM 02:40:54
 1147. 1226 I. LE TERTE n°1104 DIM 02:41:25
 1148. 1227 E. ROQUE n°1864 DIM 02:41:25
 1149. 1228 S. FILLETTE n°778 DIM 02:43:39
 1150. 1230 J. BERTRAND n°1336 DIM 02:44:00
 1151. 1231 E. MANACH n°795 DIM 02:44:45
 1152. 1232 C. BLANC n°2453 DIM 02:45:50
 1153. 1233 D. FORGUES n°1032 DIM 02:46:08
 1154. 1234 M. DIAWARA n°220 DIM 02:47:04
 1155. 1235 B. EICHENLAUB n°758 DIM 02:48:52
 1156. 1236 E. FAURE n°1363 DIM 02:49:16
 1157. 1239 C. PONCELET n°114 DIM 02:50:57
 1158. 1240 C. BOUSSAC n°692 DIM 02:51:02
 1159. 1241 D. HOARAU n°2348 DIM 02:51:56
 1160. 1242 F. THOMSON n°2350 DIM 02:51:56
 1161. 1243 P. DAMOUR n°2919 DIM 02:51:57
 1162. 1244 J. BAREL n°2918 DIM 02:51:58
 1163. 1245 B. HENG n°1580 DIM 02:52:18
 1164. 1246 A. BOUHIER n°293 DIM 02:53:16
 1165. 1247 J. PICARD n°1127 DIM 02:55:07
 1166. 1249 D. ROZAND n°253 DIM 02:55:42
 1167. 1250 A. KISHI n°676 DIM 02:56:54
 1168. 1251 O. EHRESMANN n°2112 DIM 02:58:14
 1169. 1252 H. HEMMER n°1216 DIM 02:58:32
 1170. 1253 A. ZAMOURI n°110 DIM 03:02:42
 1171. 1254 Y. BOULET n°321 DIM 03:04:45
 1172. 1256 S. BOYER n°2084 DIM 03:07:40
 1173. 1257 M. JBILOU n°2769 DIM 03:08:15
 1174. 1258 T. LANDAIS n°2926 DIM 03:09:12
 1175. 1259 M. VAUGEOIS n°262 DIM 03:09:46
 1176. 1261 J. LEPOT n°201 DIM 03:10:59
 1177. 1262 C. LE BRETON n°574 DIM 03:12:51
 1178. 1263 L. GRANIER n°657 DIM 03:15:46
 1179. 1264 F. PROST n°1187 DIM 03:15:47
 1180. 1266 R. RAMACHETTY n°518 DIM 03:16:31
 1181. 1267 P. TETIA n°48 DIM 03:18:26
 1182. 1268 M. GOURIER n°640 DIM 03:18:36
 1183. 1269 O. MOREL n°2738 DIM 03:19:03
 1184. 1270 P. CHERDOT n°965 DIM 03:21:24
 1185. 1271 V. KESSEDJIAN n°14 DIM 03:21:31
 1186. 1272 A. BRETON n°1523 DIM 03:21:34
 1187. 1273 J. GALLIO n°389 DIM 03:21:34
 1188. 1274 C. LECLAIRE n°908 DIM 03:21:35
 1189. 1275 P. GALLIO n°155 DIM 03:21:36
 1190. 1276 P. LE GAC n°598 DIM 03:21:49
 1191. 1277 A. K/BIDI n°2398 DIM 03:22:09
 1192. 1278 G. ADAM n°2311 DIM 03:22:29
 1193. 1279 P. JANIAUD n°1217 DIM 03:22:49
 1194. 1280 O. DENEUX n°2111 DIM 03:22:50
 1195. 1281 D. BELLANG n°403 DIM 03:22:52
 1196. 1282 D. GRONDIN n°36 DIM 03:23:22
 1197. 1283 T. DE SAINT POL n°2821 DIM 03:23:31
 1198. 1284 D. VILRUS n°1878 DIM 03:23:54
 1199. 1286 Y. GENDRY n°780 DIM 03:25:13
 1200. 1287 O. CLAIN n°2832 DIM 03:25:53
 1201. 1288 P. JOURDHIER n°1412 DIM 03:26:34
 1202. 1289 C. GALLEMAND n°779 DIM 03:26:58
 1203. 1290 B. VINSON n°1926 DIM 03:28:06
 1204. 1291 N. SERRET n°2695 DIM 03:28:14
 1205. 1292 M. VOYAU n°1094 DIM 03:28:20
 1206. 1293 J. ALEX n°1510 DIM 03:28:32
 1207. 1294 T. FONTEIX n°2270 DIM 03:28:49
 1208. 1295 F. COURTEAUD n°1443 DIM 03:31:15
 1209. 1298 J. DOUBLET n°724 DIM 03:32:27
 1210. 1299 S. DIDIER n°2406 DIM 03:33:19
 1211. 1300 J. LIVENAIS n°1796 DIM 03:33:54
 1212. 1301 J. DESPREZ n°851 DIM 03:34:09
 1213. 1302 J. TRISTRANT n°1290 DIM 03:34:44
 1214. 1303 J. FRERET n°2006 DIM 03:34:46
 1215. 1304 C. MENARD n°1178 DIM 03:40:14
 1216. 1305 S. CHARIE n°1232 DIM 03:40:15
 1217. 1306 A. HOUMADI n°860 DIM 03:40:19
 1218. 1307 J. BAYARD n°2344 DIM 03:41:27
 1219. 1308 P. DEMPERE n°2808 DIM 03:42:24
 1220. 1309 M. LEPRETRE n°643 DIM 03:42:29
 1221. 1310 T. BOTTEMANNE n°1154 DIM 03:42:31
 1222. 1311 L. RUPERT n°382 DIM 03:43:45
 1223. 1312 J. LUCIAN n°705 DIM 03:44:30
 1224. 1314 M. PIEDIMONTE n°218 DIM 03:44:44
 1225. 1315 P. ARNOULT n°1487 DIM 03:45:36
 1226. 1316 E. LORIAU n°1902 DIM 03:45:37
 1227. 1317 J. VANNEAU n°728 DIM 03:45:48
 1228. 1318 Y. SCHERER n°1078 DIM 03:46:26
 1229. 1319 F. ROUILLER n°605 DIM 03:46:33
 1230. 1320 M. GUELAFF n°1333 DIM 03:46:36
 1231. 1321 A. MARROCCO n°1053 DIM 03:46:38
 1232. 1322 S. LADDI n°1607 DIM 03:47:09
 1233. 1323 J. FAURE n°2703 DIM 03:47:13
 1234. 1324 L. DREOSTO n°2088 DIM 03:50:36
 1235. 1326 L. BURNEL n°478 DIM 03:51:30
 1236. 1327 L. LE GOSLES n°490 DIM 03:51:43
 1237. 1328 F. CHAMBELLANT n°2824 DIM 03:51:48
 1238. 1329 J. TERESO n°1720 DIM 03:52:52
 1239. 1330 J. VALMY n°12 DIM 03:54:37
 1240. 1331 J. FRONTIGNY n°1975 DIM 03:54:46
 1241. 1333 S. CHICO n°1095 DIM 03:55:38
 1242. 1334 A. DE MONTALEMBERT n°2191 DIM 03:57:23
 1243. 1336 J. PONS n°1894 DIM 04:03:09
 1244. 1338 J. ROSELLO n°2257 DIM 04:06:33
 1245. 1339 T. LENDRES n°1637 DIM 04:08:08
 1246. 1340 M. MARIEZ n°661 DIM 04:08:17
 1247. 1341 L. GIULIANI n°876 DIM 04:08:17
 1248. 1342 D. SIECKER n°855 DIM 04:08:49
 1249. 1344 A. ROLLAND JACOUB n°1985 DIM 04:09:04
 1250. 1345 T. RAIMOND n°2133 DIM 04:10:26
 1251. 1346 H. OHBA n°1330 DIM 04:11:54
 1252. 1347 F. OLIVAR n°2519 DIM 04:14:20
 1253. 1348 S. BOBADILLA n°1513 DIM 04:16:16
 1254. 1349 B. RAVERA n°502 DIM 04:16:30
 1255. 1350 F. MASAYUKI n°2107 DIM 04:17:02
 1256. 1351 H. PICARD n°976 DIM 04:17:47
 1257. 1352 R. BERNA n°1813 DIM 04:17:51
 1258. 1353 S. PAYET n°547 DIM 04:17:55
 1259. 1357 J. LE FLOC’H n°434 DIM 04:18:33
 1260. 1358 Y. SASAKI n°2896 DIM 04:18:41
 1261. 1359 D. AMOURIAUX n°991 DIM 04:19:13
 1262. 1360 J. BOUVIER n°2296 DIM 04:19:57
 1263. 1361 C. PARISOT n°211 DIM 04:20:33
 1264. 1362 T. PARISOT n°212 DIM 04:20:33
 1265. 1363 C. TARFA n°983 DIM 04:20:59
 1266. 1364 J. GONFO n°1766 DIM 04:21:23
 1267. 1365 C. TOUSCH n°1365 DIM 04:22:38
 1268. 1367 S. ROSPABE n°702 DIM 04:23:15
 1269. 1368 V. DIAS n°1252 DIM 04:24:57
 1270. 1369 B. SADEYEN n°188 DIM 04:25:17
 1271. 1370 D. HOARAU n°2204 DIM 04:25:22
 1272. 1371 R. CHRISTOPHE n°2716 DIM 04:26:29
 1273. 1372 B. ZILA n°2706 DIM 04:27:24
 1274. 1374 M. GAETAN n°1663 DIM 04:27:45
 1275. 1375 L. ROSSI n°1249 DIM 04:28:30
 1276. 1376 J. SORET n°1117 DIM 04:29:22
 1277. 1377 B. CONDERATKAN n°2297 DIM 04:30:03
 1278. 1378 H. MALICET n°1050 DIM 04:30:33
 1279. 1379 Z. QIAN n°2472 DIM 04:34:41
 1280. 1380 F. MORILHAT n°343 DIM 04:34:45
 1281. 1381 J. THOMAS n°2227 DIM 04:34:45
 1282. 1382 T. BERTIN n°691 DIM 04:35:12
 1283. 1383 S. LARDENOIS n°2651 DIM 04:37:35
 1284. 1385 K. CARRON n°1528 DIM 04:38:27
 1285. 1386 J. MARIMOUTOU n°1105 DIM 04:40:17
 1286. 1387 C. VITRY n°264 DIM 04:46:13
 1287. 1388 E. MARI n°1647 DIM 04:48:10
 1288. 1389 P. NOAILHAC n°520 DIM 04:49:29
 1289. 1390 G. COIFFARD n°449 DIM 04:51:52
 1290. 1391 H. RELUQUER n°2816 DIM 04:51:58
 1291. 1392 G. MOREAU n°1310 DIM 04:51:59
 1292. 1393 F. CHAN n°2656 DIM 04:52:36
 1293. 1394 J. DELSET n°1015 DIM 04:52:54
 1294. 1395 R. MUNOZ n°947 DIM 04:52:55
 1295. 1398 T. BARRIOS n°764 DIM 04:54:23
 1296. 1399 P. LEFEBVRE n°949 DIM 04:54:28
 1297. 1400 O. MESLIEN n°395 DIM 04:56:31
 1298. 1401 J. MORISCOT n°2717 DIM 04:59:12
 1299. 1402 M. GAUDRON n°222 DIM 05:00:20
 1300. 1403 J. GOUIN n°1500 DIM 05:00:20
 1301. 1404 T. PRADELLE n°2255 DIM 05:00:29
 1302. 1405 J. AYE n°1876 DIM 05:00:45
 1303. 1406 Y. GUILLAUME n°20 DIM 05:00:46
 1304. 1407 T. LAMPLE-OPERE n°593 DIM 05:00:46
 1305. 1408 T. BALLE n°1591 DIM 05:01:05
 1306. 1409 J. GUIRONNET n°2836 DIM 05:01:09
 1307. 1410 J. LAFRESIERE n°380 DIM 05:03:38
 1308. 1411 J. PAYET n°2849 DIM 05:09:42
 1309. 1412 P. LAVOCAT n°489 DIM 05:10:03
 1310. 1413 T. FRAIGNEUX n°1775 DIM 05:10:27
 1311. 1414 N. TORINIERE n°2248 DIM 05:11:34
 1312. 1416 M. RAUFER n°2082 DIM 05:11:36
 1313. 1417 C. AZNAR n°475 DIM 05:15:18
 1314. 1418 M. CAMARET n°859 DIM 05:17:41
 1315. 1419 D. CANTIN n°481 DIM 05:19:18
 1316. 1420 R. ETHEVE n°2863 DIM 05:19:20
 1317. 1421 D. VARGA n°1662 DIM 05:20:04
 1318. 1422 R. CHAPELLE n°771 DIM 05:23:14
 1319. 1423 F. GOBARD n°710 DIM 05:23:30
 1320. 1424 G. BECHET n°1268 DIM 05:24:57
 1321. 1425 P. DUBOS n°2600 DIM 05:24:59
 1322. 1426 G. MICHOT n°2725 DIM 05:26:42
 1323. 1427 G. BOYER n°1003 DIM 05:28:16
 1324. 1428 H. ABRILLET n°407 DIM 05:29:43
 1325. 1429 Y. JACQUET n°2754 DIM 05:29:59
 1326. 1430 B. MATHIEU n°2466 DIM 05:30:49
 1327. 1431 S. LEDOYEN n°1866 DIM 05:31:55
 1328. 1433 D. BOURGUIGNON n°523 DIM 05:36:40
 1329. 1434 J. FRANCOIS n°927 DIM 05:38:12
 1330. 1435 J. BONNET n°2017 DIM 05:40:25
 1331. 1436 P. KOUAME-SOMOLO n°1938 DIM 05:40:31
 1332. 1438 M. HEYNDRICKX n°638 DIM 05:42:16
 1333. 1439 G. MACAQUE n°204 DIM 05:43:35
 1334. 1441 C. HENRY n°2167 DIM 05:45:42
 1335. 1442 J. PIRELLO n°2364 DIM 05:45:43
 1336. 1443 M. SOUQUE n°1207 DIM 05:46:19
 1337. 1444 J. PALAMA n°2048 DIM 05:47:28
 1338. 1445 E. HERICHE n°783 DIM 05:50:10
 1339. 1447 S. LONI n°1128 DIM 05:52:18
 1340. 1448 T. MASSALVE n°369 DIM 05:54:56
 1341. 1450 G. SAFFRE n°2053 DIM 05:59:56
 1342. 1451 A. GOUX n°91 DIM 06:01:23
 1343. 1452 J. PELLE n°2621 DIM 06:01:24
 1344. 1453 J. BEGUE n°2569 DIM 06:02:07
 1345. 1454 S. SINAMALE n°334 DIM 06:02:34
 1346. 1455 J. RICAUD n°339 DIM 06:03:31
 1347. 1456 T. GUILLITTE n°2774 DIM 06:03:41
 1348. 1457 P. CASSIN n°822 DIM 06:04:41
 1349. 1458 E. MECENERO n°1653 DIM 06:05:00
 1350. 1459 A. KARIM n°488 DIM 06:08:24
 1351. 1460 J. SEILER n°2478 DIM 06:10:28
 1352. 1461 S. ABDALLAH n°2535 DIM 06:11:38
 1353. 1462 J. MENU n°1219 DIM 06:11:41
 1354. 1463 E. AURE n°2347 DIM 06:11:46
 1355. 1464 E. KAISSE n°2619 DIM 06:12:06
 1356. 1465 V. MUSSIDAN n°2159 DIM 06:13:04
 1357. 1466 J. GRONDIN n°2631 DIM 06:13:05
 1358. 1467 M. DESMAS n°2658 DIM 06:13:48
 1359. 1469 V. HAMAIDE n°196 DIM 06:20:03
 1360. 1470 X. VACHERON n°936 DIM 06:20:45
 1361. 1471 A. JEGOUIC n°390 DIM 06:20:46
 1362. 1472 E. JANIN n°1450 DIM 06:20:46
 1363. 1473 T. DELOGES n°652 DIM 06:20:57
 1364. 1474 C. DIONIS n°767 DIM 06:21:09
 1365. 1475 C. GILBERT n°1036 DIM 06:21:10
 1366. 1476 W. JOSEPHINE n°165 DIM 06:21:29
 1367. 1477 J. FROMENT n°1455 DIM 06:22:42
 1368. 1478 R. FOVETTE n°1270 DIM 06:22:49
 1369. 1479 G. GRONDIN n°918 DIM 06:26:13
 1370. 1481 D. VILO n°263 DIM 06:26:25
 1371. 1482 L. SALEM n°1376 DIM 06:27:14
 1372. 1483 N. DONIO n°2179 DIM 06:27:19
 1373. 1484 O. SANCHEZ n°1076 DIM 06:28:28
 1374. 1485 E. VITRY n°1739 DIM 06:28:47
 1375. 1486 P. VITRY n°2056 DIM 06:28:49
 1376. 1487 A. POUPINEL n°1687 DIM 06:30:59
 1377. 1489 A. SAUTRON n°967 DIM 06:32:26
 1378. 1490 T. DROUET n°2659 DIM 06:32:41
 1379. 1493 J. GONNEVILLE n°2170 DIM 06:34:42
 1380. 1494 A. DROUET n°1018 DIM 06:35:15
 1381. 1495 B. ARNASON n°1486 DIM 06:36:14
 1382. 1497 D. MONMARCHE n°599 DIM 06:37:15
 1383. 1498 C. BIGEON n°668 DIM 06:37:26
 1384. 1499 E. LEROUX n°1144 DIM 06:37:26
 1385. 1500 G. MARIANNE n°1838 DIM 06:37:51
 1386. 1501 J. PICARD n°111 DIM 06:38:06
 1387. 1502 J. BALMOZE n°763 DIM 06:41:42
 1388. 1503 A. PAQUET n°603 DIM 06:42:34
 1389. 1504 C. MARCHAL n°796 DIM 06:43:01
 1390. 1505 Y. LAMOTTE n°734 DIM 06:43:22
 1391. 1506 T. MARTIN n°1919 DIM 06:43:22
 1392. 1507 C. FONTANIE n°1566 DIM 06:43:23
 1393. 1508 F. MEUWIS n°139 DIM 06:43:24
 1394. 1509 S. VINGADASSALOM n°1624 DIM 06:43:48
 1395. 1510 J. MAURICE n°385 DIM 06:44:02
 1396. 1512 P. JANEX n°7 DIM 06:44:28
 1397. 1513 B. FLOTTE n°1030 DIM 06:44:30
 1398. 1514 J. ROUVIERE n°2859 DIM 06:44:33
 1399. 1516 M. ROUQUETTE n°2510 DIM 06:45:51
 1400. 1517 J. GROUFFAUD n°894 DIM 06:45:54
 1401. 1518 R. DOMITILE n°1550 DIM 06:46:01
 1402. 1519 A. MOREL n°1661 DIM 06:49:27
 1403. 1520 M. PRUGNIERES n°2146 DIM 06:52:15
 1404. 1521 D. RENAUDON n°578 DIM 06:53:33
 1405. 1522 P. COURDIL n°849 DIM 06:53:33
 1406. 1523 P. BRINGEL n°630 DIM 06:57:39
 1407. 1524 P. EGLIN n°1282 DIM 06:58:03
 1408. 1526 A. OUAARAB n°645 DIM 06:58:07
 1409. 1527 E. VERRIER n°1331 DIM 06:58:10
 1410. 1528 J. ST-PIERRE n°1713 DIM 06:58:34
 1411. 1529 D. BARTHEL n°2852 DIM 07:00:14
 1412. 1531 J. AVRIL n°2334 DIM 07:05:17
 1413. 1533 G. MARTIN n°1892 DIM 07:06:37
 1414. 1535 C. GIRARD n°1334 DIM 07:07:31
 1415. 1538 J. POUS n°2303 DIM 07:09:25
 1416. 1539 G. MAD n°2096 DIM 07:10:10
 1417. 1540 R. GERARD n°1571 DIM 07:10:58
 1418. 1541 T. NINOMIYA n°2887 DIM 07:11:48
 1419. 1542 F. DE BRUC n°2190 DIM 07:12:18
 1420. 1543 L. DAHERON n°1541 DIM 07:12:55
 1421. 1544 P. FAVREAU n°174 DIM 07:12:57
 1422. 1545 S. FLORENCY n°418 DIM 07:13:03
 1423. 1548 B. EUZENAT n°1027 DIM 07:14:36
 1424. 1549 N. BRIAND n°889 DIM 07:15:10
 1425. 1551 E. GRENOUILLE n°2299 DIM 07:19:06
 1426. 1553 H. JULIEN n°472 DIM 07:19:11
 1427. 1554 D. DEMAIZIERE n°2193 DIM 07:20:30
 1428. 1555 S. VITEL n°2115 DIM 07:21:52
 1429. 1556 H. DEL GAUDIO n°880 DIM 07:22:08
 1430. 1557 F. TOULCANON n°931 DIM 07:22:10
 1431. 1558 M. SIN n°2305 DIM 07:22:28
 1432. 1559 C. AUVINET n°993 DIM 07:23:53
 1433. 1560 O. DEWIDEHEM n°503 DIM 07:28:27
 1434. 1561 J. HERNANDEZ n°1113 DIM 07:30:19
 1435. 1562 J. POUX n°2078 DIM 07:30:19
 1436. 1563 G. ZIBEL n°2634 DIM 07:32:25
 1437. 1565 L. DUPONT n°1301 DIM 07:33:22
 1438. 1566 Y. BOUVIER n°671 DIM 07:34:17
 1439. 1567 J. VOLYAT n°465 DIM 07:34:58
 1440. 1568 L. BENARD n°1502 DIM 07:35:47
 1441. 1569 S. LABISSE n°2487 DIM 07:36:03
 1442. 1570 J. MARCZAK n°1622 DIM 07:36:05
 1443. 1571 M. PERESSE n°1732 DIM 07:36:15
 1444. 1572 O. MERCIER n°2737 DIM 07:36:15
 1445. 1573 Y. HINGANT n°1581 DIM 07:37:57
 1446. 1574 L. LEGER n°2503 DIM 07:38:59
 1447. 1575 F. FOUQUERE n°301 DIM 07:39:09
 1448. 1576 F. FUENTES n°874 DIM 07:39:10
 1449. 1577 J. IM n°1586 DIM 07:39:18
 1450. 1578 P. DALLEAU n°2684 DIM 07:40:59
 1451. 1579 L. KASPER n°197 DIM 07:41:30
 1452. 1580 O. SIGRIST n°1081 DIM 07:41:51
 1453. 1581 C. ROTS n°276 DIM 07:42:24
 1454. 1582 C. LARAVINE n°2273 DIM 07:43:10
 1455. 1583 G. POISSON n°1683 DIM 07:43:23
 1456. 1584 J. NATIVOHA n°210 DIM 07:43:36
 1457. 1585 F. GERMAIN n°746 DIM 07:43:37
 1458. 1586 S. DIEU n°1016 DIM 07:43:37
 1459. 1587 J. LONGHINI n°285 DIM 07:45:17
 1460. 1588 J. GONNEAU n°2686 DIM 07:45:40
 1461. 1589 J. MORAIDA n°1200 DIM 07:46:09
 1462. 1590 A. LEDOUX n°1223 DIM 07:48:18
 1463. 1591 F. BOUCHER n°715 DIM 07:48:19
 1464. 1592 G. CERON n°1530 DIM 07:49:25
 1465. 1593 L. TROCA n°2512 DIM 07:50:58
 1466. 1595 Y. GEFFROY n°1925 DIM 07:51:58
 1467. 1596 X. DETHOOR n°881 DIM 07:52:05
 1468. 1598 C. HERVIEU n°2175 DIM 07:55:08
 1469. 1599 P. ETIENNE n°1884 DIM 07:55:38
 1470. 1600 F. BIVER n°997 DIM 07:55:41
 1471. 1601 C. BIVER n°1512 DIM 07:55:41
 1472. 1602 L. BIVER n°1152 DIM 07:55:43
 1473. 1603 T. LE PORT n°2247 DIM 07:55:52
 1474. 1604 D. MAILLOT n°2463 DIM 07:55:59
 1475. 1605 C. HARKAT n°2092 DIM 07:56:08
 1476. 1607 W. LACROIX n°2801 DIM 07:58:21
 1477. 1608 L. HERROU n°1169 DIM 07:58:22
 1478. 1609 F. BOULLIAT n°131 DIM 07:58:47
 1479. 1611 F. PARELLE n°191 DIM 08:01:39
 1480. 1613 F. VASSILTCHENKO n°2728 DIM 08:02:39
 1481. 1614 F. THEPAUT n°1790 DIM 08:02:40
 1482. 1615 T. LAW-WUN n°1612 DIM 08:02:48
 1483. 1616 G. SOTO n°1436 DIM 08:02:49
 1484. 1617 L. CHAMPAGNE n°2022 DIM 08:02:57
 1485. 1618 L. ULRICI n°1292 DIM 08:03:35
 1486. 1619 D. BEAUVIR n°995 DIM 08:03:37
 1487. 1620 P. LAURET n°1103 DIM 08:03:37
 1488. 1621 L. REPECAUD n°1202 DIM 08:03:37
 1489. 1622 Y. JARDINIER n°1587 DIM 08:06:26
 1490. 1623 D. PY n°249 DIM 08:06:35
 1491. 1625 J. RAMSAMY MOUTI n°2677 DIM 08:07:47
 1492. 1626 D. VELNA n°706 DIM 08:07:49
 1493. 1627 G. PITAVAL n°1328 DIM 08:10:14
 1494. 1628 A. JONCHERAY n°2038 DIM 08:11:19
 1495. 1630 K. DUFRESNE n°1021 DIM 08:12:51
 1496. 1631 S. MAISON n°1776 DIM 08:12:58
 1497. 1632 N. RAULT n°2001 DIM 08:13:13
 1498. 1633 C. HEBINGER n°586 DIM 08:15:08
 1499. 1634 P. LE GALIC n°832 DIM 08:15:40
 1500. 1635 J. MEUWIS n°534 DIM 08:16:02
 1501. 1636 S. ATTE n°347 DIM 08:16:38
 1502. 1638 B. CUDENNEC n°432 DIM 08:18:12
 1503. 1639 S. VINCENT n°2518 DIM 08:18:18
 1504. 1641 B. MERCHER n°1371 DIM 08:23:15
 1505. 1642 A. COCAULT n°134 DIM 08:23:29
 1506. 1643 J. BREZE n°2640 DIM 08:24:20
 1507. 1644 H. RICHEZ n°2734 DIM 08:25:58
 1508. 1645 R. DESJARDINS n°1545 DIM 08:26:58
 1509. 1646 P. BOUY n°122 DIM 08:27:40
 1510. 1647 I. BRANCARD n°1004 DIM 08:28:20
 1511. 1648 F. RAMANDIMBIVONONA n°751 DIM 08:30:02
 1512. 1649 S. DABIRE n°416 DIM 08:30:28
 1513. 1650 F. COUBLE n°2516 DIM 08:31:29
 1514. 1651 R. LABIS n°2647 DIM 08:31:33
 1515. 1652 J. ABELAUD n°2134 DIM 08:33:07
 1516. 1653 P. PRIAN n°2276 DIM 08:33:57
 1517. 1654 E. CHIRPAZ n°2024 DIM 08:35:32
 1518. 1655 H. HASHIMOTO n°1087 DIM 08:36:02
 1519. 1656 O. DEJEAN n°228 DIM 08:36:13
 1520. 1657 A. ZEGRE n°899 DIM 08:36:46
 1521. 1658 T. ARMOUGOM-VAYERATTA n°1859 DIM 08:40:09
 1522. 1659 J. QUATTROCCHI n°2815 DIM 08:40:31
 1523. 1660 M. LE GUIGNER n°531 DIM 08:41:22
 1524. 1661 M. SERNA FRANCO n°841 DIM 08:41:57
 1525. 1662 J. PAROUX n°1063 DIM 08:42:22
 1526. 1663 H. PAYET n°747 DIM 08:42:46
 1527. 1664 H. RAFEL n°1870 DIM 08:44:00
 1528. 1665 M. VITTA DJOUMOI n°1740 DIM 08:44:33
 1529. 1666 L. PERDU n°2509 DIM 08:45:12
 1530. 1667 L. MAILLOT n°620 DIM 08:46:16
 1531. 1668 P. CYRILLE n°2426 DIM 08:46:28
 1532. 1669 A. CAINI n°1008 DIM 08:47:47
 1533. 1670 C. PAULET n°1848 DIM 08:48:44
 1534. 1671 B. GUARDENTI n°1747 DIM 08:49:56
 1535. 1672 P. SHEN n°1709 DIM 08:50:24
 1536. 1673 G. TEINTURIER n°958 DIM 08:50:36
 1537. 1674 C. LAMAUD n°642 DIM 08:51:02
 1538. 1675 S. THIEULIN n°1723 DIM 08:51:32
 1539. 1676 L. MADELON n°1621 DIM 08:51:34
 1540. 1677 T. GANGLOFF n°2498 DIM 08:51:49
 1541. 1678 J. SOUTON n°1121 DIM 08:51:49
 1542. 1679 G. LEBON n°2245 DIM 08:51:49
 1543. 1680 I. OMARJEE n°1300 DIM 08:52:03
 1544. 1681 M. KOILRAJ n°2075 DIM 08:52:29
 1545. 1682 L. NANDJAN n°1107 DIM 08:53:12
 1546. 1683 D. POTREL n°352 DIM 08:53:25
 1547. 1685 G. SAUCOURT n°462 DIM 08:53:49
 1548. 1686 E. ARNOL n°2009 DIM 08:53:55
 1549. 1687 D. PREVOST n°805 DIM 08:53:58
 1550. 1688 L. MARIN n°2315 DIM 08:55:05
 1551. 1689 R. BRUNEL n°1005 DIM 08:55:24
 1552. 1690 C. ROBERT n°1895 DIM 08:55:36
 1553. 1691 T. MARSCHALL n°973 DIM 08:55:55
 1554. 1692 R. TECHER n°2566 DIM 08:55:56
 1555. 1693 E. GARCIA n°2141 DIM 08:56:00
 1556. 1694 J. MANZANAS n°948 DIM 08:56:01
 1557. 1695 G. SEIN n°1931 DIM 08:56:01
 1558. 1696 M. LE GOFF n°1174 DIM 08:56:05
 1559. 1698 P. JACQUET n°1272 DIM 08:57:04
 1560. 1699 F. RENAUDINEAU n°1692 DIM 08:59:37
 1561. 1700 L. DOUBLET n°152 DIM 08:59:43
 1562. 1701 T. HAUDOT n°1168 DIM 08:59:53
 1563. 1703 T. LE n°1377 DIM 09:01:12
 1564. 1704 N. JURICIC n°616 DIM 09:01:43
 1565. 1706 S. CHANE-TO n°2109 DIM 09:02:46
 1566. 1707 C. EFFLAME n°1024 DIM 09:03:01
 1567. 1708 J. VIEU n°583 DIM 09:05:08
 1568. 1709 G. MASSART n°469 DIM 09:13:16
 1569. 1711 J. DENIZOT n°1038 DIM 09:14:08
 1570. 1712 M. FOURCART n°2336 DIM 09:15:17
 1571. 1714 P. EHOUARNE n°2915 DIM 09:15:47
 1572. 1715 B. BERICHON n°2013 DIM 09:17:22
 1573. 1717 B. LOGORAS n°1618 DIM 09:18:09
 1574. 1718 J. SAPIN n°2747 DIM 09:18:53
 1575. 1720 J. MEHL n°1199 DIM 09:19:34
 1576. 1721 T. RAMOUNE n°2532 DIM 09:19:42
 1577. 1723 F. GARANGER n°1271 DIM 09:20:28
 1578. 1724 K. BERNIEAU n°1440 DIM 09:21:56
 1579. 1725 J. HOARAU n°2035 DIM 09:22:17
 1580. 1726 B. GODARD n°2032 DIM 09:24:11
 1581. 1727 B. PREVAUD n°679 DIM 09:24:12
 1582. 1728 F. VIGNOT n°1314 DIM 09:25:12
 1583. 1729 Y. BRENIER n°2944 DIM 09:26:26
 1584. 1730 P. PRONOST n°1115 DIM 09:26:27
 1585. 1731 A. NOEL n°741 DIM 09:29:11
 1586. 1733 M. FONTAINE n°451 DIM 09:29:26
 1587. 1734 S. DORNIER n°1551 DIM 09:31:12
 1588. 1735 S. LESPINAS n°323 DIM 09:31:24
 1589. 1736 C. GALMAR n°1568 DIM 09:32:12
 1590. 1738 R. HENNEQUIN n°2237 DIM 09:32:45
 1591. 1739 G. CHAN QUEE LIN n°237 DIM 09:32:46
 1592. 1740 N. ADALVIMART n°84 DIM 09:33:17
 1593. 1741 I. BALAHACHI n°2907 DIM 09:33:20
 1594. 1742 R. NOEL n°2392 DIM 09:33:21
 1595. 1743 P. PAVIEL n°2269 DIM 09:33:43
 1596. 1744 J. PAVIEL n°2862 DIM 09:33:44
 1597. 1745 Y. DOBARIA n°2868 DIM 09:33:45
 1598. 1746 L. AUGER n°2715 DIM 09:34:05
 1599. 1747 D. BERNHEIM n°521 DIM 09:34:17
 1600. 1748 P. VARENNE n°2513 DIM 09:34:20
 1601. 1749 F. QUEYRAUD n°707 DIM 09:34:21
 1602. 1750 C. SCHMITT n°104 DIM 09:34:25
 1603. 1751 S. WEBER n°1347 DIM 09:34:26
 1604. 1752 C. ANDREANI n°626 DIM 09:34:26
 1605. 1754 S. VELIA n°513 DIM 09:36:54
 1606. 1755 D. MERCIER n°533 DIM 09:38:27
 1607. 1756 E. CHANE TENG n°1927 DIM 09:40:01
 1608. 1757 A. VIDOT n°1737 DIM 09:40:35
 1609. 1758 F. BELLUE n°816 DIM 09:41:18
 1610. 1760 F. AMMANY n°1149 DIM 09:42:36
 1611. 1761 L. LEFEBVRE n°166 DIM 09:43:31
 1612. 1762 T. BROCHET n°322 DIM 09:47:50
 1613. 1763 S. REGNIER n°969 DIM 09:49:55
 1614. 1764 J. MORENO n°41 DIM 09:50:44
 1615. 1765 P. GAUDICHEAU n°156 DIM 09:50:44
 1616. 1766 F. BARRIER n°2320 DIM 09:50:45
 1617. 1767 T. DELAFONTAINE n°127 DIM 09:52:40
 1618. 1768 D. DELAFONTAINE n°419 DIM 09:52:40
 1619. 1769 O. KOSSELA n°957 DIM 09:52:41
 1620. 1770 D. CAMBRAY n°404 DIM 09:52:49
 1621. 1771 F. CAUQUY n°2828 DIM 09:52:58
 1622. 1773 P. PIGNEDE n°2212 DIM 09:53:06
 1623. 1774 V. DEMARAIS n°2455 DIM 09:53:13
 1624. 1776 S. BENALI n°2905 DIM 09:53:36
 1625. 1777 K. FAVREAU n°1563 DIM 09:53:38
 1626. 1778 G. GENTIL n°2239 DIM 09:53:40
 1627. 1779 P. PERRON n°1064 DIM 09:53:49
 1628. 1780 H. CAPELLE n°1472 DIM 09:53:49
 1629. 1781 S. COUGNY n°2153 DIM 09:54:07
 1630. 1782 E. ARASTE n°1485 DIM 09:55:17
 1631. 1785 F. MARTINOT n°1054 DIM 09:58:04
 1632. 1786 P. PITET n°838 DIM 09:58:39
 1633. 1787 C. MEDICI n°1228 DIM 09:58:40
 1634. 1788 P. BOURDARIAS n°999 DIM 10:00:38
 1635. 1789 J. DAUBIGNEY n°2139 DIM 10:00:44
 1636. 1790 D. LE GAL n°1980 DIM 10:02:11
 1637. 1791 Y. ASSASSA n°2282 DIM 10:02:59
 1638. 1792 J. PAPATY n°2620 DIM 10:03:20
 1639. 1793 A. PIGNEROL n°1679 DIM 10:04:23
 1640. 1794 A. BARBE n°690 DIM 10:04:36
 1641. 1795 C. MAILLOT n°1394 DIM 10:05:26
 1642. 1796 F. MICHEL n°1446 DIM 10:06:12
 1643. 1797 S. CHABOT n°1642 DIM 10:06:27
 1644. 1798 H. ALAMELAMA n°1481 DIM 10:12:04
 1645. 1799 B. HOARAU n°185 DIM 10:12:05
 1646. 1800 J. LEBON n°2099 DIM 10:12:41
 1647. 1801 J. BOULEVART n°2562 DIM 10:13:29
 1648. 1802 S. COUSSEAU n°1540 DIM 10:13:35
 1649. 1804 J. GROSSET n°157 DIM 10:14:07
 1650. 1805 F. AURE n°1438 DIM 10:14:08
 1651. 1806 C. LAFOSSE n°568 DIM 10:14:26
 1652. 1807 F. TELMART n°1293 DIM 10:14:34
 1653. 1809 L. ESSEMILAIRE n°1026 DIM 10:18:01
 1654. 1810 D. GUILLERON n°1917 DIM 10:18:25
 1655. 1811 G. LEE SONG YIN n°2222 DIM 10:21:17
 1656. 1812 S. CARENDERI n°1296 DIM 10:22:07
 1657. 1813 J. MORVAN n°1845 DIM 10:22:21
 1658. 1814 S. DEVAUX n°1195 DIM 10:23:31
 1659. 1815 P. REIATUA n°375 DIM 10:23:41
 1660. 1816 M. GOETZ n°184 DIM 10:23:41
 1661. 1817 L. AO n°2136 DIM 10:24:53
 1662. 1818 A. KOSZO n°13 DIM 10:26:23
 1663. 1819 L. BRACHET n°524 DIM 10:27:08
 1664. 1820 C. VAN LERBERGHE n°1227 DIM 10:29:46
 1665. 1822 L. REAL n°2550 DIM 10:31:11
 1666. 1823 C. RAULT n°2772 DIM 10:31:16
 1667. 1825 S. SINGA n°2353 DIM 10:33:25
 1668. 1826 C. MOUGEY n°1411 DIM 10:33:37
 1669. 1827 B. MALEPART n°522 DIM 10:33:49
 1670. 1828 J. CADET n°631 DIM 10:33:50
 1671. 1829 F. CORMIER n°2370 DIM 10:33:54
 1672. 1830 G. PAYET n°1986 DIM 10:34:44
 1673. 1831 J. RIVIERE n°552 DIM 10:35:16
 1674. 1832 G. ADAMCZYK n°2678 DIM 10:35:35
 1675. 1833 Y. SAWAI n°1705 DIM 10:35:41
 1676. 1834 A. SUGIYAMA n°1957 DIM 10:35:42
 1677. 1835 S. SATO n°2770 DIM 10:35:42
 1678. 1837 G. GICQUEL n°2287 DIM 10:36:08
 1679. 1838 E. GUNET n°2386 DIM 10:38:12
 1680. 1839 C. TRENTIN n°2231 DIM 10:39:26
 1681. 1840 M. HU n°1584 DIM 10:40:50
 1682. 1841 A. PLESSIS n°1681 DIM 10:42:59
 1683. 1842 N. TRICOTEL n°2362 DIM 10:42:59
 1684. 1843 J. VIEUBLED n°2807 DIM 10:42:59
 1685. 1846 B. BLANDIE n°667 DIM 10:44:16
 1686. 1847 P. TAIDE n°2930 DIM 10:45:23
 1687. 1848 N. LOCQUE n°1940 DIM 10:46:10
 1688. 1849 S. COLOMBAI n°823 DIM 10:47:13
 1689. 1850 N. SAUVEE n°862 DIM 10:47:25
 1690. 1851 M. TAKAHASHI n°2888 DIM 10:47:35
 1691. 1853 S. NARDON n°2044 DIM 10:48:21
 1692. 1854 A. GHIZZARDI n°2611 DIM 10:48:36
 1693. 1855 J. PUYRAVEAU n°839 DIM 10:48:46
 1694. 1857 N. LEBON n°810 DIM 10:51:55
 1695. 1859 R. MASSON n°797 DIM 10:55:21
 1696. 1860 V. COUROUPOULA n°720 DIM 10:56:03
 1697. 1861 J. OULEDI n°511 DIM 10:58:04
 1698. 1862 M. ARZAC n°358 DIM 10:58:24
 1699. 1863 V. GRODET n°1947 DIM 10:59:39
 1700. 1864 E. POSTIGO n°665 DIM 11:03:28
 1701. 1865 J. RIVIERE n°381 DIM 11:03:29
 1702. 1866 J. GOUBIN n°1421 DIM 11:03:29
 1703. 1867 J. TECHER n°258 DIM 11:03:30
 1704. 1868 M. ROHR n°168 DIM 11:03:31
 1705. 1870 R. VIKRAM n°1738 DIM 11:03:38
 1706. 1871 C. OUEI n°2262 DIM 11:04:31
 1707. 1872 P. LAPORTE n°433 DIM 11:08:35
 1708. 1873 O. MENARD n°1656 DIM 11:08:50
 1709. 1874 H. RADJA n°939 DIM 11:09:10
 1710. 1875 Y. LIRZIN n°1047 DIM 11:09:44
 1711. 1876 J. HIRAKI n°1885 DIM 11:10:26
 1712. 1879 N. LEPINAY n°2504 DIM 11:15:54
 1713. 1880 M. FORT n°2791 DIM 11:15:56
 1714. 1882 G. HERRMANN n°2034 DIM 11:17:38
 1715. 1883 F. LECOQ n°696 DIM 11:19:11
 1716. 1885 G. DORR n°2100 DIM 11:21:35
 1717. 1886 G. CATHERINE n°1118 DIM 11:21:36
 1718. 1887 G. DEVILLERS n°2694 DIM 11:22:45
 1719. 1888 A. AURE n°1489 DIM 11:23:25
 1720. 1890 J. MOUTOUSSAMY n°1060 DIM 11:27:30
 1721. 1891 J. BONIFAY n°1516 DIM 11:27:34
 1722. 1892 N. PAUSE n°303 DIM 11:34:17
 1723. 1893 J. FESARD n°441 DIM 11:36:16
 1724. 1894 A. PAYET n°214 DIM 11:40:00
 1725. 1895 Y. RAMILISON n°1689 DIM 11:42:34
 1726. 1896 P. RAMILISON n°1688 DIM 11:42:37
 1727. 1897 A. HOARAU n°960 DIM 11:43:49
 1728. 1899 R. TANCRAY n°2104 DIM 11:51:41
 1729. 1900 J. VIDOT n°1921 DIM 11:52:27
 1730. 1901 J. SHIV n°1407 DIM 11:56:52
 1731. 1902 N. VALDELIEVRE n°2395 DIM 11:59:12
 1732. 1903 F. ROHO n°806 DIM 12:05:40
 1733. 1904 P. HIVANHOE n°1432 DIM 12:05:40
 1734. 1905 J. HAUTBOIS n°17 DIM 12:07:50
 1735. 1906 C. VIGNAU n°1211 DIM 12:07:55
 1736. 1907 N. BRETAUDEAU n°821 DIM 12:10:06
 1737. 1908 C. PEDRE n°2358 DIM 12:14:38
 1738. 1909 G. ANTIER n°1812 DIM 12:20:17
 1739. 1910 O. RAVISE n°349 DIM 12:24:41
 1740. 1911 R. CAMPAGNE n°1525 DIM 12:26:12
 1741. 1912 B. PARVEDY n°1810 DIM 12:29:57
 1742. 1913 N. BULIN n°1383 DIM 12:34:50
 1743. 1914 A. CAUDRILLIER n°1529 DIM 12:36:48
 1744. 1915 K. LAGRANGE n°2040 DIM 12:36:48
 1745. 1916 J. MIREL n°1658 DIM 12:38:59
 1746. 1917 A. AUGLANS n°1590 DIM 12:39:02
 1747. 1918 Y. HASSENJEE n°2691 DIM 12:41:58
 1748. 1919 T. ROUILLARD n°1923 DIM 12:43:24
 1749. 1921 M. WERNER n°1742 DIM 12:44:22
 1750. 1924 A. GLENAC n°1406 DIM 12:46:22
 1751. 1925 B. TORTOSA n°736 DIM 12:46:38
 1752. 1927 S. LEBON n°726 DIM 12:52:38
 1753. 1928 G. MARINIER n°1393 DIM 13:11:32
 1754. 1929 G. ROIGNANT n°406 DIM 13:11:33
 1755. 1930 G. BLANC n°384 DIM 13:31:04
 1756. 1931 G. CLORATE n°517 DIM 13:32:23
 1757. 1932 G. ASSASSA n°2281 DIM 13:35:49
 1758. 1935 J. MIRANDA n°1400 DIM 13:41:45
 1759. 1936 A. ROULLIN n°331 DIM 13:53:00
 1760. 1937 Y. AVERTY n°762 DIM 13:54:10
 1761. 1938 F. LACOUR n°2314 DIM 13:54:17
 1762. 1939 E. ANNONIER n°1969 DIM 13:58:56
 1763. 1940 J. HOARAU n°335 DIM 14:02:47
 1764. 1941 G. FRUGIER n°2321 DIM 14:07:37
 1765. 1943 P. CHAUSSIN n°440 DIM 14:30:23
 1766. 1944 C. DREUX n°1166 DIM 14:30:23
 1767. 1945 J. CLOPON n°2667 DIM 14:36:18
 1768. 1946 G. ULRICH n°1667 DIM 14:42:59
 1769. 1947 A. SANDENON n°1703 DIM 15:00:31
 1770. 1948 D. MOLLICONE n°1659 DIM 15:03:59
 1771. 1949 T. NICOL n°1108 DIM 15:08:08
 1772. 1950 P. MARTIN n°708 DIM 15:10:32
 1773. 1951 M. LEBEAU n°1627 DIM 15:12:59
 1774. 1952 J. ROCHEFEUILLE n°1694 DIM 15:58:00

Maïdo

 1. 2026 R. BADOC n°2450 VEN 15:28:32
 2. 2027 A. JOYEUX-BOUILLON n°2779 VEN 17:35:34
 3. 2028 C. ANSELMO n°2295 VEN 18:29:39
 4. 2029 P. MASSOU n°1839 VEN 18:30:42
 5. 2030 S. ROBERT n°2147 VEN 20:02:14
 6. 2032 A. LE SOZ n°2232 VEN 20:26:48
 7. 2033 V. MALCURAT n°2464 VEN 20:38:19
 8. 2034 J. GEA n°428 VEN 20:51:27
 9. 2035 D. JEKER n°2502 VEN 20:51:44
 10. 2036 N. FIRMIN n°2870 VEN 21:01:27
 11. 2038 R. FONTAINE n°1565 VEN 22:21:48
 12. 2040 A. MYLY n°209 VEN 23:40:00
 13. 2041 P. MOREL n°425 SAM 00:24:19
 14. 2042 L. HOARAU n°2171 SAM 00:24:19
 15. 2043 F. MALIDIN n°1158 SAM 00:29:09
 16. 2044 E. LEPINE n°1639 SAM 00:55:50
 17. 2045 F. TEITGEN n°1385 SAM 01:35:09
 18. 2046 F. BERTILE n°28 SAM 01:59:39
 19. 2047 B. DETREZ n°388 SAM 02:02:26
 20. 2048 V. TENRET n°383 SAM 02:15:37
 21. 2049 A. VIENNE n°2515 SAM 02:19:54
 22. 2050 G. LEBON n°2653 SAM 02:19:56
 23. 2051 L. DHESSE n°2652 SAM 02:24:22
 24. 2052 Y. MERAND n°1841 SAM 02:44:47
 25. 2053 L. FADDA n°1561 SAM 04:32:31
 26. 2054 J. VIRGINIE n°2130 SAM 04:33:22
 27. 2055 C. VIGOUROUX n°105 SAM 05:10:27
 28. 2056 P. MUSSARD n°2431 SAM 05:52:14
 29. 2058 A. BUCHLE n°2187 SAM 06:52:41
 30. 2059 C. DUC n°2755 SAM 07:03:58
 31. 2060 P. MALET n°660 SAM 07:05:55
 32. 2061 R. VITRY n°300 SAM 07:20:26
 33. 2062 M. MARTINEZ n°2595 SAM 09:29:39
 34. 2063 V. MAZUREK n°1055 SAM 11:06:23
 35. 2064 B. PAYET n°2268 SAM 11:14:48
 36. 2065 J. CLORATE n°2156 SAM 11:41:06
 37. 2066 P. TACQUET n°749 SAM 12:12:54
 38. 2068 S. ENSEL n°1315 SAM 13:17:50
 39. 2069 G. THOMAS n°538 SAM 13:23:37
 40. 2070 W. HOARAU n°2650 SAM 14:16:51
 41. 2071 T. VIGUIER n°845 SAM 14:35:13
 42. 2072 J. STROCH n°1714 SAM 14:38:01
 43. 2073 P. COUTIN n°2335 SAM 14:57:20
 44. 2074 D. DUPONT n°1139 SAM 15:03:33
 45. 2075 C. SEVA n°2067 SAM 15:46:15

RochePlate

 1. 2076 G. FACQ n°76 VEN 15:12:50
 2. 2077 G. LANGLOIS n°2546 VEN 16:09:57
 3. 2078 F. PERIANAYAGOM n°2393 VEN 16:22:01
 4. 2079 F. BRUNETEAU n°2630 VEN 16:56:43
 5. 2080 F. GARNIER n°1879 VEN 18:06:18
 6. 2081 T. PICHON n°1982 VEN 18:26:06
 7. 2082 V. PASQUON n°213 VEN 19:19:46
 8. 2083 J. BOYER n°1520 VEN 19:39:12
 9. 2085 S. BAILLIF n°2925 VEN 20:00:23
 10. 2086 D. VILLA GONGORA n°374 VEN 20:43:11
 11. 2087 R. TCHISSAMBOU n°496 VEN 20:48:59
 12. 2088 J. DELORME n°2843 VEN 21:04:51
 13. 2089 S. ZIJP n°265 VEN 21:22:32
 14. 2090 J. CAZENOVE n°2685 VEN 22:17:42
 15. 2091 J. NOEL n°1375 VEN 22:31:33
 16. 2092 J. LAMBERT n°1763 SAM 00:15:15
 17. 2093 J. MOREL n°2219 SAM 00:15:21
 18. 2094 J. MOREIRA n°2596 SAM 00:34:16
 19. 2095 H. MAILLOT n°1761 SAM 00:34:56
 20. 2096 E. DEURVEILHER n°1358 SAM 00:44:24
 21. 2097 H. MONNET n°1140 SAM 00:57:22
 22. 2098 Y. NATIVEL n°2377 SAM 01:43:08
 23. 2100 H. BARSOUNNAIK n°1495 SAM 05:33:55
 24. 2101 D. CHAMBRIER n°2072 SAM 05:48:59
 25. 2102 F. CARLIER n°235 SAM 05:52:22
 26. 2103 E. BERBEGAL n°359 SAM 06:51:02
 27. 2104 F. THEYS n°47 SAM 06:55:24
 28. 2105 N. MUSSARD n°429 SAM 07:39:41
 29. 2106 D. DESROUSSEAUX n°68 SAM 09:25:04
 30. 2107 B. ARNAUD n°145 SAM 09:29:18
 31. 2108 J. MARTIN n°662 SAM 09:43:09
 32. 2110 P. GARCON n°1236 SAM 10:18:37
 33. 2111 S. HOARAU n°1935 SAM 10:20:57
 34. 2112 P. FEVRIER n°137 SAM 10:24:21
 35. 2113 N. GODET n°2181 SAM 10:34:07
 36. 2114 B. DIGON n°2456 SAM 10:45:02
 37. 2115 P. ROUX COMOLI n°1701 SAM 10:46:45
 38. 2116 O. YAMANAKA n°1743 SAM 10:46:50
 39. 2117 D. VITRY n°1212 SAM 10:47:17
 40. 2118 C. REGNAULT n°1068 SAM 11:03:16
 41. 2119 C. BERILE n°2323 SAM 12:18:29
 42. 2121 A. TOIBIBOU n°172 SAM 17:28:55

Merles

 1. 2210 J. RIVIERE n°1914 VEN 12:46:02
 2. 2211 P. PAYET n°514 VEN 13:48:52
 3. 2212 O. RIO n°2580 VEN 14:22:19
 4. 2214 L. TILMONT n°2559 VEN 17:00:59
 5. 2215 P. CHRISTINAT n°187 VEN 17:35:20
 6. 2216 M. CANALE n°2137 VEN 17:59:00
 7. 2217 A. PANSORO n°2423 VEN 18:05:15
 8. 2218 F. KERMOUNE n°1601 VEN 18:08:17
 9. 2219 Y. MAILLOT n°1915 VEN 18:33:24
 10. 2220 C. LEGOIX n°454 VEN 18:39:16
 11. 2222 W. JULIE n°2103 VEN 19:32:17
 12. 2223 J. NARDIN n°1061 VEN 19:32:42
 13. 2225 O. GASTRIN n°2531 VEN 19:53:47
 14. 2226 L. AIPAR n°2628 VEN 19:54:58
 15. 2227 G. LAO YIP SEIN n°739 VEN 20:14:06
 16. 2228 G. NOGUE n°1262 VEN 20:24:23
 17. 2229 G. VERBARD n°2903 VEN 21:00:13
 18. 2230 A. TAILLANDIER n°537 VEN 21:11:09
 19. 2231 B. PERSAK n°1065 VEN 21:24:07
 20. 2232 I. HOAREAU n°2436 VEN 21:41:00
 21. 2233 O. VANCON n°867 VEN 21:41:35
 22. 2234 T. BIES n°2333 VEN 21:51:44
 23. 2235 P. MALJOURNAL n°1051 VEN 21:53:10
 24. 2237 E. RIVIERE n°2291 VEN 22:23:00
 25. 2238 J. DALLEAU n°2343 VEN 22:23:14
 26. 2239 Y. CASTELLANE n°594 VEN 22:29:06
 27. 2241 O. BLARD n°430 VEN 22:38:28
 28. 2242 G. LASSERRE n°566 VEN 22:39:19
 29. 2243 A. LERIVAIN n°1939 VEN 22:39:37
 30. 2244 D. DILIGENT n°925 VEN 22:40:27
 31. 2245 T. HURAULT n°1042 VEN 22:45:29
 32. 2246 V. MOREAU n°1660 VEN 23:06:09
 33. 2247 R. GRONDIN n°1575 VEN 23:21:51
 34. 2248 M. RICHE n°1157 VEN 23:25:58
 35. 2249 J. CLAIN n°904 VEN 23:31:51
 36. 2250 S. HUBERT n°442 VEN 23:39:19
 37. 2251 C. LEGROS n°317 VEN 23:45:35
 38. 2252 A. SERY n°2511 VEN 23:45:53
 39. 2253 J. SIDOUN n°2215 VEN 23:49:57
 40. 2254 R. FRADELIN n°1439 VEN 23:50:56
 41. 2255 M. GIOE n°162 SAM 00:16:34
 42. 2256 A. CHAARANI n°2188 SAM 00:23:37
 43. 2258 V. POUCHAIN n°1851 SAM 00:34:38
 44. 2259 J. IBOUTH n°1961 SAM 00:48:38
 45. 2260 S. DAGARD n°1815 SAM 00:56:29
 46. 2261 N. VALLOT n°19 SAM 00:56:32
 47. 2262 G. GRONDIN n°1370 SAM 01:05:22
 48. 2263 J. DIJOUX n°336 SAM 01:05:26
 49. 2264 R. RAHIM-KHAN n°2689 SAM 01:29:12
 50. 2265 S. MILLINER n°1418 SAM 01:33:09
 51. 2266 J. LAFOSSE n°1609 SAM 01:46:21
 52. 2267 D. WORSLEY-TONKS n°1101 SAM 01:46:37
 53. 2268 J. ATIAMA n°1791 SAM 01:47:03
 54. 2269 T. O’CONNELL n°1666 SAM 01:47:31
 55. 2270 L. CUPILLARD n°313 SAM 01:49:20
 56. 2271 M. BRAVIN n°401 SAM 01:49:25
 57. 2272 O. MEVEL n°1057 SAM 02:00:25
 58. 2273 A. BARCET n°2638 SAM 02:05:11
 59. 2275 J. SCHOTT n°333 SAM 03:16:05
 60. 2276 D. DAUNAY n°2151 SAM 03:25:27
 61. 2277 J. PAYET n°1849 SAM 05:08:34
 62. 2278 S. BROSSARD n°463 SAM 05:27:26
 63. 2279 Y. ESQUERRE n°164 SAM 05:28:37
 64. 2280 P. TOUDRET n°1856 SAM 05:29:17

Taibit

 1. 2325 O. LAMARQUE n°2526 VEN 08:46:51
 2. 2326 J. MARCUCCILLI n°2741 VEN 08:48:10
 3. 2327 M. HUET n°2342 VEN 10:07:18
 4. 2328 S. BEGUE n°2184 VEN 10:10:54
 5. 2329 O. GRONDIN n°1953 VEN 10:24:58
 6. 2330 T. HAUTEVILLE n°782 VEN 10:29:26
 7. 2331 C. BOYER n°163 VEN 10:37:07
 8. 2332 D. EGLI n°2578 VEN 11:21:17
 9. 2333 J. CHARLETTE n°2541 VEN 12:20:26
 10. 2334 J. SADZOUTE n°2430 VEN 12:21:52
 11. 2335 S. CARTELLA n°2534 VEN 12:42:25
 12. 2336 J. IDMONT n°1465 VEN 12:45:40
 13. 2337 J. SIRIEIX n°2839 VEN 12:56:25
 14. 2338 A. BELLINI n°2356 VEN 13:14:04
 15. 2339 D. PUYLAURENT n°2471 VEN 13:34:15
 16. 2340 W. JONCOUR n°1477 VEN 13:37:49
 17. 2341 B. DIJOUX n°2713 VEN 13:47:08
 18. 2342 E. LAPERSONNE n°2391 VEN 13:48:17
 19. 2343 Y. DURAND n°1167 VEN 13:52:22
 20. 2344 E. LAURENT n°789 VEN 14:01:01
 21. 2345 M. HOARAU n°2172 VEN 14:05:19
 22. 2346 V. FONTAINE n°2797 VEN 14:10:52
 23. 2347 N. POIROT n°1682 VEN 14:12:07
 24. 2348 B. ROBERT n°2884 VEN 14:15:08
 25. 2349 A. BOURSIEZ n°766 VEN 14:18:14
 26. 2350 Y. POLARD n°2213 VEN 14:25:19
 27. 2351 A. LEEUWS n°1633 VEN 14:34:24
 28. 2352 J. VANDENESSE n°1765 VEN 14:38:37
 29. 2353 M. LEBUGLE n°2683 VEN 14:39:19
 30. 2354 T. BEGUE n°2118 VEN 14:40:56
 31. 2356 P. HUET n°1936 VEN 14:54:35
 32. 2357 C. GUILLON n°569 VEN 14:54:42
 33. 2358 P. VAN DER HEIJDEN n°119 VEN 15:08:56
 34. 2359 S. PAYET n°557 VEN 15:10:44
 35. 2360 A. JACOUTOT n°307 VEN 15:14:56
 36. 2361 S. POHU n°2904 VEN 15:14:58
 37. 2362 L. SCHRAM n°2054 VEN 15:25:33
 38. 2363 F. LE BADEZET n°809 VEN 15:40:49
 39. 2365 D. ADRIEN n°2164 VEN 15:42:10
 40. 2366 J. MARTIN n°206 VEN 15:47:53
 41. 2367 D. MALET n°2711 VEN 15:51:46
 42. 2368 M. TURPIN n°2223 VEN 15:51:52
 43. 2369 L. OREO n°2046 VEN 15:56:09
 44. 2370 C. LIGDAMIS n°2567 VEN 16:01:44
 45. 2371 N. GACHON n°2236 VEN 16:14:59
 46. 2372 E. GANOVA n°75 VEN 16:17:51
 47. 2373 H. DUCHEMAN n°2666 VEN 16:20:37
 48. 2374 D. ABRARD n°1148 VEN 16:21:49
 49. 2375 X. CHAUVIERE n°1976 VEN 16:37:08
 50. 2376 J. PAYET n°455 VEN 16:43:19
 51. 2378 S. PORTEMER n°871 VEN 16:48:10
 52. 2379 D. DIJOUX n°2140 VEN 17:02:54
 53. 2380 T. EVERAERE n°2665 VEN 17:04:18
 54. 2381 C. LEPILLEUR n°909 VEN 17:17:49
 55. 2383 P. LALLEMAND n°2589 VEN 17:22:44
 56. 2384 J. LEBON n°461 VEN 17:22:55
 57. 2385 J. GRONDIN n°1402 VEN 17:22:59
 58. 2386 D. AREVALO n°1461 VEN 17:35:55
 59. 2387 S. VERDIER n°1733 VEN 17:40:25
 60. 2388 B. HOELLARD n°2376 VEN 17:42:05
 61. 2389 M. NANGUE n°2657 VEN 17:50:43
 62. 2390 H. DE MOULINS n°510 VEN 17:53:04
 63. 2391 B. ANDRIEU n°217 VEN 17:58:06
 64. 2392 L. DUCARD n°89 VEN 17:58:22
 65. 2394 B. DAVID n°1543 VEN 17:59:25
 66. 2395 M. AGRANIER n°85 VEN 18:06:20
 67. 2396 N. AUGENDRE n°311 VEN 18:12:15
 68. 2397 M. MYODE n°2211 VEN 18:16:11
 69. 2398 A. SIDDARMYA n°2687 VEN 18:18:42
 70. 2399 J. NOEL n°2525 VEN 18:22:54
 71. 2400 J. DESREUMAUX n°1548 VEN 18:24:23
 72. 2402 J. GUYON n°1039 VEN 18:24:34
 73. 2403 A. SOFIANOS n°44 VEN 18:31:52
 74. 2405 R. CARASSOU n°1423 VEN 18:39:52
 75. 2406 D. COLLINEAU n°945 VEN 18:41:04
 76. 2407 E. CAYEUX n°650 VEN 18:41:20
 77. 2408 J. ADELER n°2608 VEN 18:43:32
 78. 2410 M. SOUPOU SIDAMBAROM n°1090 VEN 18:58:03
 79. 2411 V. LAURET n°1777 VEN 19:02:12
 80. 2412 L. PIQUET n°1680 VEN 19:03:12
 81. 2413 J. BOUDOC n°1781 VEN 19:05:35
 82. 2414 J. GINGUENEAU n°756 VEN 19:06:15
 83. 2415 S. LOYER n°348 VEN 19:08:35
 84. 2416 S. DENGER n°1349 VEN 19:08:43
 85. 2420 P. CHAVANON n°868 VEN 19:16:48
 86. 2421 N. FAUBOURG n°1471 VEN 19:19:03
 87. 2423 S. PAVY n°1672 VEN 19:22:23
 88. 2425 J. CAMBRIELS n°1141 VEN 19:22:47
 89. 2427 A. VACHON n°260 VEN 19:24:56
 90. 2428 D. DIJOUX n°2591 VEN 19:31:26
 91. 2429 M. MERLO n°2274 VEN 19:34:13
 92. 2430 F. DEJEAN n°2387 VEN 19:34:31
 93. 2431 J. MARIAMA n°1648 VEN 19:41:44
 94. 2432 D. SOUFFLEUR n°1089 VEN 19:43:15
 95. 2433 P. MARTIN n°2906 VEN 19:43:59
 96. 2436 A. MORISCOT n°634 VEN 19:51:58
 97. 2437 G. CHARON n°1788 VEN 19:52:44
 98. 2439 M. HOAREAU n°1583 VEN 19:54:24
 99. 2440 M. VERGIN n°2338 VEN 19:54:32
 100. 2441 S. ECUYER n°363 VEN 19:56:14
 101. 2442 R. WEIGEL n°815 VEN 19:56:26
 102. 2443 F. SARR n°2279 VEN 19:58:31
 103. 2444 M. JOLIDON n°367 VEN 19:59:17
 104. 2445 X. LECHOT n°342 VEN 20:30:00

Cilaos (St

 1. 2446 J. RODRIGUEZ BODAS n°1695 VEN 06:02:06
 2. 2447 J. TSCHUMI n°2230 VEN 07:54:58
 3. 2448 F. BERRICHON n°2014 VEN 07:54:58
 4. 2449 S. CAVALLERO n°951 VEN 07:55:13
 5. 2450 W. EGGL n°2655 VEN 08:35:14
 6. 2451 C. GROSSIN n°1442 VEN 08:42:14
 7. 2452 J. PRUVOT n°2733 VEN 08:55:06
 8. 2453 O. PUAUD n°2491 VEN 09:00:25
 9. 2454 J. DEVULDER n°694 VEN 09:09:15
 10. 2455 S. ROCHER n°701 VEN 09:22:45
 11. 2456 L. LEMAI n°600 VEN 09:23:18
 12. 2457 W. PAYET n°2275 VEN 09:40:54
 13. 2458 J. BELLOC n°2399 VEN 09:44:38
 14. 2459 A. LOZANO n°98 VEN 09:54:57
 15. 2460 P. PAJEAN n°745 VEN 09:56:50
 16. 2461 D. GLEIZE n°1535 VEN 09:57:34
 17. 2462 C. BENOIT n°2012 VEN 10:05:15
 18. 2463 S. PAYET n°2522 VEN 10:05:42
 19. 2464 A. PIQUERAS n°192 VEN 10:13:45
 20. 2465 J. CONAC n°1110 VEN 10:13:51
 21. 2466 H. NOURRY n°1847 VEN 10:14:27
 22. 2467 L. TING-SON n°1120 VEN 10:17:27
 23. 2468 C. MONTEGU n°2045 VEN 10:20:23
 24. 2469 J. LE HERISSIER n°2654 VEN 10:23:13
 25. 2470 R. HASTREMENT n°1466 VEN 10:29:39
 26. 2471 L. EVENO n°1560 VEN 10:31:09
 27. 2472 G. LUCIEN n°1620 VEN 10:31:47
 28. 2473 P. DRIVER n°240 VEN 10:36:36
 29. 2474 E. MARTIN n°2346 VEN 10:40:31
 30. 2475 M. FOUREZ n°2763 VEN 10:41:39
 31. 2476 Y. HERVOUET n°2661 VEN 10:41:49
 32. 2477 F. PORTO n°577 VEN 10:46:25
 33. 2478 C. DEFOSSE n°417 VEN 10:59:32
 34. 2480 D. WALLERAND n°2329 VEN 11:28:17
 35. 2481 G. RETAILLEAU n°2414 VEN 11:30:17
 36. 2482 J. BENARD n°714 VEN 11:36:15
 37. 2483 D. LEFRANC n°108 VEN 11:51:01
 38. 2484 C. MOSCATELLI n°1903 VEN 11:56:49
 39. 2485 L. TROUBOUL n°1945 VEN 12:04:38
 40. 2486 J. MAILLY n°1368 VEN 12:09:30
 41. 2487 T. SILVESTRE n°2064 VEN 12:11:54
 42. 2488 L. BOURSIER n°477 VEN 12:12:00
 43. 2489 T. WALTER n°2475 VEN 12:22:40
 44. 2490 D. LE GAD n°33 VEN 12:25:37
 45. 2491 C. GELLY n°1396 VEN 12:33:26
 46. 2492 J. SARING n°1877 VEN 12:47:01
 47. 2493 D. GOUIFFES n°2383 VEN 12:50:05
 48. 2494 F. PORTRAIT n°804 VEN 13:09:26
 49. 2495 J. COSTA n°564 VEN 13:17:33
 50. 2496 J. MOLEY n°140 VEN 13:17:38
 51. 2497 T. JUBAULT n°2039 VEN 13:18:29
 52. 2499 D. JOSSEROND n°729 VEN 13:18:48
 53. 2500 C. RASSIER n°644 VEN 13:30:07
 54. 2501 M. BARDET n°946 VEN 13:31:19
 55. 2505 G. GUETROT n°1644 VEN 13:36:16
 56. 2506 L. CHAMPION n°1531 VEN 13:40:03
 57. 2507 H. FONTAINE n°2031 VEN 13:40:41
 58. 2508 P. BOUTEILLER n°2186 VEN 13:46:10
 59. 2509 G. ASTIER n°2603 VEN 13:53:09
 60. 2510 Y. CHIEN n°554 VEN 14:02:28
 61. 2511 P. PICARD n°587 VEN 14:05:06
 62. 2512 J. BEONEL n°1964 VEN 14:20:55
 63. 2513 A. XERRI n°1987 VEN 14:45:03
 64. 2514 C. SENS n°682 VEN 15:03:26
 65. 2515 J. RESSEGAIRE n°251 VEN 15:06:20
 66. 2516 F. CHAVANON n°651 VEN 15:10:07
 67. 2517 J. PAYET n°1793 VEN 15:18:44
 68. 2519 C. VOLET n°2809 VEN 15:27:24
 69. 2521 J. MAILLOT n°565 VEN 15:29:03
 70. 2524 M. KAYSER n°9 VEN 15:40:37
 71. 2526 D. COLL n°1098 VEN 15:44:33
 72. 2527 A. SAMINADIN MOUTIEN n°754 VEN 15:45:44
 73. 2528 O. SAMINADIN MOUTIEN n°585 VEN 15:46:23
 74. 2531 F. GRONDIN n°2349 VEN 15:52:31
 75. 2533 C. LEBARBENCHON n°1198 VEN 15:55:35
 76. 2534 E. GERMAIN n°2263 VEN 15:56:29
 77. 2535 G. BUGE n°180 VEN 15:57:13
 78. 2536 C. MOREAU n°1220 VEN 15:57:47
 79. 2537 A. SALOME n°1074 VEN 16:11:54
 80. 2538 G. LE TOHIC n°2536 VEN 16:15:46
 81. 2539 G. DALEAU n°891 VEN 16:15:51
 82. 2540 S. MONTULET n°1451 VEN 16:16:07
 83. 2541 T. RATELADE n°373 VEN 16:18:53
 84. 2542 B. PROMI n°2573 VEN 16:20:57
 85. 2543 P. AMBROSI n°2449 VEN 16:22:59
 86. 2544 J. CHAIX n°1264 VEN 16:27:25
 87. 2545 F. AARON n°1470 VEN 16:27:39
 88. 2546 T. WONG KUEN FAT n°595 VEN 16:29:19
 89. 2548 J. RAZAFITSIFEHERA n°1183 VEN 16:32:30
 90. 2549 P. RAVEL n°2583 VEN 16:34:02
 91. 2550 P. MOUCAZAMBO n°1453 VEN 16:35:33
 92. 2551 L. DELPHINE n°571 VEN 16:36:40
 93. 2552 A. HEMERY n°2080 VEN 16:37:03
 94. 2553 A. DERAND n°2382 VEN 16:37:06
 95. 2554 T. TECHER n°1091 VEN 16:42:17
 96. 2555 H. BIDEAU n°35 VEN 16:43:01
 97. 2556 M. ROSA n°61 VEN 16:46:54
 98. 2557 Y. BRAUD n°2173 VEN 16:50:43
 99. 2558 T. YAMAYA n°1097 VEN 16:58:10
 100. 2560 J. ECORMIER n°2328 VEN 17:01:33
 101. 2561 R. MARTINETTI n°926 VEN 17:06:31
 102. 2562 C. NATIVEL n°330 VEN 17:07:33
 103. 2563 P. PLANCHET-KICHENIN n°813 VEN 17:10:18
 104. 2564 P. BIBONNE n°2016 VEN 17:20:09
 105. 2565 J. LACHAUD n°788 VEN 17:20:11
 106. 2566 R. GUIHENEUX n°2228 VEN 17:21:25
 107. 2568 C. GUILLAUD n°781 VEN 17:23:13
 108. 2569 J. IGNAS n°979 VEN 17:27:45
 109. 2570 C. SCHMITT n°937 VEN 17:33:08
 110. 2571 V. DUMONT n°2290 VEN 17:34:34
 111. 2573 J. ESQUERRE n°136 VEN 17:34:54
 112. 2574 A. MKADARA n°2002 VEN 17:40:02
 113. 2575 P. ROBERT n°2199 VEN 17:40:29
 114. 2576 G. REIGNER n°1944 VEN 17:45:14
 115. 2578 S. GIRARD n°2787 VEN 17:53:38
 116. 2579 B. LARDEUX n°2726 VEN 17:55:51
 117. 2580 A. TADJIDINI n°1716 VEN 17:57:33
 118. 2581 B. GONZALEZ n°498 VEN 18:31:45

Mare à Bou

 1. 2583 F. LENDERS n°1997 VEN 06:04:19
 2. 2584 O. CERVEAUX n°1941 VEN 06:10:14
 3. 2585 B. CUTTAZ n°1163 VEN 06:20:20
 4. 2586 J. THOMAS n°2474 VEN 06:22:37
 5. 2587 S. FERRERE n°2524 VEN 06:24:14
 6. 2588 F. LAHOUSSE n°2113 VEN 06:26:29
 7. 2589 P. HELLEU n°2373 VEN 06:28:30
 8. 2590 J. TIMALAMACOME n°1345 VEN 06:53:13
 9. 2591 S. DE BERGE n°722 VEN 06:58:00
 10. 2592 J. BENARD n°625 VEN 07:02:50
 11. 2593 R. PAYET n°2857 VEN 07:25:02
 12. 2594 G. CADERBY n°981 VEN 07:25:26
 13. 2596 N. SIDDARMYA n°2614 VEN 07:59:09
 14. 2597 M. GONTHIER n°1643 VEN 08:01:12
 15. 2598 E. GANGLOFF n°216 VEN 08:16:37
 16. 2599 G. SERIN n°254 VEN 08:17:59
 17. 2600 H. BLARD n°550 VEN 08:18:30
 18. 2601 G. DELPOUYS n°858 VEN 08:24:32
 19. 2602 E. DELAUNAY n°1817 VEN 08:36:37
 20. 2603 D. LEBON n°2241 VEN 08:41:37
 21. 2604 C. CAUVIN n°2592 VEN 08:45:32
 22. 2605 E. GARGOWITSCH n°1769 VEN 08:50:00
 23. 2606 J. GUILLEMET n°486 VEN 08:54:36
 24. 2607 J. MINIEN RAMAYE n°1267 VEN 09:00:00
 25. 2608 P. LORION n°2584 VEN 09:21:37
 26. 2609 S. LESOIN n°1625 VEN 09:21:52
 27. 2610 R. ATTIAVE n°2010 VEN 09:24:40
 28. 2611 J. FONTAINE n°1350 VEN 09:25:24
 29. 2612 D. RICAUD n°954 VEN 09:26:56
 30. 2613 K. DRILLAUD n°607 VEN 09:28:41
 31. 2614 P. GESLIN n°2380 VEN 09:40:40
 32. 2615 A. JOSSELIN n°2669 VEN 09:43:07
 33. 2616 J. PAYET n°2543 VEN 09:44:14
 34. 2617 A. NOUIOUA n°1752 VEN 09:44:21
 35. 2618 M. TRIOLET n°915 VEN 09:46:44
 36. 2619 D. PAYET n°296 VEN 09:48:17
 37. 2622 J. POURTAU n°1186 VEN 10:26:20
 38. 2623 P. THIONVILLE n°2682 VEN 10:27:24
 39. 2624 S. BRAGANTINI n°2454 VEN 10:30:47
 40. 2625 F. OPTAT n°740 VEN 10:34:36
 41. 2626 J. VALERY n°2216 VEN 10:52:07
 42. 2627 P. MOTA DE ANDRADE n°1119 VEN 10:55:34
 43. 2628 J. VOLCK n°2413 VEN 11:04:52
 44. 2630 D. HEMAR n°1827 VEN 11:18:48

Notre Dame

 1. 2654 E. GRANGEREAU n°1573 VEN 01:05:08
 2. 2655 C. GABIOUD n°2418 VEN 01:09:50
 3. 2656 B. GIRONDEL n°2615 VEN 01:11:57
 4. 2657 Y. MAILLARD n°2920 VEN 01:17:58
 5. 2658 V. CHARPIN n°1534 VEN 01:26:15
 6. 2659 M. MARY n°1774 VEN 01:48:38
 7. 2660 G. JAMROZIK n°2869 VEN 01:49:45
 8. 2661 J. NAZE n°2929 VEN 01:54:45
 9. 2662 S. DECHAVANNE n°1256 VEN 01:57:28
 10. 2663 E. HOAREAU n°1239 VEN 01:58:41
 11. 2664 C. GAY n°420 VEN 02:00:54
 12. 2665 F. WIKART n°18 VEN 02:01:57
 13. 2666 P. ROUSSEL n°529 VEN 02:07:39
 14. 2667 K. LECOMTE n°1631 VEN 02:08:12
 15. 2668 D. ECLAPIER n°2004 VEN 02:11:03
 16. 2669 V. HONORINE n°744 VEN 02:14:54
 17. 2671 J. CORNUAU n°2795 VEN 02:18:49
 18. 2672 A. GEFFLOT n°2298 VEN 02:23:08
 19. 2673 Y. NAGAMA n°1130 VEN 02:23:18
 20. 2674 M. GASNOT n°737 VEN 02:23:24
 21. 2675 N. CORSET n°2267 VEN 02:23:47
 22. 2676 Y. LEMBEZAT n°1889 VEN 02:24:45
 23. 2677 J. RENARD n°102 VEN 02:33:48
 24. 2678 J. NATIVEL n°2593 VEN 02:34:31
 25. 2679 B. BARRET n°2331 VEN 02:41:14
 26. 2680 T. QUESNE n°2473 VEN 02:41:42
 27. 2681 L. BONNAFOUS n°2610 VEN 02:44:42
 28. 2682 F. BRIAND n°2369 VEN 02:47:40
 29. 2683 B. GAUTIER n°2499 VEN 02:49:24
 30. 2684 P. DALLEAU n°825 VEN 02:52:56
 31. 2685 M. CARCAUD n°2722 VEN 02:58:50
 32. 2686 V. LEGRAND n°553 VEN 03:01:27
 33. 2687 R. VIAN n°1735 VEN 03:14:39
 34. 2688 J. STECKLER n°175 VEN 03:20:01
 35. 2689 Y. ANDRIANA n°2327 VEN 03:33:52
 36. 2690 D. CASTEL n°1435 VEN 03:36:48
 37. 2691 S. COOLENS n°923 VEN 03:38:57
 38. 2692 J. DIJOUX n°1819 VEN 03:47:20
 39. 2693 J. ENILORAC n°1558 VEN 03:47:26
 40. 2694 E. PAYET n°1353 VEN 03:48:04
 41. 2696 G. JEANNETTE n°1273 VEN 03:58:56
 42. 2697 J. ANCELLY n°2876 VEN 04:03:01
 43. 2699 G. BREDA n°808 VEN 04:12:18
 44. 2700 P. MAZZOCCHIN n°1337 VEN 04:15:18